Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпрос, свързан с правото на цесионер да предяви иск по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 2/2019 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ОСГТК) по следния въпрос:

„Цесионерът притежава ли активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако увреждащата сделка или действие са извършени, след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?“

Тълкувателното дело е образувано, след като с определение по търговско дело № 2771/2018 г. състав на Първо търговско отделение на ВКС е предложил на ОСГТК да се произнесе с тълкувателно решение по поставения въпрос, като е приел, че са налице предпоставките на чл. 292 от ГПК. Според тази разпоредба при противоречиво разрешавани въпроси от ВКС съставът предлага на Общото събрание да постанови тълкувателно решение.

Тези предпоставки са налице предвид произнасянето по реда на чл. 290 от ГПК с Решение № 199/13.11.2012 г. по т. д. № 191/2012 г. на състав на Второ търговско отделение на ВКС, който е приел, че цесионерът, придобил вземането срещу длъжника, не е активно материално легитимиран да води иск за прогласяване за недействителна спрямо него на сделка, предхождаща договора за цесия.

Различно становище е застъпил състав на Четвърто гражданско отделение. С постановеното по реда на чл. 290 от ГПК Решение № 99/17.09.2018 г. по гр. д. № 1010/2017 г. е приел, че ако увреждащата сделка или действие е извършено, след като е възникнало вземането, но преди сключването на договора за цесия, то вземането е преминало върху новия кредитор и той е активно легитимиран да проведе иска по чл. 135, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите – нормата регламентира правото на кредитора да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура