Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС, АС – София трябва да разгледа частната жалба срещу определение на СГС за обезпечителни мерки срещу бившия депутат Живко Мартинов

С определение по касационно наказателно частно дело № 140/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща прекратеното от Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) частно наказателно дело № 34/2018 г. за решаване от Апелативен съд – София. Определението е окончателно.

Делото пред ВКС е образувано след определение от 31.01.2018 г. на АСНС по в.н.ч.д. № 34/2018 г., с което е прекратено въззивното производство по делото и е повдигнат спор за подсъдност, решим от Върховния касационен съд.

На 03.10.2017 г. в Софийския градски съд (СГС) е постъпило искане от прокурор от Софийската градска прокуратура (СГС) за вземане на мерки за обезпечаване на глоба и конфискация спрямо обвиняемия Живко Мартинов във връзка с няколко обвинения за извършени от него престъпления, едно от които е по чл. 294, ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (опит за лично укривателство в условията на продължавано престъпление). С определение от 04.10.2017 г. състав на СГС е допуснал съответно обезпечение.

Това произнасяне е атакувано от защитника на обвиняемия с частна жалба. На 18.01.2018 г. в Софийския апелативен съд (САС) е образувано в.н.ч.д. № 78/2018 г., като с определение от 19.01.2018 г. съдебният състав на САС е оставил без разглеждане частната жалба, прекратил е производството пред себе си и е изпратил делото за разглеждане от АСНС. Според мотивите на съда обвиняемият е обвинен за извършени престъпления в качеството му на народен представител, а поне що се отнася до престъплението по чл. 294, ал. 1 от НК, към момента на образуване на въззивното частно производство са влезли в сила измененията на НПК (ДВ, бр. 63/04.08.2017 г.), като на основание чл. 411а, ал. 1, т. 4, б. „а“ от НПК компетентен за произнасяне вече е Специализираният наказателен съд (СНС) и респективно АСНС.

Пред АСНС е образувано в.н.ч.д. № 34/2018 г., като с определение от 31.01.2018 г. съдебният състав е прекратил делото пред себе си и е повдигнал пред ВКС спор за подсъдност. Съдът се мотивира с постановка от Тълкувателно решение № 5/2014 г. по т. д. № 5/2013 г. на Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на ВКС, според която специалните и общите правила на правораздаване „поначало не позволяват на прокурора или на съда да действат извън рамките на своята компетентност или да не я съобразяват в процесуалните си взаимоотношения... процесуално недопустимо е съдия докладчик в СНС да връща дело на прокурор от районна или окръжна прокуратура, а прокурор от такава прокуратура да подава в АСНС частен протест срещу връщането на делото“. Във връзка с това съставът на АСНС е изложил съображения относно спецификите на конкретния случай – при него е налице незавършено въззивно производство по съществото на изложените в частната жалба възражения, което е било заведено пред САС, доколкото породилото го произнасяне е на СГС.

Тричленният състав на ВКС приема позицията на АСНС, имайки предвид отличителните черти на настоящото производство. В мотивите на определението на ВКС се посочва, че по време на първоинстанционното разглеждане в процедура по чл. 72 от НПК (за вземане на обезпечителни мерки) несъмнено компетентен да се произнесе е бил СГС. Твърдението за некомпетентност на САС се корени в обстоятелството, че към момента на образуване на въззивното производство пред този съд, процедура като процесната – за извършено престъпление по чл. 294 от НПК от народен представител, вече е с променена подсъдност на СНС, съответно на АСНС. Според върховните съдии тезата на САС влиза в противоречие с единствения акт, който е задължителен за спазване, без значение от съгласието по неговите постановки или не, и това е Тълкувателно решение № 5/2014 г. по т. д. № 5/2013 г. на ОСНК на ВКС. Тричленният състав на ВКС изрично отбелязва, че ако се съгласи с доводите на апелативния общ съд, това би означавало да потвърди отреченото от ОСНК извеждане на недопустимост в едно и също производство да се прилагат едновременно и общи, и специални правила, от една страна. От друга, да липсва съобразяване на правилата в процесуалните взаимоотношения, като състав на АСНС се произнася извън своята компетентност както по акт на СГС, който е общ съд и именно неговото определение е предмет на ревизия, така и косвено – по иницииращото това производство искане на представител не на специализираната, а на обща прокуратура – СГП.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура