Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди присъдата на САС, с която Николай Стефанов, бивш районен съдия е оправдан за искане на подкуп

С Решение № 173/22.04.2018 г. по наказателно дело № 888/2017 г. (срещу Николай Стефанов, бивш съдия в Русенския районен съд) тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението от 31.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 146/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационен протест на Софийската апелативна прокуратура (САП) и жалба на частния обвинител срещу решението по внохд № 146/17 г. на САС, с което Стефанов повторно е оправдан. С протеста се релевират касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. – нарушения на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се прави искане за отмяна на присъдата на САС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав. С касационната жалба, подадена от частния обвинител, се иска отмяна на оправдателната присъда на второинстанционния съд и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, поради допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила.

С присъда от 12.05.2016 г., по н.о.х.д. № 2574/15 г. на Софийския градски съд (СГС) подсъдимият Николай Стефанов е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 302, т. 1, б. „а“, вр. чл. 301, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК (искане на подкуп и опит да се приеме такъв от съдия) и осъден, като наложените наказания са „лишаване от свобода“ в размер на три години, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 от НК за срок от пет години, „глоба“ в размер на 3000 лева и лишаване от правата – да заема магистратска длъжност в органите на съдебната система и да упражнява професия юрист, и двете за срок от три години.

Настоящото касационно производство е второ по ред, след като с Решение № 33/08.02.2017 г., постановено по к.н.д. № 25/2017 г., ВКС отменя първата въззивна присъда от 18.10.2016 г. по в.н.о.х.д. № 804/2016 г. на САС, с която Стефанов е бил оправдан, и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия по допускане на доказателствата, поради допуснато абсолютно нарушение на процесуалните правила.

С въззивна присъда от 31.05.2017 г., по в.н.о.х.д. № 146/2017 г., САС, на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 НПК, отново отменя първоинстанционната присъда, в наказателно-осъдителната й част и на основание чл. 304 НПК признава подсъдимия Николай Стефанов за невиновен. На основание чл. 336, ал.1, т.3 от НПК, отменя присъдата и относно прилагането на чл. 307а НК, и я потвърждава в частта, с която подсъдимият е оправдан по първоначалното обвинение по чл. 302, т. 2 от НК и по чл.26, ал.3, вр. ал.1 от НК, и в частта относно веществените доказателства.

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест на САП и жалбата на частния обвинител за допустими, но неоснователни.

Според върховните съдии в случая, инстанциите по същество са събрали възможния обем от доказателства, като въззивният съд ги е оценил при спазване на изискванията на НПК, като не е допуснал нарушения на разпоредбите на чл. 13, чл. 14 и чл. 107 от НПК. Делото не страда от доказателствен дефицит, който да е попречил на апелативната инстанция да установи по надлежен ред фактите, подлежащи на доказване. Приетата фактическа обстановка относно релевантните факти е резултат от вярна интерпретация на данните, установени с годни доказателствени средства.

Въззивният съд е направил самостоятелен анализ на доказателствената съвкупност, събрана както в хода на първоинстанционното, така и при проведеното въззивно съдебно следствие, в резултат на което е приел различна фактическа обстановка от тази, установена от първия съд, пише в решението на тричленния състав.

Върховните съдии намират за неоснователни оплакванията в протеста и жалбата за това, че не са оценени всички доказателства и в частност показанията на свидетеля Махмуд. Това, че въззивната инстанция не е обсъдила самостоятелно и поотделно всяко доказателствено, а ги е анализирала по факти, е въпрос на избран подход на интерпретация на доказателства от страна на съда. От мотивите на атакувания съдебен акт е видно, че съдът е обсъдил показанията на свидетеля Махмуд наред с останалите доказателствени източници.

В мотивите на ВКС е обобщено, че въззивният съд не е допуснал нарушения в дейността си по анализ и оценка на доказателствената съвкупност, които да обусловят касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК.

При вярно установена фактология, апелативният съд е обосновал правилни правни изводи, а именно, че подсъдимият Николай Стефанов не е извършил нито една от двете вменени му форми на изпълнителното деяние на престъплението пасивен подкуп – той нито е поискал, нито е направил опит да получи дар, който не му следва, в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, за да извърши или загдето е извършил действия по служба – за да одобри или затова, че е одобрил споразумение за прекратяване на наказателното производство по отношение на обвиняемите Маринов и Алексиев, приемат върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура