Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

17.05.2023 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 329/2023 г. (срещу Георги Г., който след употреба на марихуана при потегляне прегазил с автомобила си и причинил смъртта на 3-годишно дете през 2018 г. в гр. Ботевград), ІІ н. о., докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Георги Г. срещу въззивното решение от 20.12.2022 г. по в.н.о.х.д. № 840/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 117/2022 г. на Софийския окръжен съд. С нея Георги Г. е признат за виновен в това, че на 18.05.2018 г. около 21.45 ч. пред хранителен магазин в гр. Ботевград при управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество – марихуана, нарушил правилото за движение по пътищата, визирано в чл. 77, ал. 1, пр. 2 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ППЗДвП), според което „водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, ...че няма да застраши останалите участници в движението“ и по непредпазливост причинил смъртта на 3-годишно момиче. За извършеното престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 2 и пр. 5, б. „б“, пр. 1 вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК (причиняване на смърт по непредпазливост при управление на МПС и след употребата на наркотично вещество) му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години. Лишен е и от правоуправление за срок от 6 години.

В касационната жалба се изтъкват доводи за явна несправедливост на наложеното наказание и се иска да бъде отменено въззивното решение, като делото се върне на друг съдебен състав или да бъде изменено в частта относно наложеното наказание, като същото бъде намалено и изпълнението му бъде отложено по реда на чл. 66 от НК.

19.05.2023 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 535/2022 г. (срещу Елизабет М. и Дмитрий А. за пране на пари), ІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест срещу присъдата от 29.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС. С нея е отменена осъдителната част на присъдата по н.о.х.д. № С-155/2011 г. на Софийския градски съд, с която Елизабет М. и Дмитрий А. са признати за виновни по повдигнатите им обвинения, като вместо това са признати от САС за невиновни.

Касационното производство е второ поред. В предходното производство пред ВКС (наказателно дело № 776/2019 г.) делото е върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане поради наличие на съществени процесуални нарушения, освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на Елизабет М. по обвинението по чл. 251, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С първоинстанционната присъда Елизабет М. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 2 от НК (длъжностно лице, в кръга на службата му, получило повече от два пъти имущество – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за които знаело, че е придобито чрез престъпление, което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание) и по чл. 251, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (неизпълнение на задължение за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери). С присъдата Дмитрий А. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (извършване на финансова операция или сделка с имущество или прикриване на произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имуществото – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за което извършителят знае или предполага, че е придобито чрез престъпление и което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, в качеството на помагач). На подсъдимите е наложено общо най-тежко наказание – по 10 години „лишаване от свобода“ за всеки от двамата, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер от по 698 982 056,01 лв. за всеки, както и наказанието по чл. 37, т. 6 и т. 7 от НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право за упражняване на определена професия, за всеки поотделно.

С атакуваната сега пред ВКС присъда по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС подсъдимите са признати за невиновни.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

26.05.2023 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 269/2023 г. (срещу Венета П. за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия), І н. о., докладчик: Ружена Керанова

Делото постъпва за трети път пред ВКС. Производството е образувано по касационна жалба на Венета П. срещу решението на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 564/2022 г.

С присъда от 30.04.2018 г. на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 2574/2017 г. д-р Валентин П. – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, д-р Венета П. – управител на центъра, и д-р Йоанна Ф. – анестезиолог, са признати за виновни и осъдени за причиняването по непредпазливост през 2016 г. на смъртта на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия (престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК). На Валентин П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишен е от право да упражнява професията „стоматолог“ за срок от 5 г. На Венета П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 г. На Йоанна Ф. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да упражнява професията „лекар – анестезиолог“ за срок от 5 г.

С въззивна присъда на САС по в.н.о.х.д. № 1521/2018 г. частично е отменена и изменена първоинстанционната. Валентин П. е признат за невиновен и е оправдан. Наложеното на Венета П. наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 г. условно и е отменено наказанието „лишаване от права“. Изменена е присъдата на Йоанна Ф., като е призната за виновна за престъпление по чл. 123, ал. 4 вр. ал. 1 от НК, намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на 1 г. условно и е отменено наказанието „лишаване от права“.

С решение от 19.08.2021 г. по к.н.д. № 292/2021 г. на ВКС присъдата на САС е отменена по отношение на Венета П. и делото е върнато за ново разглеждане на същия съд в тази част. Съдебният състав на ВКС отменя присъдата и в частта, с която Йоанна Ф. е призната за виновна за това, че не е приложила на пострадалия антидот „Дантролен“, като е оправдана по това обвинение. Намален на 4 години е изпитателният срок, определен на Йоанна Ф. за извършеното от нея престъпление по чл. 123, ал. 4 от НК. Присъдата е оставена в сила в останалата част.

С решение по в.н.о.х.д. № 939/2021 г. на САС първоинстанционната присъда е изменена в частта, с която Венета П. е призната за виновна за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като е намалено наказанието „лишаване от свобода“ на 1 година условно с 3 години изпитателен срок и е отменено наказанието „лишаване от права“.

С решение по к.н.д. № 352/2022 г. на ВКС решението на САС е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С обжалваното сега пред ВКС решение от 04.01.2023 г. по в.н.о.х.д. № 564/2022 г. на САС е изменена първоинстанционната присъда в частта, в която Венета П. е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като наложеното наказание „лишаване от свобода“ е намалено от 3 на 1 година, а изпитателният срок – от 5 на 3 години. Отменено е наказанието „лишаване от права“.

В касационната жалба се сочат съществени нарушения на процесуалните правила, довели до нарушение на материалния закон, като се иска атакуваното решение да бъде отменено и Венета П. да бъде призната за невинна да е извършила престъплението, в което е обвинена.

29.05.2023 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 373/2023 г. (срещу Мария В. – дъщеря на пострадалия, за убийството на 86-годишния Стефан Я. в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г.), І н. о., докладчик: Деница Вълкова

Делото постъпва за втори път пред Върховния касационен съд. Образувано е по касационна жалба на подсъдимата Мария В. срещу решението от 26.10.2022 г. по в.н.о.х.д. № 516/2022 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2746/2019 г. на Софийския градски съд. С нея съпрузите Мария В. и Свилен В. са признати за виновни в това, че на 11.02.2018 г. в ж. к. „Люлин“ в гр. София в съучастие като съизвършители умишлено умъртвили бащата на подсъдимата, като деянието е извършено по особено мъчителен за пострадалия начин – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за двамата подсъдими, а за Мария В. – и по т. 3, пр. 1, алт. 1 от НК. На Мария В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години, а на Свилен В. – за срок от 15 години.

С решение на САС по в.н.о.х.д. № 1261/2020 г. присъдата е потвърдена. С решение от 23.05.2022 г. на ВКС по к.н.д. № 844/2021 г. е отменено решението на САС и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав на апелативния съд. След връщането е постановено сега обжалваното въззивно решение.

В касационната жалба са изтъкнати доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Отправено е искане за отмяна изцяло на обжалвания въззивен съдебен акт и признаване на Мария В. за невиновна да е извършила убийството на баща си нито сама, нито в съучастие с другия подсъдим.

31.05.2023 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 230/2023 г. (срещу Александър К. за причиняването на смъртта на трима младежи и средна телесна повреда на двама при катастрофа през 2020 г. до с. Български извор), І н. о., докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационен протест и по касационни жалби от подсъдимия Александър К. и от частните обвинители срещу решението от 30.11.2022 г. по в.н.о.х.д. № 222/2022 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъда от 13.05.2022 г. по н.о.х.д. № 33/2022 г. на Окръжен съд – Ловеч Александър К. е признат за виновен в това, че на 18.11.2020 г. в землището на с. Български извор, обл. Ловеч, при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение – чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице: на В. Н. В. от гр. София, на Г. Н. М. от гр. Етрополе и на С. М. Ц. от с. Джурово, както и средна телесна повреда на повече от едно лице: на А. И. Д. и И. П. П. от гр. Етрополе, като деянието е особено тежък случай. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години, като на основание чл. 58а, ал. 1 от НК размерът е намален с 1/3 на 8 години. На подсъдимия е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 9 години.

С въззивното решение първоинстанционната присъда е изменена. Александър К. е оправдан само в частта на повдигнатото му обвинение относно квалифициращия признак „особено тежък случай“ и извършеното от него деяние е преквалифицирано. Намален е размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“ от 8 години на 4 години, а на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ – от 9 години на 6 години. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационния протест са заявени всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

С касационната жалба на подсъдимия са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 3 от НПК. Иска се атакуваното решение да бъде изменено, като Александър К. бъде оправдан да е извършил нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, наказанието „лишаване от свобода“ да бъде намалено, а неговото изпълнение да бъде отложено за срок от 5 години.

В касационната жалба от частния обвинител В. Б. В. са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Иска се отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

С касационната жалба от частния обвинител Н. В. Н. са ангажирани основанията за проверка по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 3 от НПК. Иска се увеличаване на размера на наложеното наказание.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура