Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

18.04.2024 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 294/2024 г. (срещу Тотко К. за извършено престъпление по служба в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – частен съдебен изпълнител), ІІІ н. о., докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 20.02.2024 г. по в.н.о.х.д. № 212/2023 г. на Апелативен съд – Бургас.

С решение по в.н.о.х.д. № 199/2021 г. на Апелативен съд – Бургас е отменена присъдата по н.о.х.д. № 1088/2018 г. на Окръжен съд – Бургас, с която Тотко К. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (длъжностно престъпление, извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение, от което са настъпили значителни вредни последици), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, отложено за срок от 3 години.

С присъда от 11.05.2023 г. по н.о.х.д. № 237/2022 г. на Окръжен съд – Бургас Тотко К. е признат за невиновен в извършването на длъжностно престъпление, от което са настъпили значителни вредни последици.

Със сега атакуваното пред ВКС решение по в.н.о.х.д. № 212/2023 г. на Апелативен съд – Бургас първоинстанционната оправдателна присъда е потвърдена.

В касационния протест се заявяват касационните основания за допуснато нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се иска отмяна на атакуваното решение на въззивния съд и оправдателната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд.

19.04.2024 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 221/2024 г. (срещу охранителя и шофьор на инкасо автомобил Явор Г., приятелката му Екатерина К. и съседа им Илиян И. за инсцениран обир на инкасо автомобил през 2017 г. в гр. София), І н. о., докладчик: Виолета Магдалинчева

Делото е образувано по касационни жалби на Явор Г., Екатерина К. и Илиян И. срещу решението от 13.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 509/2021 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда на Софийския градски съд Явор Г. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал.1 от НК, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 13 години и „конфискация“ на ½ от имуществото му. Лишен е и от упражняване на права за срок от 13 години. Явор Г. е признат за виновен и за това, че е извършил престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като на основание чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което е отложено с изпитателен срок от 4 години. Определено е едно общо най-тежко наказание.

Със същата присъдата Екатерина К. и Илиян И. са признати за виновни за това, че подпомогнали Явор Г. при осъществяваната от него престъпна дейност, за което на всеки от тях е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 10 години. На Екатерина К. е наложено и наказание „конфискация“ на ½ от имуществото ѝ. Двамата подсъдими са лишени и от упражняване на права за срок от 10 години.

С въззивното решение присъдата е изменена, като е прието, че не е налице особено тежък случай на извършеното престъпление и затова подсъдимите са оправдани по това обвинение. Преквалифицирано е деянието по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за Явор Г. и по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 4 от НК за останалите подсъдими. Размерите на наказанията на Явор Г. са намалени на 7 години „лишаване от свобода“ и 7 години „лишаване от права“. Размерите на наказанията на Екатерина К. са намалени на 4 години „лишаване от свобода“ и 4 години „лишаване от права“. Наложеното ѝ наказание „конфискация“ е отменено. Размерите на наказанията на Илиян И. са намалени на 5 години „лишаване от свобода“ и 5 години „лишаване от права“. Присъдата в останалата ѝ част е потвърдена.

С касационните жалби се заявява наличието на всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се правят искания за намаляване на наказанията на подсъдимите, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление, оправдаване или отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

19.04.2024 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 263/2024 г. (срещу Милен М. за присвояване на имущество в големи размери и срещу Детелин П. за съставяне на неистински официални документи), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на защитника на подсъдимия Милен М. срещу решението от 29.01.2024 г. по в.н.о.х.д. № 281/2022 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъда от 22.07.2022 г. по н.о.х.д. № 221/2015 г. на Окръжен съд – Ловеч Милен М. е признат за виновен за това, че в периода от 15.04.2009 г. до 29.12.2009 г. в гр. Тетевен при условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице – председател на Управителния съвет на Общинската фондация „Тома Васильов“, присвоил чужди пари, собственост на фондацията, като присвоеното имущество е в големи размери и е било върнато до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд (престъпление по чл. 205, ал. 1, т. 3 вр. чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години, както и наказанията „лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност“ и „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързани с пазенето и управлението на държавно или обществено имущество“. Милен М. е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и 2 вр. ал. 1, пр. 2 от НК за това, че в периода от 01.04.2012 г. до 09.04.2013 г. в качеството си на длъжностно лице – кмет на Община Тетевен, не е изпълнил служебните си задължения по чл. 44, ал. 1, т. 2 от Закона за местното управление и местната администрация, като не е ръководил цялата изпълнителна дейност на общината и не е организирал изпълнението на задачите, които произтичат от Закона за обществените поръчки, като от деянието са настъпили значителни вредни последици за Община Тетевен.

Със същия съдебен акт Детелин П. е признат за виновен в това, че в периода от 28.06.2012 г. до 17.03.2014 г. в град Тетевен в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на Община Тетевен, в кръга на службата и при условията на продължавано престъпление съставил неистински официални документи – 657 броя заповеди, 361 броя договори за периода от 01.01.2013 г. до 17.03.2014 г., 8 броя договори, удостоверяващи прехвърляне право на собственост, и 3 броя договори за учредяване на други вещни права (престъпление по чл. 310, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 308, ал. 1, пр. 1 и ал. 2, пр. 12 и 14 вр. чл. 26, ал. 1 от НК), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години, отложено за срок от 4 години. Детелин П. е признат за невиновен в това, че в периода от 28.06.2012 г. до 17.03.2014 г. в качеството си на длъжностно лице – заместник-кмет на Община Тетевен, в кръга на службата си и при условията на продължавано престъпление е съставил други неистински официални документи, описани подробно в присъдата.

С решението на Апелативен съд – Велико Търново присъдата е изменена в частта относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на Милен М. – от 3 на 2 години, като са отменени наказанията за лишаване от права. По отношение на Детелин П. присъдата e изменена, като е преквалифицирано деянието от чл. 310, ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 308, ал. 1, пр. 1 и ал. 2, пр. 12 и 14 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в такова по чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което присъдата е отменена в осъдителната част и наказателното производство спрямо Детелин П. е прекратено заради изтекла давност.

В протеста се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

В касационните жалби на защитника на Милен М. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – преквалифициране на деянието в такова по чл. 217, ал. 1 от НК и прекратяване на наказателното производство поради изтекла давност, алтернативно – да се измени решението на въззивната инстанция в частта за определения изпитателен срок от 5 на 3 години.

22.04.2024 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 102/2024 г. (срещу Юлиян Ш. за грабеж, придружен с убийството на Фатме М. в търговищкото село Славяново през 2022 г.), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационни жалби на Юлиян Ш. и на неговия служебен защитник срещу решението по в.н.о.х.д. № 274/2023 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда по н.о.х.д. № 153/2023 г. на Окръжен съд – Търговище Юлиян Ш. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 1 вр. чл. 198, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на майката на жертвата, конституирана като гражданския ищец по делото, обезщетение за причинените ѝ неимуществени вреди в размер на 50 000 лева.

С решението на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В касационната жалба на Юлиян Ш. се навежда касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, като се моли размерът му да бъде намален.

В касационната жалба на служебния защитник се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се да бъде намалено наказанието до размера, определен от първоинстанционния съд.

24.04.2024 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 319/2024 г. (срещу Костадин Д. за производство и държане на марихуана с цел разпространение и за отглеждане на растения от рода на конопа в село Златна нива, обл. Шумен), І н. о., докладчик: Виолета Магдалинчева

Делото е образувано по искане на адвоката на осъдения Костадин Д. за преглед по реда на възобновяването на наказателни дела.

В искането се твърдят процесуални нарушения, извършени по в.н.о.х.д. № 195/2023 г. на Апелативен съд – Варна. С въззивния съдебен акт е отменена оправдателната присъда на Окръжен съд – Шумен и Костадин Д. е признат за виновен в това, че от неустановена дата в края на м. септември – началото на м. октомври 2021 г. до 29.12.2021 г. в имот в село Златна нива в съучастие с 4 други лица произвел и държал наркотични вещества с цел разпространение – марихуана, на обща стойност 18 566 лева. Признат е за виновен и за това, че от неустановена дата в края на м. септември – началото на м. октомври 2021 г. при условията на продължавано престъпление и в съучастие с 4 други лица в няколко полуремаркета отглеждал растения от рода на конопа – 627 бр., в нарушение на специалното законодателство.

За двете деяния на подсъдимия е определено кумулативно наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години, и „глоба“ от 8000 лева.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура