Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март

16.03.2022 г., 11.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 340/2021 г. (срещу Десислава И., Биляна П. и Петко Д. за подкуп в големи размери), І наказателно отделение, докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по протест и жалби на Десислава И., Биляна П. и Петко Д. срещу присъда от 06.07.2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд. С въззивната присъда:

- Десислава И. е призната за виновна за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Район „Младост“, Столична община, като извършител, в съучастие с Биляна П. и Петко Д. – помагачи, е поискала и приела от Александър В. дар, който не ú се следва – за времето от 16.03.2018 г. до 19.03.2018 г. е поискала 250 000 евро, за да извърши действия по служба, като за времето от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. е намалила размера на поискания дар на 187 500 евро, а на 17.04.2018 г. е приела сумата от 70 000 евро (съставляваща първата част от поискания дар, получена от помагача Петко Д.), като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 8 г., „глоба“ от 15 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 10 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 10 г., като е оправдана по част от обвиненията;

- Биляна П. е призната за виновна за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Петко Д. – помагач, умишлено улеснила Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са ú наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 7 г., „глоба“ от 12 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 9 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 9 г., като е оправдана по част от обвиненията;

- Петко Д. е признат за виновен за това, че в съучастие като помагач с Десислава И. – извършител, и Биляна П. – помагач, умишлено улеснил Десислава И. да поиска и приеме дар, който не ú се следва, за да извърши действия по служба, като подкупът е в големи размери и е извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 6 г., „глоба“ от 10 000 лв., „лишаване от право да заема държавна или общинска длъжност, свързана с упражняване на властнически правомощия“ за 8 г. и „лишаване от право да упражнява професия или дейност в рамките на държавни или общински институции, учреждения или предприятия“ за 8 г., като подсъдимият е оправдан по част от обвиненията.

С определение от 21.02.2022 г. съдебният състав по наказателно дело № 340/2021 г. се отвежда от разглеждане на делото.

Новият съдебен състав (Спас Иванчев – докладчик, Румен Петров и Татяна Грозданова – членове) е формиран на случаен принцип в съответствие с Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във Върховния касационен съд, утвърдени със Заповед № 1771/16.07.2018 г. на председателя на съда.

Според Раздел III, т. 8 от Правилата, когато причината за невъзможност за участие на съдия от съдебния състав, определен на случаен принцип за разглеждане на дело, е известна при неговото насрочване и в по-късен момент, но не непосредствено преди съдебното заседание, нов член на състава за разглеждане на това дело се определя на случаен принцип чрез компютърен избор. Изборът се извършва при възможност измежду съдиите, които могат да участват в разглеждането на делото, в рамките на отделението, а при липса на такава възможност – измежду всички останали съдии от колегията.

Съгласно Раздел III, т. 1 от Правилата съставът, който ще разгледа делото, следва да се формира с членове, включени в определената на случаен принцип конфигурация на състава, заседаващ с новия докладчик на съответната дата. В случай че в състава по предварително определения график на заседания участва някой от самоотвелите се съдии, делото се докладва (на основание Раздел III, т. 8 от Правилата) за окомплектоване на състава със съдии, които могат да участват в разглеждане на делото.

17.03.2022 г., 09.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 9/2022 г. (за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“), ІІІ н. о., докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., както и на частните обвинители и гражданските ищци срещу решението от 18.08.2022 г. по в.н.о.х.д. № 234/2020 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 820/2017 г. на Окръжен съд – Варна по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Пламен Н. е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. с 5 г. изпитателен срок. Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди. Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими.

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната, като Валентин П. и Виолета Д. са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени условно на 3 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. Признат е за виновен и Мехнур М. за това, че поради немарливо изпълнение на дейността на технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден условно на 1 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. За виновен е признат и Валентин Т. за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица. Наложено му е наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, отложено с 3 г. изпитателен срок. Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан Йовко Р.

С решение по наказателно дело № 117/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по чл. 123, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда по отношение на Пламен Н. и Георги Г. Присъдата е отменена в гражданско-осъдителната ú част и е оставена в сила в потвърдителната ú част относно Йовко Р. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна.

При новото разглеждане въззивният съд потвърждава първоинстанционната присъда по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

С касационния протест и жалби са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т.3 от НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Искането е за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата или решаване на делото същество.

23.03.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 179/2022 г. (срещу Димитър В. – репортер, работил в предаването „Господари на ефира“), ІІ н. о., докладчик: Биляна Чочева

Делото е образувано по касационен протест срещу новата присъда от 02.12.2021 г. по в.н.о.х.д. № 357/2021 г. на Окръжен съд – Велико Търново, с която е отменена присъдата от 21.05.2021 г. по н.о.х.д. № 689/2020 г. на Районен съд – Велико Търново.

С първоинстанционната присъда Димитър В. е признат за виновен в това, че на 26.09.2018 г. в гр. Велико Търново като свидетел по досъдебно производство пред надлежен орган на властта – старши разследващ полицай, устно съзнателно потвърдил неистина – престъпление по чл. 290, ал. 1 от НК (лъжесвидетелстване), поради което му е наложено наказание „лишаване за свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

С въззивната присъда на Окръжен съд – Велико Търново е отменена първоинстанционната и подсъдимият е признат за невиновен.

В протеста се заявяват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, като се иска отмяна на новата присъда на въззивния съд и връщане на делото на Окръжен съд – Велико Търново за ново разглеждане.

28.03.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 137/2022 г. (срещу Любомир Е. от с. Живково, който нарушил мярката си за неотклонение „домашен арест“ и направил опит до умъртви свидетел по дело срещу него за убийството на баща му), І н. о., докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Любомир Е. и на защитника му срещу решението от 14.07.2021 г. на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 1165/2021 г.

Производството пред първоинстанционния Софийски окръжен съд по н.о.х.д. № 266/2019 г. е образувано по обвинителен акт срещу Любомир Е. за това, че на 20.06.2018 г., докато срещу него се е водило производство по обвинение, че умишлено е умъртвил баща си с особена жестокост, притежавал е огнестрелно оръжие без разрешение и е бил с мярка за неотклонение „домашен арест“, нарушил мярката си за неотклонение и направил опит да умъртви Калин М. – свидетел по делото срещу него за убийството на баща му.

С присъда от 10.03.2020 г. Софийският окръжен съд признава подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение (чл. 116, ал. 1, т. 12 от НК) и му налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години. Уважен е предявеният граждански иск в размер на 10 000 лева – обезщетение за претърпени неимуществени вреди, като е отхвърлен искът до пълния му размер от 50 000 лева.

С въззивното решение на Софийския апелативен съд присъдата е потвърдена.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура