Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

02.09.2020 г., 09.10 ч., зала № 22 – наказателно дело № 408/2020 г. (срещу Венцислав А. за убийството на Явор Й. в гр. Варна през 2018 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от защитника на подсъдимия срещу присъда от 24.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 426/2019 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда от 30.10.2019 г. по н.о.х.д. № 405/2019 г. на Окръжен съд – Варна подсъдимият Венцислав А. е признат за виновен в това, че за времето от 13.02.2018 г. до 14.02.2018 г. в гр. Варна умишлено умъртвил Явор Й., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2-ро и 3-то вр. чл. 115 от НК (по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост) е осъден на 15 години лишаване от свобода. С присъдата подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление и по чл. 157, ал. 1 от НК (извършване на действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употребил за това сила).

С присъда от 24.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 426/2019 г. на Апелативен съд –първоинстанционната е изменена в частта за размера на наказанието за убийството, като същото е увеличено от 15 на 18 години лишаване от свобода, а за престъпния хомосексуализъм подсъдимият е признат за виновен и осъден на 7 години лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 1 от НК е определено едно общо, най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 18 години при първоначален режим на изтърпяване „строг“. С новата присъда първоинстанционната е потвърдена в останалата част.

В подадения касационен протест се посочва основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наказанието, наложено за убийството, и се иска атакуваната присъда да бъде отменена, а делото да бъде върнато за ново разглеждане за увеличаване на наказанието за убийството.

В касационната жалба се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК по отношение и на двете престъпления, като се правят искания при условията на алтернативност за оправдаване на подсъдимия, респективно намаляване на размера на наложените наказания или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

11.09.2020 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 506/2020 г. (срещу Михаил С. за опетняване на знамето на Република България през Съдебната палата в София), І-во наказателно отделение, докладчик: Евелина Стоянова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия срещу решението от 06.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 466/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 18.07.2019 г. по н.о.х.д. № 267/2019 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Михаил С. е признат за виновен за това, че на 29.05.2018 г. и на 02.06.2018 г. при условията на продължавано престъпление в гр. София и в гр. Стара Загора извършил следното: на 29.05.2018 г. в центъра на гр. София пред Съдебната палата запалил знамето на Република България, след това уринирал върху него и създал видеозапис на тези обстоятелства, като по този начин знамето на Република България е опетнено, и на 02.06.2018 г. в гр. Стара Загора публикувал горепосочения акт в интернет. На основание чл. 108, ал. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК е осъден на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода. Подсъдимият е признат за виновен и за това, че при условията на продължавано престъпление в идеална съвкупност с горепосоченото престъпление, със същите две деяния извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянията по своето съдържание се отличават с особени цинизъм и дързост, поради което и на основание чл. 325, ал. 2 вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК е осъден на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Михаил С. е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от 4 години.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като е отменена в частта, с която подсъдимият е признат за виновен да е извършил престъпления по чл. 108, ал. 2 от НК и чл. 325, ал. 2 от НК на 02.06.2018 г. в гр. Стара Загора и е оправдан за извършването на тези престъпления. Със същото решение е отменено и приложението на чл. 26, ал. 1 от НК, както и частта на присъдата, с която на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК са отнети в полза на държавата вещите, принадлежащи на подсъдимия и послужили за извършване на престъплението. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С жалбата са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена осъдителната присъда, и оправдаване на подсъдимия, алтернативно, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

14.09.2020 г., 09.20 ч., зала № 22 – наказателно дело № 437/2020 г. (за възобновяване на делото срещу Владимир И. от село Куцина, община Полски Тръмбеш, осъден за убийството на свой съселянин през 2010 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по искане на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Велико Търново за възобновяване на н.о.х.д. № 682/2012 г. на Окръжен съд – Велико Търново на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК (чрез разследване са разкрити обстоятелства, които не са били известни на съда и са от съществено значение за делото).

С първоинстанционната присъда от 09.04.2013 г. подсъдимият Владимир И. е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 и т. 6, пр. посл. вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост срещу лице, което се е намирало в безпомощно състояние), поради което и на основание чл. 304 от НПК е изцяло оправдан.

С въззивната присъда от 27.05.2013 г. по в.н.о.х.д. № 130/2013 г. на Апелативен съд – Велико Търново е отменена присъдата на първата инстанция и е постановена нова, с която подсъдимият е признат за виновен по повдигнатото му обвинение, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години.

С решение от 21.10.2013 г. по наказателно дело № 1321/2013 г. на ВКС въззивният съдебен акт е оставен в сила.

С искането за възобновяване се предлага отмяна на постановената и влязла в сила присъда и връщане на делото за ново разглеждане от стадия на разследване в досъдебната фаза.

14.09.2020 г., 09.45 ч., зала № 22 – наказателно дело № 579/2020 г. (срещу частния съдебен изпълнител Иван К. за извършено престъпление по служба и документно престъпление – опитал да продаде ипотекиран имот тайно от банката – кредитор на длъжника и от НАП, освен това занижил цената с преправена оценка), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Иван К. срещу решението от 16.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 638/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 27.02.2019 г. по н.о.х.д. № 236/2018 г. на Окръжен съд – Враца подсъдимият е признат за виновен в извършването на две престъпления: по служба в качеството му на длъжностно лице – частен съдебен изпълнител, по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 от НК (длъжностно престъпление, от което са настъпили значителни вредни последици и е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години; документно престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК (съзнателно ползване на преправен документ), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 10 месеца. На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определя едно общо, най-тежко наказание на подсъдимия в размер на 3 години, изтърпяването на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено за срок от 4 години.

С решението на САС по в.н.о.х.д. № 638/2019 г. първоинстанционната присъда е изменена частично, като въззивният съд преквалифицира престъплението от такова по чл. 282, ал. 2 от НК в такова по чл. 282, ал. 1 от НК и оправдава подсъдимия за квалифициращия белег да е длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение. Наложеното наказание за това деяние е намалено от 3 на 2 години и съответно определеното общо, най-тежко наказание е намалено от 3 на 2 години „лишаване от свобода“. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С подадената касационна жалба от подсъдимия и неговия упълномощен защитник се заявяват на практика всички касационни основания и се иска отмяна на присъдата и решението. Иска се подсъдимият да бъде оправдан за престъплението по служба като несъставомерно или да му бъде намалено наложеното наказание като явно несправедливо, и за документното престъпление, като за него му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а от НК.

18.09.2020 г., 09.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 391/2020 г. (срещу митническия инспектор Димитър М. за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай и извършено при условията на продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по касационен протест на прокурор при Апелативна прокуратура – Пловдив и по касационна жалба на подсъдимия срещу решението от 29.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 527/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда от 31.05.2019 г. по н.о.х.д. № 233/2019 г. на Окръжен съд – Хасково подсъдимият Димитър М. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 и вр. чл. 58а, ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице – разследващ митнически инспектор в Митница – Бургас, присвоил чужди пари в общ размер на 464 652,24 лв., поверени му да ги пази, като длъжностното присвояване е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършено при условията на продължавано престъпление.

С решението по в.н.о.х.д. № 527/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив първоинстанционната присъда е изменена, като е намалено наказанието „лишаване от свобода“ от 9 на 7 години; намалено е наказанието „лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с ръководство, контрол и стопанисване на публично имущество“ от 12 години на 10 години; намалено е наказанието „лишаване от право да упражнява професия или дейност, свързана с пазене, управление, контрол и отчитане на чуждо имущество“ от 12 години на 10 години. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационната жалба на подсъдимия се иска деянието му да бъде преквалифицирано и да му бъде определено наказание в по-нисък размер.

С касационния протест се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура