Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

09.11.2020 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 662/2020 г. (за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.), І н. о., докладчик: Валя Рушанова

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П., както и касационна жалба на частните обвинители и граждански ищци, срещу присъдата от 09.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 354/2019 г. на Апелативен съд – Варна, с която подсъдимият Нено С. е признат за невиновен и оправдан изцяло за отвличането и убийството на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и подсъдимите Станислав М., Стоян П. и Стоян К. да са извършили деянието в съучастие с подсъдимия Нено С.

В останалата част, с която Стоян П., Станислав М. и Стоян К. са признати за виновни в извършването на престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК, а подсъдимият Галин К. е признат за невиновен и е оправдан изцяло, първоинстанционната присъда от 17.07.2017 г. по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас е потвърдена.

С касационния протест и касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд.

С касационните жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П. също са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се иска отмяна на атакуваната присъда и оправдаването им за престъпленията, за които са били предадени на съд.

17.11.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2020 г. (за кражба в особено големи размери на стоманени тръби, част от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Радко Г., Стефан К. и Красимир Ц. срещу решението от 15.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 389/2018 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Добрич подсъдимите са признати за виновни в това, че в периода м. ноември 2011 г. – 19.03.2012 г., в съучастие помежду си, при условията на продължавано престъпление и чрез използване на технически средства отнели тръби от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“ (в землищата на села в областите Силистра и Добрич). Кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай на престъпление по чл. 196а вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 пр. 1 и 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което на подсъдимите Радко Г. и Стефан К. са наложени наказания „лишаване от свобода“ от по 10 години и конфискация, а на подсъдимия Красимир Ц. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът уважава предявения от гражданския ищец „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД граждански иск за сумата от 6 695 708 лв., представляваща обезщетение за причинени с деянието от подсъдимите имуществени вреди.

С атакуваното решение на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата, като е прието, че деянието е извършено и на територията на землищата на селата Цар Асен, Кочмар и Дряновец по отношение на стоманени тръби с обща дължина от 28 188 м, общо тегло 7 795 787 кг, на обща стойност 15 398 040,58 лв. Намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на Красимир Ц. от 5 на 3 години, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 5 години.

В жалбите са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – че решението е в нарушение на материалния и процесуалния закон, а наложените наказания са явно несправедливи. Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане, а в алтернатива – оправдаване на подсъдимите, изменяне на въззивното решение и намаляване на наказанията. Относно гражданските искове се предлага да се отхвърлят, в алтернативи – да се прекрати производството по същите или да се намали присъденото обезщетение за имуществени вреди.

24.11.2020 г., 13.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

24.11.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 678/2020 г. (срещу бившия министър на отбраната Николай Н. за неизпълнение на договори с руската компания РСК „МиГ“ относно ремонта и доставката на резервни части за самолети МиГ-29), ІІІ н. о., докладчик: Лада Паунова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 13.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № П 12/2020 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена изцяло присъда от 02.07.2019 г. на Софийския градски съд по н.о.х.д. № C-5/2017 г.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Николай Н. е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – министър на отбраната на Република България, не изпълнил служебни задължения, произтичащи от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и от това са настъпили значителни вредни последици за Българската армия, като случаят се явява особено тежък.

В касационния протест се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Прави се искане въззивното решение да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Делото е поверително и при провеждането на заседанието по него в съдебната зала няма да бъдат допускани журналисти.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура