Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

09.11.2020 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 662/2020 г. (за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.), І н. о., докладчик: Валя Рушанова

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П., както и касационна жалба на частните обвинители и граждански ищци, срещу присъдата от 09.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 354/2019 г. на Апелативен съд – Варна, с която подсъдимият Нено С. е признат за невиновен и оправдан изцяло за отвличането и убийството на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и подсъдимите Станислав М., Стоян П. и Стоян К. да са извършили деянието в съучастие с подсъдимия Нено С.

В останалата част, с която Стоян П., Станислав М. и Стоян К. са признати за виновни в извършването на престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК, а подсъдимият Галин К. е признат за невиновен и е оправдан изцяло, първоинстанционната присъда от 17.07.2017 г. по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас е потвърдена.

С касационния протест и касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд.

С касационните жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П. също са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се иска отмяна на атакуваната присъда и оправдаването им за престъпленията, за които са били предадени на съд.

17.11.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2020 г. (за кражба в особено големи размери на стоманени тръби, част от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Радко Г., Стефан К. и Красимир Ц. срещу решението от 15.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 389/2018 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Добрич подсъдимите са признати за виновни в това, че в периода м. ноември 2011 г. – 19.03.2012 г., в съучастие помежду си, при условията на продължавано престъпление и чрез използване на технически средства отнели тръби от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“ (в землищата на села в областите Силистра и Добрич). Кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай на престъпление по чл. 196а вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 пр. 1 и 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което на подсъдимите Радко Г. и Стефан К. са наложени наказания „лишаване от свобода“ от по 10 години и конфискация, а на подсъдимия Красимир Ц. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът уважава предявения от гражданския ищец „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД граждански иск за сумата от 6 695 708 лв., представляваща обезщетение за причинени с деянието от подсъдимите имуществени вреди.

С атакуваното решение на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата, като е прието, че деянието е извършено и на територията на землищата на селата Цар Асен, Кочмар и Дряновец по отношение на стоманени тръби с обща дължина от 28 188 м, общо тегло 7 795 787 кг, на обща стойност 15 398 040,58 лв. Намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на Красимир Ц. от 5 на 3 години, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 5 години.

В жалбите са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – че решението е в нарушение на материалния и процесуалния закон, а наложените наказания са явно несправедливи. Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане, а в алтернатива – оправдаване на подсъдимите, изменяне на въззивното решение и намаляване на наказанията. Относно гражданските искове се предлага да се отхвърлят, в алтернативи – да се прекрати производството по същите или да се намали присъденото обезщетение за имуществени вреди.

24.11.2020 г., 13.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

24.11.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 678/2020 г. (срещу бившия министър на отбраната Николай Н. за неизпълнение на договори с руската компания РСК „МиГ“ относно ремонта и доставката на резервни части за самолети МиГ-29), ІІІ н. о., докладчик: Лада Паунова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 13.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № П 12/2020 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена изцяло присъда от 02.07.2019 г. на Софийския градски съд по н.о.х.д. № C-5/2017 г.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Николай Н. е признат за невиновен и е оправдан по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по служба по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за това, че в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – министър на отбраната на Република България, не изпълнил служебни задължения, произтичащи от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, и от това са настъпили значителни вредни последици за Българската армия, като случаят се явява особено тежък.

В касационния протест се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Прави се искане въззивното решение да бъде отменено и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Делото е поверително и при провеждането на заседанието по него в съдебната зала няма да бъдат допускани журналисти.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура