Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

02.12.2022 г., 09.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2022 г. (срещу Мирчо П., Веселин К., Динко А., Цоло Й., Кремена К., Васко Й. и Николай К. за ОПГ, свързана с фиктивно възстановяване на пшеница по договори за продажба чрез замяна в бази, различни от указаните от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“), ІІІ н. о., докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 25.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС, с която са признати за невиновни и оправдани Веселин К., Кремена К., Динко А., Васко Й., Николай К. и Цоло Й.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 894/2008 г. на СГС:

С присъдата е уважен частично гражданският иск, предявен от ДАДРВЗ срещу Станислав К. и Васил Ц.

С решение на САС по в.н.о.х.д. № 94/2019 г.: по отношение на Мирчо П. присъдата е отменена и е прекратено наказателното производство по обвиненията на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. присъдата е отменена в частта, в която са осъдени за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК и наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; отменено е приложението на чл. 23, ал. 1 от НК за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Динко А., Николай К.; по отношение на Станислав К. е отменена присъдата и наказателното производство е прекратено по повдигнатите обвинения на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Васил Ц. присъдата е изменена, като е приложен закон за давността, наложените наказания са отменени. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решение по к.н.д. № 216/2020 г. на ВКС е отменено въззивното решение в частта, с която Станислав К. и Васил Ц. са признати за виновни за извършено престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 от НК, като са признати за невиновни. Отменено е решението и в гражданско-осъдителната му част, като са отхвърлени изцяло предявените искове срещу Станислав К. и Васил. Ц. Отменено е решението и в частта срещу Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК и делото е върнато за ново разглеждане.

С новата въззивна присъда по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС е отменена първоинстанционната в частта за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К., като са признати за невиновни и са оправдани по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане да се отмени оправдателната присъда на САС по отношение на подсъдимите и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

12.12.2022 г., 09.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 774/2022 г. (срещу Йозал И., Илиян Ц. и Атанаска М. за противозаконно лишаване от свобода на лице и превеждане през границата на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия), ІІ н. о., докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Илиян Ц. и Атанаска М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 388/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъдата по н.о.х.д № 925/2020 г. на Окръжен съд – Русе са признати:

С атакуваното въззивно решение присъдата е изменена, като: е намалено наложеното на Йозал И. наказание за престъплението по чл. 142а, ал. 5, пр. 3 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“; Илиян Ц. и Атанаска М. са оправдани да са извършили престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в гр. Русе; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 8 г. „лишаване от свобода“; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание „глоба“ за престъплението по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 30 000 лв.; намалено е определеното на Илиян Ц. общо най-тежко наказание на 8 г. „лишаване от свобода“, присъединено е наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.; намалено е наложеното на Атанаска М. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 7 г. „лишаване от свобода“; намалени са наложените на Атанаска М. наказания за престъплението по чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 20 000 лв.; намалено е определеното на Атанаска М. общо най-тежко наказание на 7 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 20 000 лв. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С жалбите на Илиян Ц. и защитника му са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 2 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

С жалбата на Атанаска М. са заявени всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване на подсъдимата или отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане.

15.12.2022 г., 10.30 ч., зала № 23, заседанието е за изслушване на допусната експертиза – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

19.12.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 535/2022 г. (срещу Елизабет М. и Дмитрий А. за пране на пари), ІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест срещу присъдата от 29.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС. С нея е отменена осъдителната част на присъдата по н.о.х.д. № С-155/2011 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите Елизабет М. и Дмитрий А. са признати за виновни по повдигнатите им обвинения, като вместо това са признати от САС за невиновни.

Касационното производство е второ поред. В предходното производство пред ВКС (наказателно дело № 776/2019 г.) делото е върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане поради наличие на съществени процесуални нарушения, освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на Елизабет М. по обвинението по чл. 251, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С първоинстанционната присъда Елизабет М. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 2 от НК (длъжностно лице, в кръга на службата му, получило повече от два пъти имущество – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за които знаело, че е придобито чрез престъпление, което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание) и по чл. 251, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (неизпълнение на задължение за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери). С присъдата Дмитрий А. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (извършване на финансова операция или сделка с имущество или прикриване на произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имуществото – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за което извършителят знае или предполага, че е придобито чрез престъпление и което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, в качеството на помагач). На подсъдимите е наложено общо най-тежко наказание – по 10 години „лишаване от свобода“ за всеки от двамата, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер от по 698 982 056,01 лв. за всеки, както и наказанието по чл. 37, т. 6 и т. 7 от НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право за упражняване на определена професия, за всеки поотделно.

С атакуваната сега пред ВКС присъда по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС подсъдимите са признати за невиновни.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

21.12.2022 г., 11.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 617/2022 г. (срещу Бисер М. за закана с убийство през 2018 г. в гр. Русе), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба от Бисер М. срещу въззивната присъда от 18.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград, с която е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 302/2020 г. на Районен съд – Русе.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Бисер М. е признат за невиновен по обвинението за закана с убийство на Ертан К. и на Еркин С. на 01.11.2018 г. в гр. Русе пред денонощен магазин. Признат е за невинен и по обвинението за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост, извършено при условията на опасен рецидив. На основание чл. 1, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство му е наложено административно наказание – задържане за срок от 15 денонощия в структурно звено на ОДМВР.

С въззивна присъда от 14.05.2021 г. на Окръжен съд – Разград частично е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която Бисер М. е признат за виновен по обвиненията за закани с убийство, като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решението на Върховния касационен съд (ВКС) по к.н.д. № 615/2021 г. присъдата на Окръжен съд – Разград е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

При новото разглеждане на делото с присъда по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград е отменена първоинстанционната в частта, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения за закани с убийство към Ертан К. и Еркин С. Признат е за виновен по тези обвинения и му е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца. Постановено е Бисер М. да изтърпи отделно неизтърпяната част от наказанието, наложено му по друго дело на Районен съд – Русе в размер на 1 година, 1 месец и 18 дни.

С касационната жалба са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова справедлива и оправдателна присъда.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура