Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

12.10.2020 г., 9.45 ч., зала № 22 – наказателно дело № 506/2020 г. (срещу Михаил С. за опетняване на знамето на Република България пред Съдебната палата в София), І-во наказателно отделение, докладчик: Евелина Стоянова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия срещу решението от 06.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 466/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 18.07.2019 г. по н.о.х.д. № 267/2019 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Михаил С. е признат за виновен за това, че на 29.05.2018 г. и на 02.06.2018 г. при условията на продължавано престъпление в гр. София и в гр. Стара Загора извършил следното: на 29.05.2018 г. в центъра на гр. София пред Съдебната палата запалил знамето на Република България, след това уринирал върху него и създал видеозапис на тези обстоятелства, като по този начин знамето на Република България е опетнено, и на 02.06.2018 г. в гр. Стара Загора публикувал горепосочения акт в интернет. На основание чл. 108, ал. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 54 от НК е осъден на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода. Подсъдимият е признат за виновен и за това, че при условията на продължавано престъпление в идеална съвкупност с горепосоченото престъпление, със същите две деяния извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянията по своето съдържание се отличават с особени цинизъм и дързост, поради което и на основание чл. 325, ал. 2 вр. с чл. 26, ал. 1, във вр. с чл. 54 от НК е осъден на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия Михаил С. е определено едно общо най-тежко наказание в размер на 1 година и 10 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК за изпитателен срок от 4 години.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като е отменена в частта, с която подсъдимият е признат за виновен да е извършил престъпления по чл. 108, ал. 2 от НК и чл. 325, ал. 2 от НК на 02.06.2018 г. в гр. Стара Загора и е оправдан за извършването на тези престъпления. Със същото решение е отменено и приложението на чл. 26, ал. 1 от НК, както и частта на присъдата, с която на основание чл. 53, ал. 1, б. „а“ от НК са отнети в полза на държавата вещите, принадлежащи на подсъдимия и послужили за извършване на престъплението. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С жалбата са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена осъдителната присъда, и оправдаване на подсъдимия, алтернативно, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

14.10.2020 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 408/2020 г. (срещу Венцислав А. за убийството на Явор Й. в гр. Варна през 2018 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от защитника на подсъдимия срещу присъда от 24.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 426/2019 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда от 30.10.2019 г. по н.о.х.д. № 405/2019 г. на Окръжен съд – Варна подсъдимият Венцислав А. е признат за виновен в това, че за времето от 13.02.2018 г. до 14.02.2018 г. в гр. Варна умишлено умъртвил Явор Й., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което на основание чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2-ро и 3-то вр. чл. 115 от НК (по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост) е осъден на 15 години лишаване от свобода. С присъдата подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление и по чл. 157, ал. 1 от НК (извършване на действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употребил за това сила).

С присъда от 24.01.2020 г. по в.н.о.х.д. № 426/2019 г. на Апелативен съд –първоинстанционната е изменена в частта за размера на наказанието за убийството, като същото е увеличено от 15 на 18 години лишаване от свобода, а за престъпния хомосексуализъм подсъдимият е признат за виновен и осъден на 7 години лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 1 от НК е определено едно общо, най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 18 години при първоначален режим на изтърпяване „строг“. С новата присъда първоинстанционната е потвърдена в останалата част.

В подадения касационен протест се посочва основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наказанието, наложено за убийството, и се иска атакуваната присъда да бъде отменена, а делото да бъде върнато за ново разглеждане за увеличаване на наказанието за убийството.

В касационната жалба се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК по отношение и на двете престъпления, като се правят искания при условията на алтернативност за оправдаване на подсъдимия, респективно намаляване на размера на наложените наказания или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

15.10.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 575/2020 г. (срещу охранителя Петко Е. за умишленото убийство през 2013 г. в депото на гара „Подуяне“ на 16-годишния Велин Д. и за причинена средна телесна повреда на 14-годишния Камен Я.), ІІІ-то наказателно отделение

Делото е образувано по касационен протест и по касационни жалби на подсъдимия и на повереника на единия частен обвинител и граждански ищец срещу въззивното решение от 02.06.2020 г. по в.н.о.х.д. № 1078/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 2292/2015 г. подсъдимият Петко Е. е признат за виновен в това, че: на 02.03.2013 г. по начин и със средства, опасни за живота на мнозина, умишлено умъртвил Велин Д., поради което на основание чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 г.; по начин и със средства, опасни за живота на мнозина, причинил на Камен Я. средна телесна повреда, изразяваща се в постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, поради което на основание чл. 131, ал. 1, т. 9 вр. чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. и 6 месеца; като държал огнестрелно оръжие и боеприпаси, не взел необходимите мерки и особено мерките, предвидени в надлежни правилници, като му е наложено наказание „глоба“ в размер на 300 лева.

С решението на САС присъдата е изменена, като са намалени наложените наказания по чл. 116, ал. 1, т. 6 от НК на 5 години „лишаване от свобода“, а по чл. 131, ал. 1, т. 9 вр. чл. 129, ал. 2 от НК на 1 година „лишаване от свобода“. Определено е едно общо най-тежко наказание в размер на 5 години „лишаване от свобода“. Съдът признава подсъдимия за невиновен по обвиненията в частта да е действал със средство, опасно за живота на мнозина. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационния протест се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. С касационната жалба на подсъдимия се иска отмяна на обжалваното решение и признаването му за невиновен, както и отхвърляне на гражданските искове. Алтернативно се иска връщане на делото на въззивния съд. С касационната жалба на повереника на единия частен обвинител и граждански ищец се иска отмяна на въззивното решение в осъдителната му част и потвърждаване на присъдата на Софийския градски съд.

21.10.2020 г., 9.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 618/2020 г. (срещу Кирил Р., известен като Цар Киро, Симеон И., Радослав П. и Михаил Д.), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Делото е образувано по касационни жалби на Кирил Р., Симеон И. и Радослав П. срещу въззивната присъда от 28.11.2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с която частично е отменена присъдата от 21.11.2016 г. по н.о.х.д. № 1409/2015 г. на Специализирания наказателен съд.

С присъдата на първата инстанция са осъдени:

- Радослав П. – за престъпление по чл. 354а, ал. 2 от НК (държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – амфетамин, и разпространението му), като са му наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 7 г. и „глоба“ в размер на 50 000 лв.;

- Кирил Р. – за престъпления по чл. 354, ал. 1 от НК (без надлежно разрешение държане на силно действащо отровно вещество – живак) и по чл. 278, ал. 6 от НК (държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред), като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 г. и „глоба“ в размер на 10 000 лв.;

- Симеон И. – за престъпление по чл. 278, ал. 6 от НК (държане на археологически обекти, които не са идентифицирани и регистрирани по съответния ред), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 г., отложено за срок от 3 г.;

- Михаил Д. – за престъпления по чл. 354а, ал. 1 от НК (придобиване, държане и разпространение на високорисково наркотично вещество – амфетамин) и по чл. 339, ал. 1 от НК (без надлежно разрешение държане на огнестрелни оръжия), като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., изтърпяването на което е отложено за срок от 4 г., както и „глоба“ в размер на 5 000 лв.

Подсъдимите са оправдани по част от обвиненията: Радослав П. и Кирил Р. – по чл. 321, ал. 6 от НК (сговаряне за вършене на престъпления в страната и чужбина по чл. 354а от НК); Кирил Р. – по чл. 242, ал. 1, б. „г“ от НК (контрабанда на силно отровно вещество), Симеон И. – по чл. 339, ал. 1 НК (без надлежно разрешение държане на огнестрелно оръжие).

С въззивна присъда на АСНС е отменена първоинстанционната в частта, с която Симеон И. е оправдан за извършено престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като вместо това е осъден и му е наложено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., изтърпяването на което е отложено за срок от 5 г.

В касационните жалби на Кирил Р., Симеон И. и Радослав П. се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на всички подсъдими, алтернативно отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно намаляване размера на наложените наказания и на тримата подсъдими.

21.10.2020 г., 9.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 629/2020 г. (срещу Борислав Н. за убийството на съпругата му Кремена, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин, през 2019 г. в гр. Варна), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Колева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Борислав Н. срещу въззивното решение 22.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № 40/2020 г. на Апелативен съд – Варна.

С първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Варна подсъдимият в производство по чл. 371, т. 2 от НПК („Съкратено съдебно следствие“) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин), поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години.

С въззивното решение на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата на първата инстанция, като е увеличен срокът на наложеното наказание „лишаване от свобода“ на 13 години и 4 месеца, както и размерът на обезщетенията по гражданските искове до предявения размер от по 100 000 лева. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, както и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за изменение на атакувания съдебен акт по отношение на квалификацията и намаляване на наказанието или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

26.10.2020 г., 13.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура