Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юли

01.07.2020 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 355/2020 г. (известно като мегаделото за източване на над 14,5 млн. лева от САПАРД), І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по протест срещу решението от 27.02.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 30.05.2017 г. по н.о.х.д. № 770/2014 г. Специализираният наказателен съд признава за невиновни и оправдава Марио Н. – по обвиненията за ръководене на организирана престъпна група, извършила документна измама, свързана с фондове на Европейския съюз, и Марияна Н., Радмил П., Петя Х., Анна Ш., Валентин А., Лазарина Г. и Иван И. – по обвиненията за участие в организираната престъпна група, извършила документните престъпления.

С решението на АСНС е отменена първоинстанционната присъда в частта, свързана с произнасянето по отношение на Лазарина Г. и Иван И., като наказателното производство срещу тях е прекратено. Присъдата е потвърдена в останалата част.

В протеста се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от АСНС.

02.07.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 358/2020 г. (срещу Ивайло Ч. за причиняване в Пловдив през 2017 г. при управление на МПС на смъртта на неговия приятел Иван К., возещ се в колата), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители срещу решението от 06.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 33/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив. Делото е за втори път пред касационната инстанция.

С присъдата по н.о.х.д. № 781/2019 г. на Окръжен съд – Пловдив Ивайло Ч. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, , вр. чл. 58а, ал. 1 от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на едно лице) и осъден на 2 г. лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 г. Подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 382/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като е увеличено наказанието „лишаване от свобода“ на 2 години и 8 месеца след редукцията поради проведеното пред първата инстанция съкратено съдебно следствие.

С решение от 27.01.2020 г. по к.н.д. № 1067/2019 г. на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане поради допусната явна несправедливост на наказанието, изразяваща се в неправилно приложение на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК.

С атакуваното сега пред ВКС решение от 06.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 33/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата на първоинстанционния съд е изменена, като е отменено приложението на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК и е постановено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 2 години да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

В касационната жалба, подадена от защитника на подсъдимия, се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска отлагане на изтърпяването му.

В касационната жалба на частните обвинители се сочи също касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска увеличаване на размера на наложеното наказание на подсъдимия, което той следва да изтърпи ефективно.

06.07.2020 г., 9.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 402/2020 г. (срещу бившия зам.-министър на външните работи Христо А. за безстопанственост), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 22.04.2019 г. по в.н.о.х.д. № 517/2018 г. на АСНС, с която е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 361/2018 г. на Специализирания наказателен съд.

С въззивната присъда подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 219, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което въпреки задълженията си не е упражнило достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество).

В касационния протест се изтъкват доводи за ограничени процесуални права на прокуратурата и неправилно приложение на материалния закон. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и нарушенията на материалния закон.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура