Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юли

01.07.2020 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 355/2020 г. (известно като мегаделото за източване на над 14,5 млн. лева от САПАРД), І-во наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по протест срещу решението от 27.02.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 30.05.2017 г. по н.о.х.д. № 770/2014 г. Специализираният наказателен съд признава за невиновни и оправдава Марио Н. – по обвиненията за ръководене на организирана престъпна група, извършила документна измама, свързана с фондове на Европейския съюз, и Марияна Н., Радмил П., Петя Х., Анна Ш., Валентин А., Лазарина Г. и Иван И. – по обвиненията за участие в организираната престъпна група, извършила документните престъпления.

С решението на АСНС е отменена първоинстанционната присъда в частта, свързана с произнасянето по отношение на Лазарина Г. и Иван И., като наказателното производство срещу тях е прекратено. Присъдата е потвърдена в останалата част.

В протеста се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществено нарушение на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от АСНС.

02.07.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 358/2020 г. (срещу Ивайло Ч. за причиняване в Пловдив през 2017 г. при управление на МПС на смъртта на неговия приятел Иван К., возещ се в колата), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители срещу решението от 06.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 33/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив. Делото е за втори път пред касационната инстанция.

С присъдата по н.о.х.д. № 781/2019 г. на Окръжен съд – Пловдив Ивайло Ч. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1, , вр. чл. 58а, ал. 1 от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на едно лице) и осъден на 2 г. лишаване от свобода, като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 г. Подсъдимият е лишен и от право да управлява МПС за срок от 3 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 382/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като е увеличено наказанието „лишаване от свобода“ на 2 години и 8 месеца след редукцията поради проведеното пред първата инстанция съкратено съдебно следствие.

С решение от 27.01.2020 г. по к.н.д. № 1067/2019 г. на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане поради допусната явна несправедливост на наказанието, изразяваща се в неправилно приложение на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК.

С атакуваното сега пред ВКС решение от 06.03.2020 г. по в.н.о.х.д. № 33/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата на първоинстанционния съд е изменена, като е отменено приложението на условното осъждане по чл. 66, ал. 1 от НК и е постановено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 2 години да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

В касационната жалба, подадена от защитника на подсъдимия, се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска отлагане на изтърпяването му.

В касационната жалба на частните обвинители се сочи също касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието, като се иска увеличаване на размера на наложеното наказание на подсъдимия, което той следва да изтърпи ефективно.

06.07.2020 г., 9.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 402/2020 г. (срещу бившия зам.-министър на външните работи Христо А. за безстопанственост), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Татяна Кънчева

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 22.04.2019 г. по в.н.о.х.д. № 517/2018 г. на АСНС, с която е отменена първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 361/2018 г. на Специализирания наказателен съд.

С въззивната присъда подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 219, ал. 2 от НК (длъжностно лице, което въпреки задълженията си не е упражнило достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество).

В касационния протест се изтъкват доводи за ограничени процесуални права на прокуратурата и неправилно приложение на материалния закон. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения и нарушенията на материалния закон.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура