Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

12.05.2021 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 292/2021 г. (срещу д-р Валентин П. – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, д-р Венета П. – управител на центъра, и д-р Йоанна Ф. – анестезиолог в денталния център, за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по касационни протест, жалби на защитниците на подсъдимите Венета П. и Йоанна Ф. и жалба на частните обвинители срещу въззивната присъда от 07.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 1521/2018 г. на Софийския апелативен съд, с която частично е отменена и изменена присъдата от 30.04.2018 г. по н.о.х.д. № 2574/2017 г. на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Валентин П., Венета П. и Йоанна Ф. са признати за виновни и осъдени за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК (причиняване другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност). На Валентин П. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишен е и от право да упражнява професията „стоматолог“ за срок от 5 години. На Венета П. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишена е и от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 години. На Йоанна Ф. е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“, като изпълнението е отложено за срок от 5 години, лишена е от право да упражнява професията „лекар – анестезиолог“ за срок от 5 години.

С въззивната присъда Валентин П. е признат за невиновен и е изцяло оправдан по повдигнатото му обвинение. Наложеното на Венета П. наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 година условно и е отменено наказанието „лишаване от права“. Изменена е присъдата на Йоанна Ф., намалено е наложеното наказание „лишаване от свобода“ на 1 година условно, отменено е наказанието „лишаване от права“.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Иска се отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд.

В касационната жалба на Венета П. се правят доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се акцентира на липсата на мотиви във въззивната присъда. Иска се отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

В касационната жалба на Йоанна Ф. се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания, като се иска оправдаване на подсъдимата.

В касационната жалба на частните обвинители се правят доводи за явна несправедливост на наложените наказания и в частност оправдаването на един от подсъдимите. Иска се отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от същия съд.

26.05.2021 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 236/2021 г. (срещу Иван К., Владимир К. и Николай К. за убийството през 2014 г. в гр. Дупница на Николай Р. – Отвертката), ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Иван К., Владимир К. и Николай К., както и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 07.05.2020 г. по в.н.о.х.д. № 753/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 20.02.2018 г. по н.о.х.д. № 71/2016 г. на Окръжен съд – Кюстендил подсъдимите Иван К. и Владимир К. са признати за виновни в това, че на 11.03.2014 г. в гр. Дупница, в кафе – аперитив „Колата“, в съучастие като помагачи с извършителя Николай К., умишлено улеснили умъртвяването на Николай Р., чрез отстраняване на спънки: нанасяне на побой, сломяване съпротивата на пострадалия и създаване на пречки да се отбранява, поради което на Иван К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години, а на Владимир К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Със същата присъда подсъдимият Николай К. е признат за виновен в това, че в съучастие като извършител с помагачите Владимир К. и Иван К., умишлено умъртвил Николай Р., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на частните обвинители и граждански ищци обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие от престъплението: на М. С.-Р. – сумата от 50 000 лв., а на Г. Р. и Ю. Р. – сумите от по 120 000 лв. за всеки от тях.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като деянията на подсъдимите Иван К. и Владимир К. са преквалифицирани в частта относно формата на съучастие, от деяния, извършени от тях като помагачи, в деяния, извършени от тях като съизвършители с извършителя Николай К. С решението на САС са намалени и наложените на тримата подсъдими наказания: за Иван К. – от 13 на 3 години „лишаване от свобода“, на Владимир К. – от 9 на 3 години „лишаване от свобода“ – под най-ниския предел, и на Николай К. – от 15 на 3 години „лишаване от свобода“. Изтърпяването на така наложените наказания е отложено на основание чл. 66 от НК за изпитателен срок от 5 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбите на подсъдимите са заявени касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 – 3 от НПК, като исканията, при условията на алтернативност, са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите или за изменянето му, като бъдат преквалифицирани извършените деяния и намалени наложените наказания и определеният изпитателен срок. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, като е отправено искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане с оглед увеличаване на наложените на подсъдимите наказания или изменянето му в гражданско-осъдителната част с уважаване на гражданските искове в пълен размер.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура