Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

14.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 236/2021 г. (срещу Иван К., Владимир К. и Николай К. за убийството през 2014 г. в гр. Дупница на Николай Р. – Отвертката), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Иван К., Владимир К. и Николай К., както и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 07.05.2020 г. по в.н.о.х.д. № 753/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 20.02.2018 г. по н.о.х.д. № 71/2016 г. на Окръжен съд – Кюстендил подсъдимите Иван К. и Владимир К. са признати за виновни в това, че на 11.03.2014 г. в гр. Дупница, в кафе – аперитив „Колата“, в съучастие като помагачи с извършителя Николай К., умишлено улеснили умъртвяването на Николай Р., чрез отстраняване на спънки: нанасяне на побой, сломяване съпротивата на пострадалия и създаване на пречки да се отбранява, поради което на Иван К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години, а на Владимир К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Със същата присъда подсъдимият Николай К. е признат за виновен в това, че в съучастие като извършител с помагачите Владимир К. и Иван К., умишлено умъртвил Николай Р., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на частните обвинители и граждански ищци обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие от престъплението: на М. С.-Р. – сумата от 50 000 лв., а на Г. Р. и Ю. Р. – сумите от по 120 000 лв. за всеки от тях.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като деянията на подсъдимите Иван К. и Владимир К. са преквалифицирани в частта относно формата на съучастие, от деяния, извършени от тях като помагачи, в деяния, извършени от тях като съизвършители с извършителя Николай К. С решението на САС са намалени и наложените на тримата подсъдими наказания: за Иван К. – от 13 на 3 години „лишаване от свобода“, на Владимир К. – от 9 на 3 години „лишаване от свобода“ – под най-ниския предел, и на Николай К. – от 15 на 3 години „лишаване от свобода“. Изтърпяването на така наложените наказания е отложено на основание чл. 66 от НК за изпитателен срок от 5 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбите на подсъдимите са заявени касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 – 3 от НПК, като исканията, при условията на алтернативност, са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите или за изменянето му, като бъдат преквалифицирани извършените деяния и намалени наложените наказания и определения изпитателен срок. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, като е отправено искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане с оглед увеличаване на наложените на подсъдимите наказания или изменянето му в гражданско-осъдителната част с уважаване на гражданските искове в пълен размер.

14.04.2021 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 25/2021 г. (срещу Мартин Т. за убийството на малолетната К. Г. през 2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по жалба от защитника на подсъдимия срещу решението от 14.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 134/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 30.01.2020 г. по н.о.х.д. № 595/2019 г. на Окръжен съд – Сливен.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, умишлено е умъртвил по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост малолетната К. Г., поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 от НК вр. чл. 54 и чл. 38, ал. 1 от НК му е наложено наказание „доживотен затвор без замяна“.

Със същата присъда Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, направил опит да се съвкупи с лице от женски пол – ненавършилата 14 години К. Г. (на 6 години), като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1, т. 2, предл. 1 и т. 3 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години.

Подсъдимият е признат за виновен и за това, че извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на К. Г., като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние и деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 149, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на Мартин Т. е определено едно общо наказание, а именно най-тежкото от наложените наказания – „доживотен затвор без замяна“.

С жалбата са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 2 и 3 от НПК. Иска се отменяване на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно изменяването му, като бъде смекчено наложеното на подсъдимия наказание.

15.04.2021 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 259/2021 г. (срещу студента Траян Д., обвинен в хулиганство заради изписването със спрей на Паметника на Съветската армия на надписа: Refugees welcome Le Pen go home („Бежанци, добре дошли, Льо Пен, отивай си!“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по касационен протест срещу присъдата от 12.10.2020 г. по в.н.о.х.д. № 2843/2020 г. на Софийския градски съд (СГС).

С присъда от 11.11.2019 г. по н.о.х.д. № 474/2019 г. на Софийския районен съд подсъдимият Траян Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство – извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото), като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 2000 лв. Подсъдимият е оправдан по първоначално внесеното обвинение по чл. 325, ал. 2 от НК (квалифициран състав на престъплението хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм). Производството пред първа инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие.

С присъдата на СГС първоинстанционната е отменена в частта за осъждането на Траян Д., като той е признат за невиновен, а в оправдателната част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се заявява, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон, като се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

16.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 200/2021 г. (срещу бившия полицай Венцеслав К. за убийството през 2016 г. на родителите му, извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Венцеслав К. и неговите двама защитници срещу решението от 27.11.2020 г. по в.н.о.х.д. № 46/2019 г. на Апелативния съд – Пловдив.

С присъда от 28.09.2018 г. по н.о.х.д. № 1598/2017 г. на Окръжен съд –Пловдив Венцеслав К. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 116, aл. 1, т. 3, т. 4, т. 6, т. 7 и т. 9 във вр. с чл. 115 от НК и му е наложено наказание „доживотен затвор“.

С решението на Апелативния съд – Пловдив първоинстанционната присъда е потвърдена, като наложеното на подсъдимия наказание следва да се търпи при първоначален „специален“ режим.

С касационните жалби са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като искането е за отмяна на въззивното решение и за оправдаване на подсъдимия, алтернативно се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

16.04.2021 г., 09.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 164/2021 г. (срещу братята – близнаци Илия С. и Станчо С. от гр. Павликени, известни като „Червеите“, за опит за убийство на трима души), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Колева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Илия С. и Станчо С. и на частния обвинител и граждански ищец срещу решението от 03.12.2020 г. по в.н.о.х.д. № 206/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 130/2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Илия С. е признат за виновен в извършването на: опит за кражба чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, за което е осъден на 7 години „лишаване от свобода“; опит за убийство на повече от едно лице – трима души, за което е осъден на 11 години „лишаване от свобода“; държане на огнестрелно оръжие и патрони без надлежно разрешение. Подсъдимият Станчо С. е признат за виновен в извършването на опит за кражба чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, представляваща опасен рецидив, за което му е наложено наказание в размер на 9 години и 3 месеца „лишаване от свобода“. Подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение за грабеж, извършен от две лица, сговорили се предварително да вършат кражби и грабежи, придружен с опит за убийство. Илия С. е осъден да заплати 20 000 лв. на гражданския ищец и частен обвинител по делото – обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Отхвърлен е изцяло предявеният от същия граждански ищец иск за същата сума срещу другия подсъдим. С присъдата Илия С. е осъден да заплати на другия граждански ищец по делото сумата от 2000 лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

В касационните жалби на подсъдимите се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимите или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, или намаляване на наложените наказания.

В касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се оспорва гражданско-осъдителната част на съдебните актове, като се иска уважаването на гражданския иск до пълния размер от 200 000 лв.

23.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 180/2021 г. (срещу Веселин М. и Красимира К. за изнудване на Асен М. през 2014 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Веселин М. и Красимира К. и по жалба на частния обвинител и граждански ищец Асен М. срещу въззивната присъда от 14.09.2020 г. на Апелативен съд – Варна, с която частично е отменена присъдата по н.о.х.д. № 733/2017 г. на Окръжен съд – Варна.

С първоинстанционната присъда подсъдимите Веселин М. и Красимира К. са признати за невиновни в извършването на престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, т. 3, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1 НК за това, че за времето от 09.10.2014 г. до 16.11.2014 г. в гр. Варна, с цел да принудят Асен М. да поеме имуществено задължение – да им заплаща ежемесечно парична сума в размер на 10 000 лева, го заплашили с увреждане на имущество – разрушаване на стопанисваното от него заведение, и с друго противозаконно действие с тежки последици за него – създаване на пречки и преустановяване на търговската дейност на заведението, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, извършено е от две лица, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838,37 лева, поради което са изцяло оправдани.

С въззивната присъда на Апелативен съд – Варна е отменена частично първоинстанционната и е постановена нова, с която и двамата подсъдими са признати за виновни по повдигнатото им обвинение, като на Веселин М. са наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 8 000 лв., а на Красимира К. – 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв. Подсъдимата Красимира К. е оправдана по първоначално повдигнатото ú обвинение целта на упражнената принуда да е била Асен М. да поеме имуществено задължение към нея – да ú заплаща ежемесечно сумата от 10 000 лв. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В касационните жалби на двамата подсъдими се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване размера на наложените наказания с прилагане на чл. 66 от НК.

В касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се релевира касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК – нарушение на материалния закон. Прави се искане за изменение на атакувания въззивен съдебен акт и уважаване в пълен размер на предявения граждански иск.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура