Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

14.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 236/2021 г. (срещу Иван К., Владимир К. и Николай К. за убийството през 2014 г. в гр. Дупница на Николай Р. – Отвертката), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Иван К., Владимир К. и Николай К., както и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 07.05.2020 г. по в.н.о.х.д. № 753/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 20.02.2018 г. по н.о.х.д. № 71/2016 г. на Окръжен съд – Кюстендил подсъдимите Иван К. и Владимир К. са признати за виновни в това, че на 11.03.2014 г. в гр. Дупница, в кафе – аперитив „Колата“, в съучастие като помагачи с извършителя Николай К., умишлено улеснили умъртвяването на Николай Р., чрез отстраняване на спънки: нанасяне на побой, сломяване съпротивата на пострадалия и създаване на пречки да се отбранява, поради което на Иван К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 13 години, а на Владимир К. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 години. Със същата присъда подсъдимият Николай К. е признат за виновен в това, че в съучастие като извършител с помагачите Владимир К. и Иван К., умишлено умъртвил Николай Р., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на частните обвинители и граждански ищци обезщетение за неимуществени вреди, претърпени вследствие от престъплението: на М. С.-Р. – сумата от 50 000 лв., а на Г. Р. и Ю. Р. – сумите от по 120 000 лв. за всеки от тях.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е изменена, като деянията на подсъдимите Иван К. и Владимир К. са преквалифицирани в частта относно формата на съучастие, от деяния, извършени от тях като помагачи, в деяния, извършени от тях като съизвършители с извършителя Николай К. С решението на САС са намалени и наложените на тримата подсъдими наказания: за Иван К. – от 13 на 3 години „лишаване от свобода“, на Владимир К. – от 9 на 3 години „лишаване от свобода“ – под най-ниския предел, и на Николай К. – от 15 на 3 години „лишаване от свобода“. Изтърпяването на така наложените наказания е отложено на основание чл. 66 от НК за изпитателен срок от 5 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

С жалбите на подсъдимите са заявени касационните основания по чл. 348, ал.1, т. 1 – 3 от НПК, като исканията, при условията на алтернативност, са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите или за изменянето му, като бъдат преквалифицирани извършените деяния и намалени наложените наказания и определения изпитателен срок. С жалбите на частните обвинители и граждански ищци е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК, като е отправено искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане с оглед увеличаване на наложените на подсъдимите наказания или изменянето му в гражданско-осъдителната част с уважаване на гражданските искове в пълен размер.

14.04.2021 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 25/2021 г. (срещу Мартин Т. за убийството на малолетната К. Г. през 2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по жалба от защитника на подсъдимия срещу решението от 14.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 134/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 30.01.2020 г. по н.о.х.д. № 595/2019 г. на Окръжен съд – Сливен.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, умишлено е умъртвил по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост малолетната К. Г., поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 от НК вр. чл. 54 и чл. 38, ал. 1 от НК му е наложено наказание „доживотен затвор без замяна“.

Със същата присъда Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, направил опит да се съвкупи с лице от женски пол – ненавършилата 14 години К. Г. (на 6 години), като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1, т. 2, предл. 1 и т. 3 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години.

Подсъдимият е признат за виновен и за това, че извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на К. Г., като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние и деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 149, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на Мартин Т. е определено едно общо наказание, а именно най-тежкото от наложените наказания – „доживотен затвор без замяна“.

С жалбата са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 2 и 3 от НПК. Иска се отменяване на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно изменяването му, като бъде смекчено наложеното на подсъдимия наказание.

15.04.2021 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 259/2021 г. (срещу студента Траян Д., обвинен в хулиганство заради изписването със спрей на Паметника на Съветската армия на надписа: Refugees welcome Le Pen go home („Бежанци, добре дошли, Льо Пен, отивай си!“), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по касационен протест срещу присъдата от 12.10.2020 г. по в.н.о.х.д. № 2843/2020 г. на Софийския градски съд (СГС).

С присъда от 11.11.2019 г. по н.о.х.д. № 474/2019 г. на Софийския районен съд подсъдимият Траян Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство – извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото), като на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание – „глоба“ в размер на 2000 лв. Подсъдимият е оправдан по първоначално внесеното обвинение по чл. 325, ал. 2 от НК (квалифициран състав на престъплението хулиганство, което по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм). Производството пред първа инстанция е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие.

С присъдата на СГС първоинстанционната е отменена в частта за осъждането на Траян Д., като той е признат за невиновен, а в оправдателната част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се заявява, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушение на материалния закон, като се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

16.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 200/2021 г. (срещу бившия полицай Венцеслав К. за убийството през 2016 г. на родителите му, извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия Венцеслав К. и неговите двама защитници срещу решението от 27.11.2020 г. по в.н.о.х.д. № 46/2019 г. на Апелативния съд – Пловдив.

С присъда от 28.09.2018 г. по н.о.х.д. № 1598/2017 г. на Окръжен съд –Пловдив Венцеслав К. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 116, aл. 1, т. 3, т. 4, т. 6, т. 7 и т. 9 във вр. с чл. 115 от НК и му е наложено наказание „доживотен затвор“.

С решението на Апелативния съд – Пловдив първоинстанционната присъда е потвърдена, като наложеното на подсъдимия наказание следва да се търпи при първоначален „специален“ режим.

С касационните жалби са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като искането е за отмяна на въззивното решение и за оправдаване на подсъдимия, алтернативно се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

16.04.2021 г., 09.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 164/2021 г. (срещу братята – близнаци Илия С. и Станчо С. от гр. Павликени, известни като „Червеите“, за опит за убийство на трима души), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Колева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Илия С. и Станчо С. и на частния обвинител и граждански ищец срещу решението от 03.12.2020 г. по в.н.о.х.д. № 206/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 130/2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Илия С. е признат за виновен в извършването на: опит за кражба чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, за което е осъден на 7 години „лишаване от свобода“; опит за убийство на повече от едно лице – трима души, за което е осъден на 11 години „лишаване от свобода“; държане на огнестрелно оръжие и патрони без надлежно разрешение. Подсъдимият Станчо С. е признат за виновен в извършването на опит за кражба чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, представляваща опасен рецидив, за което му е наложено наказание в размер на 9 години и 3 месеца „лишаване от свобода“. Подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение за грабеж, извършен от две лица, сговорили се предварително да вършат кражби и грабежи, придружен с опит за убийство. Илия С. е осъден да заплати 20 000 лв. на гражданския ищец и частен обвинител по делото – обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Отхвърлен е изцяло предявеният от същия граждански ищец иск за същата сума срещу другия подсъдим. С присъдата Илия С. е осъден да заплати на другия граждански ищец по делото сумата от 2000 лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

В касационните жалби на подсъдимите се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимите или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, или намаляване на наложените наказания.

В касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се оспорва гражданско-осъдителната част на съдебните актове, като се иска уважаването на гражданския иск до пълния размер от 200 000 лв.

23.04.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 180/2021 г. (срещу Веселин М. и Красимира К. за изнудване на Асен М. през 2014 г.), І-во наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Веселин М. и Красимира К. и по жалба на частния обвинител и граждански ищец Асен М. срещу въззивната присъда от 14.09.2020 г. на Апелативен съд – Варна, с която частично е отменена присъдата по н.о.х.д. № 733/2017 г. на Окръжен съд – Варна.

С първоинстанционната присъда подсъдимите Веселин М. и Красимира К. са признати за невиновни в извършването на престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2, т. 3, пр. 2, 3 и 4 вр. ал. 1 НК за това, че за времето от 09.10.2014 г. до 16.11.2014 г. в гр. Варна, с цел да принудят Асен М. да поеме имуществено задължение – да им заплаща ежемесечно парична сума в размер на 10 000 лева, го заплашили с увреждане на имущество – разрушаване на стопанисваното от него заведение, и с друго противозаконно действие с тежки последици за него – създаване на пречки и преустановяване на търговската дейност на заведението, като деянието е придружено с унищожаване и повреждане на имущество, извършено е от две лица, и са причинени значителни вреди в размер на 14 838,37 лева, поради което са изцяло оправдани.

С въззивната присъда на Апелативен съд – Варна е отменена частично първоинстанционната и е постановена нова, с която и двамата подсъдими са признати за виновни по повдигнатото им обвинение, като на Веселин М. са наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 8 000 лв., а на Красимира К. – 3 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв. Подсъдимата Красимира К. е оправдана по първоначално повдигнатото ú обвинение целта на упражнената принуда да е била Асен М. да поеме имуществено задължение към нея – да ú заплаща ежемесечно сумата от 10 000 лв. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В касационните жалби на двамата подсъдими се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване размера на наложените наказания с прилагане на чл. 66 от НК.

В касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се релевира касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК – нарушение на материалния закон. Прави се искане за изменение на атакувания въззивен съдебен акт и уважаване в пълен размер на предявения граждански иск.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура