Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари

24.01.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1056/2021 г. (делото е публично известно като „Суджукгейт“), ІІ н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по протест и по жалби от подсъдимия Живко М., от защитниците му и от частния обвинител и граждански ищец Антон П. срещу решението от 05.10.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 440/2019 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от м. февруари до м. ноември 2011 г. включително, с цел да набави за себе си имотна облага, принудил Антон П. чрез заплашване, изразяващо се в отправяне на закани, да извърши нещо противно на волята му – да му предостави 1 тон суров суджук на стойност 8870 лв., като с това причинил на Антон П. значителни имуществени вреди в размер на 7070 лв. На Живко М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години. Подсъдимият е оправдан за това да е принудил Антон П. да предостави 30 кг филе „Елена“ на стойност 230,40 лв. и 30 кг телешка пастърма на стойност 407,40 лв., за това значителните имуществени вреди да са над сумата от 7070 лв. до размера от 36 047,80 лв., както и за това деянието да е осъществено от м. декември 2011 г. до м. февруари 2012 г. включително и да е извършено при условията на продължавано престъпление. Предявеният срещу подсъдимия граждански иск за сумата от 36 168,20 лв. е отхвърлен като неоснователен.

С въззивното решение на АСНС присъдата е изменена, като е отменена в оправдателната ѝ част относно това подсъдимият „да е принудил Антон П. да предостави 30 кг телешка пастърма на стойност 407,40 лв. и 30 кг филе „Елена“ на стойност 230,40 лв.“. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационните жалби на подсъдимия и на неговите защитници се сочат всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за оправдаване на подсъдимия, алтернативно – отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Прави се искане за отмяна на атакувания съдебен акт в оправдателната му част и в частта, с която е отхвърлен предявеният граждански иск, и увеличаване на наложеното на подсъдимия наказание, налагане на наказанията „глоба“ и „конфискация“, както и уважаване на гражданската претенция.

В протеста са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Прави се искане за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура