Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2021 г.

20.01.2021 г., 09.15 ч., зала № 22 – наказателно дело № 656/2020 г. (срещу Михаил С. за убийството на известния като хазартен бос Коста Н. – Миджурина), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Михаил С. срещу въззивното решение от 13.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 15/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което частично е изменена относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а именно в размер на 26 години, първоинстанционната присъда от 17.09.2019 г. по н.о.х.д. № 750/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (направил опит да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил едното и направил опит умишлено да умъртви второто лице по особено жесток начин). С първоинстанционната присъда на подсъдимия е наложено наказание в размер на 24 години „лишаване от свобода“. Подсъдимият е осъден да заплати общо на гражданските ищци и частни обвинители сумата от 340 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В касационната жалба се изтъква основен довод за явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се измени въззивното решение и да се определи наказание „лишаване от свобода“ в рамките от 16 до 20 години.

20.01.2021 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1022/2020 г. (срещу Дилян Б. – блъснал от мост край гр. Габрово и убил малолетния си син през 2019 г.), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Дилян Б. срещу въззивното решение от 02.11.2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново по в.н.о.х.д. № 238/2020 г., с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 41/2020 г. на Окръжен съд – Габрово.

С първоинстанционната присъда подсъдимият в производство по чл. 371, т. 1 от НПК („Съкратено съдебно следствие“) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. т. 3, 4, 5, 9 и 12 вр. чл. 115 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК (умишлено умъртвил малолетния си рожден син, който се намирал в безпомощно състояние, като извършил деянието предумишлено и при условията на опасен рецидив), поради което е осъден на доживотен затвор.

В касационната жалба се сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за изменение на атакувания съдебен акт и намаляване на наложеното наказание на 20 години „лишаване от свобода“.

21.01.2021 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2020 г. (за кражба в особено големи размери на стоманени тръби, част от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Радко Г., Стефан К. и Красимир Ц. срещу решението от 15.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 389/2018 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Добрич подсъдимите са признати за виновни в това, че в периода м. ноември 2011 г. – 19 март 2012 г. в съучастие помежду си, при условията на продължавано престъпление и чрез използване на технически средства отнели тръби от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“ (в землищата на села в областите Силистра и Добрич). Кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай на престъпление по чл. 196а вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 пр. 1 и 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което на подсъдимите Радко Г. и Стефан К. са наложени наказания „лишаване от свобода“ от по 10 години и конфискация, а на подсъдимия Красимир Ц. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът уважава предявения от гражданския ищец „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД граждански иск за сумата от 6 695 708 лв., представляваща обезщетение за причинени с деянието от подсъдимите имуществени вреди.

С атакуваното решение на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата, като е прието, че деянието е извършено и на територията на землищата на селата Цар Асен, Кочмар и Дряновец по отношение на стоманени тръби с обща дължина от 28 188 м, общо тегло 7 795 787 кг, на обща стойност 15 398 040,58 лв. Намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на Красимир Ц. от 5 на 3 години, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 5 години.

В жалбите са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – че решението е в нарушение на материалния и процесуалния закон, а наложените наказания са явно несправедливи. Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане, а в алтернатива – оправдаване на подсъдимите, изменяне на въззивното решение и намаляване на наказанията. Относно гражданските искове се предлага да се отхвърлят, в алтернативи – да се прекрати производството по същите или да се намали присъденото обезщетение за имуществени вреди.

22.01.2021 г., 10.30 ч., зала № 23 и 27.01.2021 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура