Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари 2021 г.

20.01.2021 г., 09.15 ч., зала № 22 – наказателно дело № 656/2020 г. (срещу Михаил С. за убийството на известния като хазартен бос Коста Н. – Миджурина), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Михаил С. срещу въззивното решение от 13.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 15/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което частично е изменена относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а именно в размер на 26 години, първоинстанционната присъда от 17.09.2019 г. по н.о.х.д. № 750/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (направил опит да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил едното и направил опит умишлено да умъртви второто лице по особено жесток начин). С първоинстанционната присъда на подсъдимия е наложено наказание в размер на 24 години „лишаване от свобода“. Подсъдимият е осъден да заплати общо на гражданските ищци и частни обвинители сумата от 340 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В касационната жалба се изтъква основен довод за явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се измени въззивното решение и да се определи наказание „лишаване от свобода“ в рамките от 16 до 20 години.

20.01.2021 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1022/2020 г. (срещу Дилян Б. – блъснал от мост край гр. Габрово и убил малолетния си син през 2019 г.), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Дилян Б. срещу въззивното решение от 02.11.2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново по в.н.о.х.д. № 238/2020 г., с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 41/2020 г. на Окръжен съд – Габрово.

С първоинстанционната присъда подсъдимият в производство по чл. 371, т. 1 от НПК („Съкратено съдебно следствие“) е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. т. 3, 4, 5, 9 и 12 вр. чл. 115 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК (умишлено умъртвил малолетния си рожден син, който се намирал в безпомощно състояние, като извършил деянието предумишлено и при условията на опасен рецидив), поради което е осъден на доживотен затвор.

В касационната жалба се сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за изменение на атакувания съдебен акт и намаляване на наложеното наказание на 20 години „лишаване от свобода“.

21.01.2021 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2020 г. (за кражба в особено големи размери на стоманени тръби, част от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Радко Г., Стефан К. и Красимир Ц. срещу решението от 15.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 389/2018 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Добрич подсъдимите са признати за виновни в това, че в периода м. ноември 2011 г. – 19 март 2012 г. в съучастие помежду си, при условията на продължавано престъпление и чрез използване на технически средства отнели тръби от водонапорен тръбопровод „Водоснабдяване на гр. Добрич от терасите на р. Дунав“ (в землищата на села в областите Силистра и Добрич). Кражбата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай на престъпление по чл. 196а вр. чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4 пр. 1 и 2 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което на подсъдимите Радко Г. и Стефан К. са наложени наказания „лишаване от свобода“ от по 10 години и конфискация, а на подсъдимия Красимир Ц. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Съдът уважава предявения от гражданския ищец „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД граждански иск за сумата от 6 695 708 лв., представляваща обезщетение за причинени с деянието от подсъдимите имуществени вреди.

С атакуваното решение на Апелативен съд – Варна е изменена присъдата, като е прието, че деянието е извършено и на територията на землищата на селата Цар Асен, Кочмар и Дряновец по отношение на стоманени тръби с обща дължина от 28 188 м, общо тегло 7 795 787 кг, на обща стойност 15 398 040,58 лв. Намалено е наказанието „лишаване от свобода“ на Красимир Ц. от 5 на 3 години, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок от 5 години.

В жалбите са посочени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – че решението е в нарушение на материалния и процесуалния закон, а наложените наказания са явно несправедливи. Иска се отмяна на въззивното решение и връщане на делото на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане, а в алтернатива – оправдаване на подсъдимите, изменяне на въззивното решение и намаляване на наказанията. Относно гражданските искове се предлага да се отхвърлят, в алтернативи – да се прекрати производството по същите или да се намали присъденото обезщетение за имуществени вреди.

22.01.2021 г., 10.30 ч., зала № 23 и 27.01.2021 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура