Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 4 г. за Николай Филипов, причинил смъртта на двама души при управление на МПС на летище „Бършен“ край Сливен

С Решение № 62/15.05.2019 г. по наказателно дело № 83/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила присъда № 147/22.10.2018 г. по в.н.о.х.д. № 186/2018 г. на Апелативен съд – Бургас. Решението не подлежи на обжалване.

На 27.05.2019 г. във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Николай Филипов и на частните обвинители и граждански ищци срещу присъда по в.н.о.х.д. № 186/2018 г. на Апелативен съд – Бургас.

С присъдата по н.о.х.д. № 520/2017 г. на Окръжен съд – Сливен подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 122, ал. 2, вр. чл. 54 от НК (причиняване на смърт по непредпазливост на две лица), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години. Оправдан е по обвинението за престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 2-ро, алт. 2-ра, б. „б“, алт. 1-ва вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК (причиняване при управление на МПС на смърт на повече от едно лице и средна телесна повреда на трето лице). Филипов е осъден да заплати на гражданските ищци Р. Д. и С. Д. сумата от по 200 000 лв. за всеки един от тях.

С въззивната присъда първоинстанционната е отменена в наказателната ú част и подсъдимият е признат за виновен в това, че на 21.02.2016 г. на летище „Бършен“ нарушил чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (управлявайки МПС със скорост от 149 км/ч. при разрешена за водачи с категория „В“ скорост на движение извън населено място от 90 км/ч.) и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице – на две лица, както и средна телесна повреда на трето лице. Осъден е на 4 години „лишаване от свобода“ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 4 години.

Тричленният състав на ВКС пише в мотивите си, че фактите по делото са правилно установени, проведеното въззивно и първоинстанционно производства са протекли при спазване на процесуалните правила.

Според ВКС по отношение на приложението на материалния закон касационната жалба на подсъдимия е неоснователна, тъй като въззивната инстанция е изложила достатъчно аргументи в подкрепа на своето решение да възприеме правната квалификация по чл. 343 от НК вместо тази по чл. 122 от НК. Върховните съдии уточняват, че в казуса спорният момент е дали мястото на инцидента отговаря на изискванията на § 6, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), т. е. дали представлява земна площ, която е предназначена или обикновено се използва за движение на пътни превозни средства. В мотивите на ВКС се посочва, че мястото на инцидента не е било отворено за обществено ползване и особено с превозни средства, тъй като е имало множество забранителни знаци. Не се спори обаче по факта, че бившата самолетна писта в последните години се ползвала за организирани мотосъстезания, за което се заплащала съответна такса, предвидена в местната Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги. Върховните съдии са категорични: „От така установените факти може да се направят еднозначни изводи, което е и сторено от въззивната инстанция, че мястото на инцидента е такова, което поне в последните години се използва обикновено за движение на пътни превозни средства, макар и това да става с разрешение на общинската администрация... След като не е предвидено друго от общинската администрация или от ползвателите на имота, то единственият и закономерен извод е, че при ползване, санкционирано или не, се прилагат правилата за движение по пътищата.“ Според тричленния състав на ВКС е безспорно, че мястото на инцидента не представлява населено място по смисъла на § 6, т. 49 от ЗДвП и от това обстоятелство се прави извод, че за пътните превозни средства от категория „В“ максимално допустимата скорост е от 90 км/ч., с каквато следва да се движат извън тези места.

Тричленният състав на ВКС приема за неоснователни и твърденията за явна несправедливост на наложеното наказание. В атакуваната пред ВКС присъда детайлно са очертани степента на обществена опасност на деянието и на дееца, взета е предвид обстановката на извършване на деянието, съпътствано от нарушаване на административните забрани по смисъла на ЗДвП за навлизане на мястото на инцидента. Според върховните съдии въззивната инстанция е отчела правилно и съобразено със закона и справедливостта поведението на пострадалия водач, както и последиците относно здравословното състояние на подсъдимия, за да достигне до извода, че наказанието следва да се определи към минимума, а именно в размер на 4 години лишаване от свобода.

„Отегчаващите отговорността обстоятелства следва да бъдат особено ценени при определяне начина на изтърпяване на наложеното наказание и касационният състав приема, че то следва да се изтърпи ефективно, за да се изпълнят целите на закона, посочени в чл. 36 от НК. Подсъдимият се е проявявал като не твърде дисциплиниран водач, избраната от него скорост има решаващо значение за настъпване на този толкова тежък резултат. И това негово цялостно поведение преди и по време на извършване на деянието може да бъде коригирано само чрез изтърпяване на наказанието. По този начин би било удовлетворено и изискването за реализиране на специалната превенция, доколкото неустойчивите членове на обществото по отношение на правилата за движение следва да бъдат предупредени за неизбежността от наказване на такова поведение.“ – категорични са съдиите от ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура