Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС постанови окончателно решение по дело срещу членове на семейство от гр. Долни Дъбник за пране на пари, получени чрез измама на палестински граждани

С Решение № 111/12.11.2020 г. по наказателно дело № 1078/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 37/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново и присъдата по н.о.х.д. № 591/2015 г. на Окръжен съд – Плевен в частта относно осъждането на Иван Маринов и прекратява наказателното производство срещу него (заради смъртта на подсъдимия). С решението ВКС изменя въззивното решение на Апелативен съд – Велико Търново в частта относно наказанието на Станьо Маринов, като го намалява от 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв. на 8 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 20 000 лв. Изменя въззивното решение и в частта относно наказанието „глоба“ на Горан Станев, като го намалява от 30 000 лв. на 20 000 лв. Съдът потвърждава решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу решението по в.н.о.х.д. № 37/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъда на Окръжен съд – Плевен Иванка Маринова е призната за виновна в това, че в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила заблуждение у палестинските гражданки Салам М., Самар С. и Хадил Я., че ще ги освободи от „проклятието“, което имат те и техните близки. Имотната вреда е в размер на 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което е осъдена на 8 г. „лишаване от свобода“. Призната е за виновна и за изпирането на пари, придобити от нея чрез измамата, като е осъдена на 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 30 000 лв. Осъдена е да заплати в полза на държавата сумата от 706 400,30 лв., представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по обвинението за изпиране на пари. Определено ú е едно общо най-тежко наказание – 10 г. „лишаване от свобода“, като е присъединено наказанието „глоба“ от 30 000 лв. Иван Маринов е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от съпругата му Иванка Маринова. Осъден е на 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 220 970,10 лв. Елисавета Маринова е призната за виновна за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от нейната майка. Осъдена е на 3 г. „лишаване от свобода“, отложено с изпитателен срок от 5 г., и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 110 539,61 лв. Станьо Маринов е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка. Осъден е на 13 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 2 943 517,17 лв. Горан Станев е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка. Осъден е на 5 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 52 582,19 лв.

С атакуваното пред ВКС решение на Апелативен съд – Велико Търново първоинстанционната присъда е изменена, като е намален размерът на наложените наказания: на Иванка Маринова – от 10 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 30 000 лв. на 8 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 20 000 лв., а присъдената в полза на държавата равностойност на липсващия предмет на престъплението – от 706 400,30 лв. на 478 348 лв.; на Елисавета Маринова – наказанието „глоба“ от 30 000 лв. на 20 000 лв.; на Станьо Маринов – от 13 г. „лишаване от свобода“ на 10 г. „лишаване от свобода“; на Горан Станев – от 5 г. „лишаване от свобода“ на 3 г. и 6 м. „лишаване от свобода“.

Касационно производство пред ВКС е второ по ред, след като с решение по к.н.д. № 1265/2017 г. на ВКС е отменено частично въззивното решение и делото е върнато за ново разглеждане в отменената част от друг състав от стадия на съдебното заседание.

Тричленният състав на ВКС приема, че въззивният съд при второто разглеждане на делото се е съобразил с указанията на касационната инстанция относно приложението на материалния закон. Правилно е определил получаването на пари от третите лица, на името на които са извършени преводите в системата за бързи разплащания Western Union, като действие от състава на чл. 253 от НК (изпиране на пари). С частичното оправдаване е реализирано изискването на предходния касационен състав да се прецизира дали при всяко едно получаване на предмета на престъплението по чл. 211 от НК е налице изпиране на пари.

Според върховните съдии жалбите на подсъдимите са били предмет на прецизно и задълбочено обсъждане от страна на въззивната инстанция, като дадените от нея отговори напълно удовлетворяват изискванията на закона. На всяко едно от възраженията е даден надлежен отговор, който е важно да удовлетворява изискванията за обективност, всестранност и пълнота на изследването на доказателствата, без да е задължително да удовлетворява защитната теза. Тя е включвала твърдения за наследствено имущество, извършвана търговска дейност, категорично опровергани от свидетелските показания по делото и обективно установените факти (от представените документи от НАП) относно периода на финансова стабилизация на семейството.

В решението на ВКС се посочва, че е налице явна несправедливост на наложените наказания спрямо подсъдимия Станьо Маринов. Според върховните съдии няма съмнение, че предметът на престъплението е необичайно висок, но не бива да се забравя, че извършителят на предикатното престъпление (майката Иванка Маринова) е с по-ниско наказание. Не може да бъде игнориран принципът за съответност и съразмерност при определяне на наказания за деяния, едно от които е основно, определящо престъпния характер и на последващото поведение, а второто е производно. Затова касационният състав приема, че наказанието „лишаване от свобода“ следва да бъде намалено също на 8 г., а глобата – на 20 000 лв.

По отношение на Горан Станев съдебният състав на ВКС посочва, че при определянето на наказанието „глоба“ като част от комплексната санкция следва да се спазва принципът на съразмерност и съответствие с основното наказание „лишаване от свобода“, което е определено към минимума. В този случай се явява несправедливо наказанието в частта относно глобата да се определя над предвидения от закона минимум, поради което следва да се намали на 20 000 лв.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура