Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пеньо Мангъров ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 г. за отвличане и изнасилване на жена в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив

С Решение № 313/20.09.2023 г. по наказателно дело № 12/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 409/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационна жалба на Пеньо Мангъров. С присъда на Окръжен съд – Пловдив той е признат за невинен по повдигнатото му обвинение за отвличане на жена при условията на опасен рецидив. Признат е за виновен за това, че на три пъти, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено, се е съвкупил с лице от женски пол, като го е принудил към това със заплашване. Наложено му е наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 6 години.

С новата присъда на Апелативен съд – Пловдив е отменена оправдателната част на първоинстанционната и подсъдимият е признат за виновен по обвинението за отвличане, като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Увеличен от 6 на 8 години е срокът на наказанието „лишаване от свобода“ по обвинението за принуда. Определено е едно общо наказание за двете престъпления – „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част.

Тричленният състав на ВКС приема, че не следва да се удовлетворят касационните претенции и че атакуваната присъда следва да бъде изцяло потвърдена. В мотивите пише, че въззивната инстанция е направила контролиран и критичен прочит на доводите и съображенията на съда от първата инстанция и е направила свой собствен такъв. Много пространствено е обърнато внимание на цялостното поведение на пострадалата, включващо отиването в полицията, което не е било незабавно, на свидетелстването ѝ в различните фази на процеса. С основание е прието, че пострадалата е била последователна в продължение на цялата наказателна процедура.

За да се доверят на показанията на пострадалата, инстанциите по същество са изтъкнали разумни аргументи. В решението на ВКС се казва, че освен това е необходимо да се установи причината за случилото се и да се проследи поведението на пострадалата в ситуацията, в която се е оказала най-вече по волята на подсъдимия, но отчасти и поради своята реакция към упражняването на тази воля. След като пострадалата вече е била безалтернативна като възможност, като сексуален обект, подсъдимият засилил своята настоятелност, като дозирал своя натиск, а накрая подходил агресивно и с директна заплаха. Според касационната инстанция действията на Пеньо Мангъров в този момент са изцяло съставомерни и са напълно умишлени. Той дозира поведението и го адаптира съобразно насрещната реакция, в случая на пострадалата, умело използва „репутацията“ си, данни за която са достъпни в глобалната мрежа – интернет, и която е била известна на пострадалата. Простата, достъпна и налично съществуваща информация подсъдимият е визуализирал посредством видеоклип, като е добавил и вербална заплаха, която адресирал и към нейните близки, родителите на пострадалата. „Това далеч не е флирт, прелюдия към любовно обяснение, а е директно насочено към пречупване волята на пострадалата и подчиняването ѝ на своите желания. Деецът много добре е съзнавал последиците от своите действия, от така упражнената многоаспектна принуда и нейното естество – в противоречие с правото и морала, че с тези си действия нарушава правото на отделната личност на свободен избор в духовен и физически аспект, като е целял именно това“, категоричен са върховните съдии. Според тях принудата е осъществена и тя е била продължителна и достатъчна, за да постави пострадалата пред избор дали да изпълнява желанията на подсъдимия или да постави под заплаха здравето и живота както на себе си, така и на своите родители. За съдилищата няма никакво съмнение, че подсъдимият през цялото време на контакт с пострадалата е съзнавал нейното нежелание за интимна близост, но и не само, изобщо за нежеланието ѝ да го последва от Пловдив в град София – реакция, която е преодолял по описания начин.

Тричленният състав на ВКС не приема за основателна защитната теза, че заплахите са целели само да мотивират пострадалата да се срещне за втори път с подсъдимия, тъй като потеглянето с автомобила веднага след качването на пострадалата в него е обмислен ход, който е целял да отнеме възможността за съпротива и евентуално пострадалата да напусне превозното средство. Касационният състав намира, че са правилни доводите на въззивния съд в тази връзка, а и сам отчита, че така упражнена, принудата е повлияла по вече описания начин на поведението на пострадалата през целия престъпен епизод, до обратното ѝ оставяне в град Пловдив, когато е приключило в действителност отвличането – независимо от липсата на прецизност на обвинителната власт. „През целия период пострадалата е била лишена от свобода, което също не е намерило отражение в оценката на обвинителната власт, както не е сторено и по отношение на блудствените действия. Всъщност пасивността на обвинителната власт не може да бъде тълкувана в полза на липса на оказана принуда, в оправдателен аспект на деянията, за които е предявено обвинение“, допълват върховните съдии.

Поради изложеното оплакването за неправилно приложение на закона и искането за отмяна на присъдата с оправдаване на дееца се отхвърля изцяло от съдебния състав на ВКС. Той приема също, че не са допуснати съществени и отстраними нарушения на процесуалните правила.

Липсва несправедливост на наложеното наказание, която да е явна, поради което касационният състав приема, че и в санкционната част атакуваният съдебен акт следва да бъде потвърден.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура