Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС наложи наказание от 5 г. „лишаване от свобода“ и „лишаване от право на управление на МПС“ за 7 г. на Любомир Трайков, причинил смърт на трима души при катастрофа на бул. „Руски“ в Пловдив

С Решение № 8/14.03.2018 г. по наказателно дело № 1047/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя въззивното решение по в.н.о.х.д. № 297/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив, като намалява наложеното на Любомир Трайков наказание „лишаване от свобода“ от 6 години на 5 години. Потвърждава решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия и на частните обвинители срещу въззивното решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 243/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив.

Производството пред първоинстанционния съд е протекло по реда на съкратеното съдебно следствие, подсъдимият е признал изцяло фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за това. С присъдата е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 1 и 5, б. „б“ вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване на смърт в транспорта в пияно състояние на повече от едно лице), за което са му е наложени наказания от 4 г. „лишаване от свобода“ и „лишаване от право на управление на МПС“ за 6 г. С въззивното решение е увеличено наказанието „лишаване от свобода“ на 6 г., а наказанието „лишаване от право на управление на МПС“ – на 7 г.

С касационната жалба подсъдимият иска намаляване на наложените му наказания, а с касационните жалби на частните обвинители се иска връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд с указания за увеличаване на наказанията.

Тричленният състав на ВКС посочва в мотивите си, че от фактите по делото е установено движение направо на подсъдимия Трайков и пресичане на неговата посока на движение от страна на пострадалия Ламджиев. Върховните съдии пишат: „Подсъдимият и пострадалият са се движели в едно и също платно за движение, в две насрещни ленти, напълно равнопоставено. В момента, в който разделителната ивица е прекъснала и е дала възможност на пострадалия да извърши маневрата завой наляво, равностойното движение се е променило, като това на подсъдимия е било с предимство пред извършващия маневрата пострадал“. Съгласно съдебната практика, независимо от своята скорост на движение, водачите с предимство не губят това свое право. Според съда на първо място, по реда на закона, на правната и житейска логика, стои задължението на пострадалия да осигури предимството на правоимащите го. Ако той беше изпълнил това свое задължение, до съприкосновение не би се стигнало, независимо от това каква е била скоростта на имащия право на предимство при преминаване. След като не е изпълнил своето задължение, се е стигнало до удар между двете превозни средства и тогава неизпълнението на задължението на подсъдимия да шофира с позволена и/или съобразена скорост влиза в причинно-следствената връзка за настъпването на тежкия резултат, свързан със смъртта на пострадалите.

В мотивите на решението на ВКС се сочи също, че е безспорно наличието не на един, който е достатъчен, а на два квалифициращи признака – деянието е извършено от подсъдимия в пияно състояние (0,8‰ алкохолна концентрация) и е причинена смърт на повече от едно лице (като е достатъчно да е причинена смърт на поне две лица, в случая те са три, което обстоятелство само по себе си е отегчаващо вината).

Преценявайки посочените във въззивното решение смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства върховните съдии напомнят, че определянето на наказанието не е чисто механичен процес, при който с математически подход се изчислява съотношението между тях. „Възможно е отделни обстоятелства да имат значително по-голяма относителна тежест, а други пък следва да се преценяват с един по-балансиран подход. Така например няма спор, че подсъдимият е нарушил чл. 21 от ЗДвП – почти двукратно е превишил позволената в градски условия скорост. От друга страна обаче, той е бил с предимство и е очаквал то да му бъде осигурено, независимо от скоростта му на движение“ – пише в мотивите.

Съдебният състав на ВКС приема, че наложеното от Апелативен съд – Пловдив наказание не е справедливо отмерено при посочения от въззивната инстанция баланс на смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Неправилно са посочени отегчаващи обстоятелства, които не съществуват или е недопустимо да се отчитат наслагващо се. „Това говори в подкрепа на извода, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващите вината обстоятелства, но не и толкова значителен, колкото е възприет от съда от първата инстанция. Относителната тежест на допуснатото нарушение на правилата за движение – двукратно почти превишена скорост, както и наличието на един погубен човешки живот повече от предвиденото в закона, в съвкупност е твърде висока, за да може наказанието да се определя толкова близко към минимума на предвидената в закона санкция“ – категорични са съдиите. Те обаче подчертават, че следва да се отчита и последващото поведение на дееца и проявеното разкаяние.

Според съда наказанието „лишаване от свобода“ трябва да се определи на 7,5 години, като със законовата редукция (намаляване с 1/3 заради съкратеното съдебно следствие) окончателният размер трябва да е 5 години. Наказанието „лишаване от право на управление на МПС“ трябва да остане в определения от въззивната инстанция размер от 7 години, като в този си вид и двете наказания ще са напълно достатъчни, за да изпълнят заложените в чл. 36 от НК цели на специалната и на генералната превенция.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура