Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС К. Г., убил през 2016 г. в столичния квартал „Хаджи Димитър“ майка си и дядо си, ще изтърпява наказание от 30 г. „лишаване от свобода“

С решение № 117/29.05.2018 г. по наказателно дело № 363/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решение от 13.02.2018 г. на Софийския апелативен съд (САС) по в.н.о.х.д. № 1508/2017 г. Решението е окончателно.

Делото във ВКС е образувано по жалба на подсъдимия К. Г. срещу въззивното решение на САС, с което частично е изменена присъда от 23.10.2017 г. по н.о.х.д. № 4768/2017 г. на Софийския градски съд (СГС).

При проведено съкратено съдебно следствие (заради признаване от подсъдимия на фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт) с присъдата на СГС подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25.07.2016 г. в гр. София умишлено умъртвил повече от едно лице – рождената му майка и дядо му, по особено мъчителен за убитите начин и с особена жестокост. Определено е наказание „доживотен затвор без замяна“, като заради производството по делото по реда на съкратеното съдебно следствие то е заменено с 30 години „лишаване от свобода“. Подсъдимият е признат за виновен и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество, за което му е наложено наказание от 8 месеца „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 2 000 лв. Наложено му е общо наказание от 30 години „лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален строг режим, като е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 2 000 лв.

С атакуваното пред ВКС решение на САС е изменена присъдата относно определеното като подходящо за постигане целите на закона наказание „доживотен затвор без замяна“, каквото не може да бъде наложено съобразно разпоредбата на чл. 58а, ал. 2 от НК, и е отменен първоинстанционният съдебен акт в тази му част, като е присъдата е потвърдена в останалата част, включително относно наложеното общо най-тежко наказание от 30 г. „лишаване от свобода“ с присъединеното наказание „глоба“ от 2 000 лв.

В касационната жалба се изтъква довод за явна несправедливост на наложеното общо наказание, като се прави искане то да се намали.

Тричленният състав на ВКС приема жалбата за неоснователна. В мотивите на решението е посочено, че въззивният съд е бил облекчен от прецизния и убедителен анализ в мотивите на обжалваната присъда както по извеждане на признатите от подсъдимия и изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт факти, така и по приложението на правото, включително относно специфичната процедура по индивидуализация на дължимото се на жалбоподателя по вид и размер наказание. „Извършената с обжалваното решение в тази насока корекция е несъществена и не сочи на неправилно приложение на закона, а на известно несъобразяване с разясненията, дадени в цитираното от контролираните инстанции Тълкувателно решение № 2/2015 г. на ОСНК на ВКС в т. 1.1 и т. 1.2“, пишат върховните съдии. В тълкувателното решение е изяснено, че специалните правила на института по чл. 58а от НК въвеждат принципната забрана за налагане на най-тежките наказания „доживотен затвор без замяна“ и „доживотен затвор“. От тях само наказанието „доживотен затвор“ се заменя с друг вид наказание, като правилата на чл. 58а, ал. 2 и 3 от НК регламентират самостоятелен механизъм на замяната. Върховните съдии посочват, че съзреният от въззивната инстанция пропуск в проверяваната от него присъда не е създал тежък материалноправен или процесуален проблем и е имал основание да „поправи“ диспозитива й, отменяйки я в посочената част.

Според ВКС неоснователно жалбоподателят настоява за отдаване на по-значима тежест на смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства като младата му възраст, здравословното му състояние и признанието му на фактите в проведената процедура на съкратено съдебно следствие.

Върховните съдии са категорични, че проявената особена жестокост към майка му и към притеклия й се на помощ негов дядо при начина и средствата на осъществяване на деянието е била съпътствана с причиняване на изключително мъчителни физически и психически болки и страдания на жертвите му до настъпване на смъртта им, съзнавано от него и желано за постигане на целта му.

Тричленният състав на ВКС пише в мотивите си, че правилно апелативният съд е отказал да смекчи наказателната отговорност на подсъдимия, като изложените от него съображения в подкрепа на първоинстанционната присъда са убедителни и законосъобразни, съобразени са с изискванията на процесуалния и материалния закон, с обществената опасност на деянието и дееца, при утвърдения от него срок на заменящото доживотния затвор наказание „лишаване от свобода“. Именно в хода на изтърпяването му подсъдимият К. Г. ще има шанса да докаже дали е променил отношението си към общочовешките ценности и обществените норми на поведение и е годен да се вгради адекватно в обкръжаващия го свят, с което да се ползва от възможността да скъси времето на престой в затвора.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура