Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС бивш общински съветник в Силистра ще изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. заради предоставяне на заеми срещу лихви

С Решение № 33/26.02.2018 г. по касационно дело № 46/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменява решението по в.н.о.х.д. № 447/2016 г. на Апелативен съд – Варна в частта, с която е потвърдено определеното на Живко Димов с присъда по н.о.х.д. № 182/2015 г. на Окръжен съд – Силистра наказание „глоба“ в размер на 8 000 лв., като намалява същата на 5 000 лв. Оставя в сила решението в останалата част. Решението е окончателно.

Делото пред ВКС е образувано по касационни жалби на подсъдимия Живко Димов (бивш общински съветник от политическа партия „Атака“ в Общински съвет – Силистра) и на защитника му срещу решението на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 182/2015 г. на Окръжен съд – Силистра.

Делото постъпва за втори път във Върховния касационен съд, след като с решение № 206/02.11.2016 г. по к.н.д. № 857/2016 г. ВКС отменя решението на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 204/2016 г. и връща делото за ново разглеждане.

С първоинстанционната присъда Живко Димов е признат за виновен в това, че в периода 1998 – 2009 г. в гр. Силистра, без съответното разрешение, извършвал банкови сделки, за които се изисква такова по закон, като е предоставял парични заеми на различни лица, обезпечени с ипотеки на недвижими имоти, записи на заповеди или залози на вещи, срещу получаване на лихви и задължения за връщането им и от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на 106 496 лв. – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. и „глоба“ в размер на 8 000 лв. Осъден е да заплати сумата от 106 496 лв. в полза на държавата.

С новото въззивно решение на Апелативен съд – Варна присъдата е изменена, като е отменен определеният вид на затворническо общежитие за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание. В останалата й част присъдата е потвърдена.

Съдебният състав на ВКС приема за неоснователни жалбите на подсъдимия и на неговия защитник, в които се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания.

По отношение на наложеното наказание „лишаване от свобода“ тричленният състав на ВКС пише в мотивите си: „Няма основание да се приложи нормата на чл. 55 от НК при определяне на дължимото наказание „лишаване от свобода“, независимо от изтъкнатите в жалбата на защитника доводи за семейно положение и за това, че деецът бил земеделски производител, трудово ангажиран в „Нерон“ ЕООД и Общинския съвет на гр. Силистра. Обратното, именно предвид цитираните качества на дееца, с оглед на които той трябва да е блестящ пример за гражданско съзнание за семейството си и за своите съграждани, при отмерения минимален размер на наказанието „лишаване от свобода“ всякакво по-нататъшно намаляване би било проява на неоправдано снизхождение“. Според ВКС степента на обществена опасност на извършеното от дееца се очертава и с оглед на обстоятелството, че подсъдимият не е имал никакво колебание да злоупотребява с липсата на правна грамотност на пострадалите лица, когато те са били притиснати от тежки житейски несгоди и не са имали възможност да бъдат достатъчно енергични и да се посъветват професионално, за да се противопоставят на престъпното му поведение.

По отношение на определената глоба от 8 000 лв., отмерена при предвиден размер в закона от 5 000 до 10 000 лв., върховните съдии приемат, че е необходимо да бъде намалена на 5 000 лв. В мотивите на ВКС е посочено, че след като лишаването от свобода е наложено изцяло на визирания в чл. 252, ал. 2 от НК минимум, т. е. при пълен превес на смекчаващи обстоятелства, то прилагането на нормата на чл. 54, ал. 2 от НК изисква същия подход и за кумулативно определеното наказание „глоба“. Това не важи за сумата от 106 496 лв., която деецът е осъден да заплати в полза на държавата, тъй като тя не представлява наказание „глоба“, а последица от ангажиране на наказателната му отговорност и е съобразена с равностойността на приетия за установен предмет на престъпно посегателство.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура