Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на Върховния касационен съд поиска оповестеното в медийни публикации изтичане на лични данни на съдия Мирослава Тодорова да бъде разгледано на заседание на Съдийската колегия на ВСС

Председателят на Върховния касационен съд поиска на заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 23.07.2019 г. да бъде поканен и изслушан главния инспектор на Инспектората на Висшия съдебен съвет. Искането е във връзка с оповестеното от медийни публикации изтичане на лични данни на съдия Мирослава Тодорова и членовете на нейното домакинство. Главният инспектор следва да изясни обстоятелствата по случая за допуснатото нарушение – неспазване на изискванията на Закона за личните данни спрямо магистрат, както и може ли да се търси тенденциозност в заглавието на файла с декларацията на съдия Мирослава Тодорова.

Предложение на Председателя на Върховния касационен съд

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура