Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради въпрос по тълкувателно дело Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС отправи до Конституционния съд искане за тълкуване на норми от основния закон и за съответствие на възприетото от Конституцията обяснение на понятието „пол“ с ЕКПЧ и с Хартата на основните права на ЕС

Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд изпрати до Конституционния съд искане да даде задължително тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2 и 4, чл. 6, ал. 2, чл. 13, ал. 3, чл. 14, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията (КРБ) и да установи дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от основния закон, по следните въпроси:

​ 1) Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията и има ли то самостоятелно психологическо и/или социално изражение, различно от биологичното?

​ 2) Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от КРБ в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

​ 3) Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от КРБ?

Предложението за сезиране на Конституционния съд е гласувано на заседание на ОСГК по Тълкувателно дело № 2/2020 г., проведено на 25.02.2021 г., а текстът на искането е приет с гласовете на 33 върховни съдии на заседание, проведено на 18.03.2021 г.

Тълкувателното дело е образувано пред Общото събрание на Гражданската колегия поради констатирана противоречива практика на състави на Върховния касационен съд по въпроса: „Допустимо ли е и при какви предпоставки да бъде допусната юридическа промяна на пола при установена транссексуалност на молителя?“.

Пълният текст на искането до Конституционния съд е публикуван в сайта на Върховния касационен съд в секцията „Искания до Конституционния съд“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура