Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на Апелативен съд – Пловдив по делото срещу Вахид Х. и Мохаммадали П. за контрабанда на хероин в особено големи размери през ГКПП „Капитан Андреево“

С Решение № 128/15.11.2022 г. по наказателно дело № 476/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 20215000600504/2021 г. на Апелативен съд – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по протест срещу въззивното решение, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 382/2020 г. на Окръжен съд – Хасково по отношение на подсъдимите Вахид Х. и Мохаммадали П. С нея Вахид Х. е признат за невинен по обвинението, че на 27.09.2018 г. през ГКПП „Капитан Андреево“ с товарен автомобил без надлежно разрешително е пренесъл през границата на страната от Република Турция в Република България хероин с общо нетно тегло 332,810 кг на обща стойност 29 952 900 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Мохаммдали П. е признат за невинен по обвинението, че на 28.09.2018 г. през ГКПП „Капитан Андреево“ с товарен автомобил без надлежно разрешително е пренесъл през границата от Република Турция в Република България хероин с общо нетно тегло 355 кг на обща стойност 31 951 800 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

В касационния протест е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила. Прокурорът от ВКП в съдебното заседание пред ВКС не поддържа протеста. Посочва, че въззивната инстанция е спазила процесуалните норми, направените анализ и оценка на доказателства са в съответствие с изискванията на НПК и не е допуснато нарушение на процесуалните правила при формиране на вътрешното убеждение по фактите.

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест за неоснователен. По възраженията за несъбрани доказателства от страна и на двете инстанции върховните съдии подчертават, че обвинителната рамка е изцяло в прерогативите на държавното обвинение и обвинителният акт е окончателният израз на обвинителната теза. Всички доказателства, които я формират, следва да бъдат изложени там.

В мотивите се посочва, че извършеният анализ на доказателствената съвкупност е съответен на изискванията на закона – не е пропуснато нито едно обстоятелство от относимите към предмета на доказване, следвана е изцяло правната и житейска логика и възприемането на обвинението за недоказано по несъмнен и убедителен начин е напълно законосъобразно. Твърденията за изопачено/в разрез с правилата на формалната логика и превратно тълкуване на доказателствата от страна на държавното обвинение и в двете предходни инстанции не се възприемат от касационния състав, те са напълно голословни и лишени от съдържание. „Всяко едно възражение от протеста, включително и от настоящия, е обсъдено внимателно и с основание е определено като носител на произволно твърдение, а не на почиващи на солидни доказателства съждения“, категорични са върховните съдии.

При липсата на допуснато каквото и да било съществено нарушение на процесуалните правила и което да е довело до ограничаване правото на защита на касатора, касационният състав отсъжда, че материалният закон е приложен правилно. Правилно съдилищата са заключили, че наличните обвинителни предположения не са достатъчни, за да изградят безусловен извод за наличието на субективна страна и при двамата подсъдими, предвид на което материалният закон не е нарушен. По тези причини касационната инстанция се съгласява напълно с изводите на въззивния съд, че обвинението не е доказано по несъмнен начин и в съзвучие с този извод намира, че атакуваното решение следва да се потвърди изцяло, респективно протестът да се остави без уважение като неоснователен.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура