Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

До 31.01.2024 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на един член на Комисията по атестирането и конкурсите със специализация по гражданско право

За попълване на състава на Комисията по атестирането и конкурсите предстои провеждането на процедура по избор от Пленума на Върховния касационен съд на един действащ съдия за неин член със специализация по гражданско право.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ от Пленума на Върховния касационен съд – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 31.01.2024 г. изтича едногодишният срок, за който Наталия Неделчева – съдия в Окръжен съд – Варна, е избрана да изпълнява задълженията на член на Комисията по атестирането и конкурсите.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните и военните съдилища са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 31.01.2024 г. включително.

Към заявленията трябва да се приложат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС. На членовете на Комисията е предоставена възможност да участват дистанционно чрез видеоконферентна връзка в провеждането на заседанията.

Документите се подават лично, по пощата, по електронен път: sandra_mladenova@vks.bg, или по факс: 02/9883985.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура