Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

До 14.05.2021 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Пленумът на Върховния касационен съд избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

С решение на Съдийската колегия по Протокол № 10/30.03.2021 г. е изменена нормата на чл. 3, ал. 3 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК). Според новата редакция членовете на КАК, избрани от действащи към момента на избора съдии съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт, изпълняват задълженията си за срок от 1 година, с откъсване от работата, считано от избирането им с решение на Съдийската колегия на ВСС.

На 07.10.2020 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра един съдия със специализация по гражданско право за член на КАК при Съдийската колегия.

Предстои провеждането на процедура за избор от Пленума на ВКС на още трима действащи съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите – един със специализация по гражданско право, един със специализация по наказателно право и един със специализация по търговско право.

Затова председателят на ВКС изпрати до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на заявления от съдиите за участие в процедурата за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите в срок до 14.05.2021 г. включително. Документи се приемат и по електронен път (на ел. поща: tsvetolyuba_vaseva@vks.bg) или по факс (02/9883985). Към заявленията се прилагат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт. В писмата се напомнят част от критериите, посочени в чл. 3, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията на дейността на КАК, на които следва да отговарят членовете на Комисията – да нямат наложени дисциплинарни наказания и да нямат висящи дисциплинарни производства, а в случай на участие в конкурс за преместване или за повишаване в длъжност, същият следва да е преминал фазата на изготвяне и обявяване на резултатите от класирането на интернет страницата на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура