Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

За 14.07.2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по жалба на Бойко Атанасов срещу решението от 11.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) по описа на ВКС е образувано дело № 18/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е инициирано по жалба с вх. № ВСС-8802/13.06.2022 г. от Бойко Атанасов – следовател в „Следствен отдел“ на Софийската градска прокуратура и кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, срещу решението от 11.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на член на ВСС от квотата на следователите, избрана с решение на Общото събрание на следователите, проведено на 04.06.2022 г. в гр. София.

Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 18/2022 г. са определени съдиите Маргарита Соколова (ВКС) – председател и докладчик, Светлана Калинова (ВКС), Блага Иванова (ВКС), Добринка Андреева (ВАС) и Любомира Мотова (ВАС).

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.07.2022 г. от 9.30 ч. в зала № 16 (етаж 3) на Съдебната палата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура