Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

За 22.07.2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) по описа на ВКС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора:

- жалба с вх. № ВСС-9650/04.07.2022 г., подадена от кандидатите за изборни членове на ВСС Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд, и Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град;

- жалба с вх. № ВСС-9654/04.07.2022 г., подадена от кандидата за изборен член на ВСС Владимир Вълков – съдия в Софийския градски съд, и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 20/2022 г. са определени съдиите Татяна Хинова (ВАС) – председател и докладчик, Бисерка Цанева (ВАС), Емилия Василева (ВКС), Бонка Дечева (ВКС) и Таня Орешарова (ВКС).

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.07.2022 г. от 10.30 ч. в зала № 16 (етаж 3) на Съдебната палата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура