Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

За 22.07.2022 г. е насрочено заседание по делото, образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) по описа на ВКС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора:

- жалба с вх. № ВСС-9650/04.07.2022 г., подадена от кандидатите за изборни членове на ВСС Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд, и Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град;

- жалба с вх. № ВСС-9654/04.07.2022 г., подадена от кандидата за изборен член на ВСС Владимир Вълков – съдия в Софийския градски съд, и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 20/2022 г. са определени съдиите Татяна Хинова (ВАС) – председател и докладчик, Бисерка Цанева (ВАС), Емилия Василева (ВКС), Бонка Дечева (ВКС) и Таня Орешарова (ВКС).

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.07.2022 г. от 10.30 ч. в зала № 16 (етаж 3) на Съдебната палата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура