Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане делото срещу Събин Д. за блудство и изнасилване на доведената му дъщеря, ненавършила 14 години

С Решение № 50138/13.12.2023 г. по наказателно дело № 474/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя решението по в.н.о.х.д. № 393/2021 г. на Апелативен съд – Варна в потвърдителната му наказателна част и в изменителната за гражданския иск. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна от стадия на съдебното заседание. Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Събин Д.

С присъда на Окръжен съд – Разград той е признат за виновен в извършването при продължавано престъпление на две престъпления на неустановени дати в периода м. юни 2014 г. – м. септември 2018 г. в с. Гълъбово и в с. Благоево: съвкупление с лице от женски пол, което не е навършило 14 г., чрез употреба на сила и заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 г.; извършване на действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 г., чрез употреба на сила или заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. Определено е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 15 години. Осъден е да заплати 50 000 лв. на гражданския ищец за претърпените неимуществени вреди.

С решението на Апелативен съд – Варна присъдата е изменена, като Събин Д. е признат за невиновен и оправдан за част от инкриминирания период.

В решението на ВКС се посочва, че първо следва да бъдат обсъдени оплакванията за допуснати съществени процесуални нарушения. Пред въззивния съд защитникът на подсъдимия се е позовал на липсата на конкретика за датите и броя на деянията, за да обоснове затрудненията, пред които била изправена защитата. Апелативният съд е взел становище по възражението, приемайки, че действията по сексуално насилие са били с различно съдържание, но достатъчно отграничими по вид, както и че заради продължителността им във времето, тяхната повтаряемост, съвместното съжителство и крехката възраст и сексуална незрялост на свидетелката не може да се изисква конкретизирането им по дати и вид. Съдът е приел, че началната и крайната темпорална граница на инкриминирания период, както и описването на част от действията като блудствени, а останалите като изнасилване, гарантират в достатъчна степен възможността на подсъдимия да организира защитата си срещу обвинението, което е ясно формулирано. Касационният съд се съгласява с този извод, като посочва, че спецификата на разглеждания случай определя обективна невъзможност деянията в съответната им разновидност да бъдат съотнесени към прецизно определени дати. От значение е, че е посочено какви точно са били блудствените действия, както и че използвайки сила подсъдимият извършвал полови актове с малолетната, в определени периоди от време. Срещу така предявените ясно факти подсъдимият е разполагал с възможност да организира защитата си.

Според тричленния състав на ВКС е основателно оплакването относно използването на недопустим доказателствен способ, оказал се по същество решаващ за доказателствените изводи на въззивния съд. Съдът се е основал на заключенията на съдебнопсихиатрични експертизи, изготвени на базата на резултатите от проведени полиграфски изследвания. Тези заключения са били изключени от доказателствената съвкупност от първостепенния съд, но контролиращата инстанция е заключила, че такъв подход (по изключването им) би могъл да бъде подкрепен само ако по делото било приобщено самостоятелно изследване с детектор на лъжата. В подкрепа на това становище съдът цитирал практика на ВКС. Касационният състав е категоричен, че внимателният преглед на всички цитирани решения обаче съвсем не са в смисъла, който е намерил за необходимо да им придаде апелативният съд. Всъщност, в тях е коментирана негодността на резултата от полиграфското изследване като доказателствено средство или доказателствен способ въобще, а не в зависимост от това дали изследването е приобщено самостоятелно или не. Според тричленния състав на ВКС заключенията и на трите експертизи, основани на резултатите от изследвания с полиграф, е следвало да бъдат изключени от доказателствената съвкупност като недопустим способ за събиране и проверка на доказателствените материали. Като не е процедирал по този начин апелативният съд е допуснал съществено процесуално нарушение при формиране на вътрешното си убеждение, нарушавайки задължението си по чл. 13, ал. 1 от НПК, тъй като в разрез с изискването на чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 1 и чл. 106 от НПК не е предприел действия за разкриване на обективната истина със средствата, предвидени в процесуалния закон, а се е основал на негодни доказателствени средства, опорочили и вътрешното му убеждение.

Съдебният състав на ВКС приема, че порочният подход на апелативния съд се допълва и с липсата на задълбочено изследване на съществените противоречия в показанията на пострадалата и дължимата съпоставка с годните доказателства и доказателствени средства, за да е ясно изводима волята му поради какви причини следва да им се довери в посочените от него кредитирани части. Както с основание отбелязва защитата, показанията на свидетелката са заемали централно място като значими за установяване на деянията и авторството им. Те са и единственият пряк доказателствен източник за изясняване на обстоятелствата с обвинително значение. В три разпита в досъдебното производство тя е дала показания, съобразно които е била жертва на сексуално посегателство от страна на други лица, а не от подсъдимия, и при напълно различни обстоятелства от съобщените по-късно. В последвали разпити в досъдебното производство, а после и пред съда свидетелката е дала показания, сочещи подсъдимия като автор на осъществени спрямо нея различни сексуални посегателства, като е отрекла напълно разказаното преди това. Според върховните съдии въззивният съд не е обсъдил задълбочено противоречията в показанията на пострадалата, не ги е съпоставил внимателно с всички останали доказателства и на практика е основал изводите си за тяхната достоверност в определени части, базирайки се решително на експертните заключения.

В заключение ВКС намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено в потвърдителната му осъдителна част, а делото върнато за ново разглеждане на същата инстанция.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура