Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия

На свое заседание, проведено на 26.05.2021 г. чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

- Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, гражданска материя, 77 гласа „за“;

- Мария Кавракова-Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, наказателна материя, 77 гласа „за“.

Третият съдия, подал заявление за член на комисията – Даниела Христова от Окръжен съд – Варна, гражданска материя, не събра необходимия за избора брой гласове.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

На 07.10.2020 г. Пленумът на ВКС избра един съдия със специализация по гражданско право за член на Комисията по атестирането и конкурсите.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура