Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра двама съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия

На свое заседание, проведено на 26.05.2021 г. чрез видеоконферентна връзка, Пленумът на Върховния касационен съд избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

- Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, гражданска материя, 77 гласа „за“;

- Мария Кавракова-Аршева – съдия в Специализирания наказателен съд, наказателна материя, 77 гласа „за“.

Третият съдия, подал заявление за член на комисията – Даниела Христова от Окръжен съд – Варна, гражданска материя, не събра необходимия за избора брой гласове.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избира за нейни членове четирима действащи съдии, разпределени така: двама съдии със специализация по гражданско право, един съдия със специализация по наказателно право и един съдия със специализация по търговско право.

На 07.10.2020 г. Пленумът на ВКС избра един съдия със специализация по гражданско право за член на Комисията по атестирането и конкурсите.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура