Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано дело по жалба на адвокат срещу избора на девет членове на Висшия адвокатски съвет

За 13.07.2021 г. (10.00 ч., зала № 11) във Върховния касационен съд е насрочено за разглеждане в открито заседание гражданско дело № 2485/2021 г., образувано по жалба на Юлиян Георгиев от Варненската адвокатска колегия – делегат на общото събрание на адвокатите от страната, срещу решения от 30.05.2021 г. и 06.06.2021 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура – 2021 г. Решенията са атакувани само в частта, с която са обявени за избрани за членове на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Валя Гигова, Красимир Краев, Ценимир Братоев, Асен Георгиев, Димитър Вълчев, Нина Седефова, Бойко Ботев, Красимира Иванова и Катерина Михайловска. Жалбоподателят твърди, че са допуснати нарушения на чл. 112 от Закона за адвокатурата, неточности в броенето на бюлетините, грешки при обявяването на резултата на кандидатите, чийто избор обжалва, неправилен избор на избирателни бюра.

Според Закона за адвокатурата Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването ú в открито заседание в състав под председателството на председателя на съда и с участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен срок.

Системата за случайно разпределение на делата посочи за докладчик по делото съдия Любка Андонова. Другият член на съдебния състав е съдия Веска Райчева (председател на постоянния съдебен състав, в който е докладчикът по делото).

В жалбата се казва, че при проведеното общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – Пазарджик нито един от делегатите не е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини при избора и затова е следвало да се проведе допълнителен избор, но не е проведен. Висшият адвокатски съвет обаче неправилно е оставил без уважение жалбата срещу избора на делегати от колегията, пише Юлиян Георгиев и допълва, че по този начин адвокатите от адвокатската колегия са лишени от възможност да участват в избора за висши органи на адвокатурата чрез законно избрани делегати. Според него са налице и съществени закононарушения при избора на делегати от Софийската адвокатска колегия (САК), тъй като неправилно в бюлетината на делегатите кандидатите са подредени по реда на постъпилите предложения, а не по азбучен ред.

Жалбоподателят твърди, че е налице неправилност на атакуваните решения по отношение на девет от избраните членове на ВАдвС поради неточности в броенето на бюлетините, подадени за тези кандидати, като разликата е съществена.

Неправилно с решение на ВАдвС са определени три избирателни бюра по географски признак – Северна България, Южна България и София, тъй като по този начин се осъществява „контролиран вот“ по отношение на гласуването от избраните делегати от колегиите и най-вече на делегатите от САК, пише в жалбата. Определянето и изборът на избирателните бюра по посочения признак е съществен порок и като акт по избора на органи подлежи също на разглеждане и обсъждане в производството по оспорване на избора, твърди Юлиян Георгиев.

Жалбоподателят иска да бъдат отмени решенията в обжалваната част и да бъде предписано да се проведе нов избор, който да започне от фаза избор на делегати от САК и от Адвокатска колегия – Пазарджик.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура