Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Във ВКС бе образувано дело по жалба на адвокат срещу избора на девет членове на Висшия адвокатски съвет

За 13.07.2021 г. (10.00 ч., зала № 11) във Върховния касационен съд е насрочено за разглеждане в открито заседание гражданско дело № 2485/2021 г., образувано по жалба на Юлиян Георгиев от Варненската адвокатска колегия – делегат на общото събрание на адвокатите от страната, срещу решения от 30.05.2021 г. и 06.06.2021 г. на Избирателната комисия за избор на висши органи на българската адвокатура – 2021 г. Решенията са атакувани само в частта, с която са обявени за избрани за членове на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) Валя Гигова, Красимир Краев, Ценимир Братоев, Асен Георгиев, Димитър Вълчев, Нина Седефова, Бойко Ботев, Красимира Иванова и Катерина Михайловска. Жалбоподателят твърди, че са допуснати нарушения на чл. 112 от Закона за адвокатурата, неточности в броенето на бюлетините, грешки при обявяването на резултата на кандидатите, чийто избор обжалва, неправилен избор на избирателни бюра.

Според Закона за адвокатурата Върховният касационен съд разглежда жалбата в 14-дневен срок от постъпването ú в открито заседание в състав под председателството на председателя на съда и с участието на главния прокурор или негов заместник и се произнася с решение в 14-дневен срок.

Системата за случайно разпределение на делата посочи за докладчик по делото съдия Любка Андонова. Другият член на съдебния състав е съдия Веска Райчева (председател на постоянния съдебен състав, в който е докладчикът по делото).

В жалбата се казва, че при проведеното общо събрание на адвокатите от Адвокатска колегия – Пазарджик нито един от делегатите не е получил повече от половината от гласовете от действителните бюлетини при избора и затова е следвало да се проведе допълнителен избор, но не е проведен. Висшият адвокатски съвет обаче неправилно е оставил без уважение жалбата срещу избора на делегати от колегията, пише Юлиян Георгиев и допълва, че по този начин адвокатите от адвокатската колегия са лишени от възможност да участват в избора за висши органи на адвокатурата чрез законно избрани делегати. Според него са налице и съществени закононарушения при избора на делегати от Софийската адвокатска колегия (САК), тъй като неправилно в бюлетината на делегатите кандидатите са подредени по реда на постъпилите предложения, а не по азбучен ред.

Жалбоподателят твърди, че е налице неправилност на атакуваните решения по отношение на девет от избраните членове на ВАдвС поради неточности в броенето на бюлетините, подадени за тези кандидати, като разликата е съществена.

Неправилно с решение на ВАдвС са определени три избирателни бюра по географски признак – Северна България, Южна България и София, тъй като по този начин се осъществява „контролиран вот“ по отношение на гласуването от избраните делегати от колегиите и най-вече на делегатите от САК, пише в жалбата. Определянето и изборът на избирателните бюра по посочения признак е съществен порок и като акт по избора на органи подлежи също на разглеждане и обсъждане в производството по оспорване на избора, твърди Юлиян Георгиев.

Жалбоподателят иска да бъдат отмени решенията в обжалваната част и да бъде предписано да се проведе нов избор, който да започне от фаза избор на делегати от САК и от Адвокатска колегия – Пазарджик.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура