Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

За 14.12.2021 г. са насрочени открити заседания по две дела, образувани по жалби срещу решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

С разпореждане на председателите на двете върховни съдилища по описа на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано дело № 23/2021 г., което ще бъде разгледано от смесен петчленен състав, определен по реда на чл. 29н, ал. 4, вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от Върховния административен съд (ВАС).

Делото е образувано по жалба, подадена по пощата на 25.10.2021 г. и постъпила във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26.10.2021 г., от кандидатите за изборни членове на ВСС Марина Михайлова – съдия във ВАС, и Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, срещу решението от 17.10.2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което изборът е обявен за нередовен.

Членовете на смесения петчленен състав за разглеждане на делото, избрани чрез системата за случайно разпределение на делата, са съдиите Емануела Балевска (ВКС) – председател, Свилена Проданова (ВАС), Спас Иванчев (ВКС), Христо Койчев (ВАС) и Мария Христова (ВКС).

По същия ред е образувано второ дело – № 24/2021 г., по жалба, постъпила във ВСС на 05.11.2021 г. от кандидата за изборен член на ВСС Марина Михайлова срещу решението от 01.11.2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С атакувания акт е оставено без уважение искането на съдиите Марина Михайлова и Деян Денев за допълване на решението на Избирателната комисия от 17.10.2021 г. със следния диспозитив: „Предлага на председателите на ВКС и ВАС да насрочат повторно гласуване съгласно чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ и да обнародват решението в „Държавен вестник“.

Тъй като в случая са приложими нормите на Раздел ІV от Правилата за образуването и случайното разпределение на делата във ВКС, дело № 24/2021 г. е разпределено на петчленния състав, определен по делото за разглеждане на по-рано подадената жалба от Марина Михайлова и Деян Денев.

Заседанията по двете дела са насрочени за 14.12.2021 г. от 13.30 ч. в зала № 23 в Съдебната палата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура