Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

До 10.06.2022 г. във ВКС ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на трима членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия

С решение по т. 15 от Протокол № 22/31.05.2022 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) е изменена разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС в частта, свързана с участието на професионалната квота в Комисията, като е регламентирано от Пленума на Върховния касационен съд (ВКС) да бъдат избрани четирима действащи към момента на избора съдии със специализация по материя: двама съдии със специализация по гражданско право и двама съдии със специализация по наказателно право.

За попълване на състава на Комисията предстои провеждането на процедура за избор от Пленума на Върховния касационен съд на трима действащи съдии за нейни членове – двама със специализация по наказателно право и един със специализация по гражданско право.

Затова до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд са изпратени писма относно възможността за подаване във Върховния касационен съд на заявления от съдиите за участие в процедурата в срок до 10.06.2022 г. включително, като на 15.06.2022 г. ще се проведе заседание на Пленума на ВКС за избор на членове на Комисията. Документите се подават лично, по пощата, по електронен път (tsvetolyuba_vaseva@vks.bg) или по факс (02/9883985). Към заявленията се прилагат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от ЗСВ. Кандидатите следва да отговарят и на критериите, предвидени във Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура