Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС отказа възобновяване на делото срещу Владимир Илиев от село Куцина, община Полски Тръмбеш, осъден за убийството на Йордан Йорданов през 2010 г.

С Решение № 129/14.01.2021 г. по наказателно дело № 437/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя без уважение искането на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново за възобновяване на н.о.х.д. № 682/2012 г. на Окръжен съд – Велико Търново; в.н.о.х.д. № 130/2013 г. на Апелативен съд – Велико Търново и к.н.д. № 1321/2013 г. на ВКС. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по искане за възобновяване на наказателното производство срещу Владимир Илиев на основание чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК (чрез разследване са разкрити обстоятелства, които не са били известни на съда и са от съществено значение за делото).

С първоинстанционната присъда от 09.04.2013 г. Владимир Илиев е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 и т. 6, пр. посл. вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост срещу лице, което се е намирало в безпомощно състояние), поради което и на основание чл. 304 от НПК е изцяло оправдан.

С въззивната присъда от 27.05.2013 г. на Апелативен съд – Велико Търново е отменена присъдата на първата инстанция и е постановена нова, с която подсъдимият е признат за виновен в това, че на 01.11.2010 г. в с. Куцина, община Полски Тръмбеш, умишлено умъртвил Йордан Йорданов, като деянието е извършено с особена жестокост и пострадалият се е намирал в безпомощно състояние. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години.

С решение от 21.10.2013 г. на ВКС въззивният съдебен акт е оставен в сила.

В искането за възобновяване се изтъкват събрани сведения по преписка от 2018 г. на Окръжна прокуратура – Велико Търново, образувана по молба на лишения от свобода. Според подалия искането прокурор в съдебните актове не са обсъдени неизвестните за съда обстоятелства за връзка на фактическата съпруга на убития с английския гражданин Малкълм Райс и присъствието му на местопрестъплението около времето на извършване на убийството в с. Куцина. Настоява се за възобновяване на производството и връщане на делото на досъдебното производство за разследване на версия за евентуална съпричастност на Малкълм Райс към извършване на престъплението.

Тричленният състав на ВКС приема искането за неоснователно и подчертава: „Възобновяването е извънреден механизъм за контрол върху влезли в сила съдебни актове, което, от една страна, държи сметка за тяхната устойчивост, а от друга, удовлетворява необходимостта от тяхната правилност. По тази причина законодателят е поставил завишени изисквания към основанията за отмяната на съдебните актове и възобновяване на наказателното производство, така че да създаде гаранция срещу превръщането на възобновяването в своеобразно средство за инстанционен контрол.“

В искането за възобновяване е посочено основание по чл. 422, ал. 1, т. 3 от НПК, който изисква чрез провеждане на разследване да се открият обстоятелства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, и имат съществено значение за делото. В мотивите на съдебния състав на ВКС се казва, че материалите от прокурорската проверка не удовлетворяват изисквания на посочената разпоредба. Обстоятелството, че фактическата съпруга на пострадалия е била в интимна връзка с Малкълм Райс към момента на престъплението не е новооткрито. В хода на съдебното производство пред първоинстанционния съд сведения за това обстоятелство са събрани посредством свидетелските показания на родителите на подсъдимия, съдържат се и в неговите обяснения. Не е новооткрито и обстоятелството, че на 01.11.2010 г. между Малкълм Райс и съпругата на пострадалия са били разменени СМС и проведени разговори по мобилен телефон. Справките от мобилен оператор за часовете и вида на осъществената комуникация между посочените лица са били известни на съда, постановил присъдата. „Недопустимо е по реда на възобновяването да се преразглежда делото единствено и само с цел да се извърши нов анализ на доказателствата, след като сочените като нови доказателства са били налични към момента на произнасяне на инстанционните съдилища“, категорични са върховните съдии. Те отбелязват още, че цитираната справка от мобилния оператор относно местонахождението на телефона, ползван от Малкълм Райс, не е в подкрепа на тезата за нова версия относно авторството на деянието. Според справката за последно телефонът се е намирал в клетката, обслужваща с. Куцина, в 21.07 ч. на 01.11.2010 г.; в 21.09 ч. се е намирал в клетка в с. Крушето, а в 21.25 ч. се е намирал в клетка в гр. Велико Търново. Според обстоятелствената част на обвинителния акт и приетата от първостепенния съд фактическа обстановка, смъртта на пострадалия е била причинена след 21.30 ч., което изключва възможна съпричастност на Малкълм Райс към осъществяване на престъплението.

От материалите по прокурорската проверка е видно, че на 13.11.2018 г. Малкълм Райс е дал саморъчно обяснение и такова пред служители на МВР, в които е признал, че ударил няколко пъти пострадалия по главата. Посочените обяснения са отречени от него на 28.11.2018 г. пред окръжния прокурор на ОП – Велико Търново, като Райс заявил, че е депозирал тези обяснения под натиск, след дадени насоки за отговорите, които се очакват от него, и обещание, че ако признае, ще му се наложи наказание „пробация“. В мотивите на решението на ВКС се казва, че направеното и впоследствие отречено признание от Малкълм Райс в рамките на прокурорската проверка е единственото ново обстоятелство, което не е от естество да опровергае или внесе съмнение в приетите за установени с влязъл в сила съдебен акт факти относно авторството на престъплението, базирани на доказателства, събрани и преценени съгласно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс. „Доводите на защитата на осъдения относно това на кои от взаимно противоречащите обяснения на Райс следва да се даде вяра няма как да бъдат обсъдени в настоящото производство, доколкото се касае до обяснения при прокурорска проверка, които не могат да бъдат съпоставяни с доказателства, събрани и обсъдени в рамките на наказателен процес“, подчертават върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура