Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС в искане до Конституционния съд - кариерните бонуси за ВСС нарушават независимостта на съдебната власт и принципите за разделение на властите, за правовата държава и за равноправието

Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) на 26 май 2020 г., с 68 гласа „за“ от гласувалите 71 съдии, реши да отправи искане до Конституционния съд да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на пар. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта ú, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет (ВСС) или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

В искането се посочва, че с изменението се нарушава разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституцията (КРБ), съгласно която съдебната власт е независима. Оспореният текст дава възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие. Конституцията съдържа норми, които се отнасят до изграждането и функционирането на съдебната система, но издаване на акт, чрез който се осъществява дейността по персоналното организиране на съдебната власт, създава условия за пренебрегване на конституционноправния престиж и води до неговото накърняване (решение по к. д. № 30/1991 г.). Пленумът на ВКС напомня, че Конституцията урежда служебния статут на съдиите, прокурорите и следователите, така че да осигури тяхната независимост и подчинението им само на закона и затова те се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност само от ВСС. Единствен орган, който според КРБ е разположен вътре в съдебната система, определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна.

Върховните съдии пишат, че елиминиране или редуциране на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от КРБ). „Народното събрание може да определи със законови разпоредби как да се структурира съдебната система, но не е в рамките на законодателната власт да навлиза в правомощията на съдебната власт“, се подчертава в искането.

Според Пленума на ВКС парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, като със закон посочва определени лица да бъдат назначени на определени позиции в съдебната система. Народното събрание е излязло извън кръга на правомощията си и е иззело конституционни правомощия на ВСС. „Конституционният статус на този орган не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да повиши свои членове на точно определени позиции в съдебната власт“, категорични са съдиите от ВКС.

В искането се казва още: „С изменената разпоредба на чл. 28 от ЗСВ се нарушава и чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съгласно който всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение. Наличието на тази разпоредба лишава от каквото и да е оправдание съществуването на предвиденото в чл. 28 от ЗСВ по-особено, привилегировано положение на членовете на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура