Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС върна за ново разглеждане делото за причиняване на смъртта на четирима човека при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“

С Решение № 49/27.07.2020 г. по наказателно дело № 117/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата по в.н.о.х.д. № 109/2019 г. на Апелативен съд – Варна в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по чл. 123 ал. 3, вр. ал. 1 от НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Варна по отношение на Пламен Н. и Георги Г. Съдебният състав на ВКС отменя присъдата в гражданско-осъдителната ú част и я оставя в сила в потвърдителната ú част относно Йовко Р. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

Делото е образувано по протест и по жалби на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г. и на частните обвинители и граждански ищци.

С присъдата на Окръжен съд – Варна Пламен Н. е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица и е осъден условно на 3 г. лишаване от свобода с 5 г. изпитателен срок. Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. лишаване от свобода. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди. Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими.

С присъдата на Апелативен съд – Варна частично е отменена първоинстанционната, като Валентин П. и Виолета Д. са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени условно на 3 г. лишаване от свобода с 3 г. изпитателен срок. Признат е за виновен и Мехнур М. за това, че поради немарливо изпълнение на дейността технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден условно на 1 г. и 6 м. лишаване от свобода с 3 г. изпитателен срок. За виновен е признат и Валентин Т. за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица и е осъден условно на 2 г. лишаване от свобода с 3 г. изпитателен срок. Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан Йовко Р.

Съдебният състав на ВКС приема, че въззивният съд е допуснал процесуални нарушения, които съществено са ограничили правото на защита на подсъдимите Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. Съдът не е формулирал ясен и категоричен извод относно пряката, конкретна причина за инцидента, довела до настъпването на съставомерните последици (срутването на хотел „Вероника“) – важен елемент от обективната страна на престъплението по чл. 123 от НК, което е бил длъжен да стори. За да е налице убийство при професионална непредпазливост е необходимо от обективна страна да се установи, че деецът упражнява правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, че извършва действия/съответно бездейства в нарушение на норми от действащ нормативен акт, уреждащ правилата за безопасно упражняване на правно регламентираната дейност, и че допуснатото нарушение на правилата се намира в пряка причинна връзка с настъпилата смърт.

Според върховните съдии е налице и твърдяната от защитата неяснота относно правната квалификация на деянието във въззивната присъда. Съгласно нейния диспозитив всеки от осъдените е признат за виновен, че самостоятелно е осъществил престъпление по чл. 123 от НК, но в него не са отразени съставомерните обективни признаци на това престъпление – че дейците са извършвали правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност. В мотивите също не са изложени съображения дали дейността на всеки от тях не само е правно регламентирана, но и представлява източник на повишена опасност. В същото време съдът е потвърдил първоинстанционната присъда в осъдителната ú част по отношение на Пламен Н. и Георги Г., които са осъдени в условията на независимо съпричинителство помежду си. Според ВКС така оформилата се правна конструкция е невъзможна, защото както с основание сочи защитата, не е възможно шестима извършители да причинят по непредпазливост смъртта на пострадалите, без да действат като независими съпричинители. Констатира се и недопустимо противоречие между диспозитива и мотивите на присъдата, доколкото в мотивите съдът приема, че е налице независимо съпричинителство между всички осъдени подсъдими по отношение на престъпния резултат.

Въззивният съд не е отговорил и на съществени възражения на защитата срещу подадения протест, засягащи съставомерни признаци на престъплението по чл. 123 от НК. Не е обсъдено твърдението, че фирма „Инекс“ няма отношение към разчистването на строителната площадка, поради което Валентин П. и Виолета Д. нямат задължения по строителен надзор към тази дейност и не са субекти на престъплението, за което са обвинени, тъй като дейността им не е източник на повишена опасност. Не е обсъдена и тезата на Валентин Т., че също не е субект на престъплението, тъй като не е назначен от възложителя за координатор по безопасност и здраве на строителния обект и съобразно трудовия си договор не носи отговорност за работниците на обекта, които не са служители на „Планекс“.

Затова ВКС приема, че неизяснената и неясно формулирана пряка и непосредствена причина за срутването на хотела, непълнотата и вътрешната противоречивост в правната аргументация на въззивния съд, липсата на отговор на възраженията на защитата, засягащи съставомерни признаци на престъплението, съществено ограничават правата на осъдените подсъдими и затрудняват упражняването на правото на защита. Допуснатите съществени процесуални нарушения налагат отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане, при което съдът следва да извърши анализ на събраните доказателства и да изведе категоричен отговор за пряката и непосредствена причина за срутването на хотела, след което да мотивира отговорността на всеки от подсъдимите съобразно инкриминираните нарушения на специалното законодателство и техните действия/бездействия, довели до настъпването на съставомерния резултат. Наказателната отговорност на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г. по обвинението по чл. 123 от НК също е обвързана с изясняване на въпроса за причината за срутването на хотела, поради което присъдата следва да бъде отменена и по отношение на тях. Присъдата следва да бъде отменена и в гражданско-осъдителната ú част.

По отношение на оправдаването на Йовко Р. върховните съдии споделят мотивите на въззивния съд, че подсъдимият не е субект на престъплението по чл. 123 от НК, защото нито документално, нито фактически е бил работодател на пострадалите работници, нито е изпълнявал функцията на координатор по здравословни и безопасни условия на труд на строителния обект.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура