Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС постанови решение по делото за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“

С Решение № 42/02.09.2022 г. по наказателно дело № 9/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя въззивното решение по в.н.о.х.д. № 234/2020 г. на Апелативен съд – Варна (АС – Варна) в частта относно размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди срещу подсъдимите Георги Г. и Пламен Н. в полза на гражданските ищци Анастасия С. и Райчо С., като го увеличава от по 100 000 лв. на по 150 000 лв. за всеки един от тях. Отменя решението в частта, с която е потвърдена присъдата на окръжния съд относно оправдаването на подсъдимите Виолета Д. и Валентин П. по обвинението по чл. 123, ал. 3 от НК и с която са отхвърлени предявените срещу тях граждански искове. Съдебният състав на ВКС връща делото в отменената част за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд. Оставя в сила решението в останалата наказателна част по отношение на подсъдимите Георги Г. и Пламен Н. и в наказателната и гражданска част за подсъдимите Валентин Т. и Мехнур М. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., както и на частните обвинители и граждански ищци. Касационното производство е второ поред. С първоинстанционната присъда Пламен Н. е признат за виновен в това, че като координатор по здравословни и безопасни условия на труд, в условията на независимо съпричиняване с Георги Г., поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на четири лица, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. с 5 г. изпитателен срок. Георги Г. е признат за виновен за това, че като управител на „Дигинг“ ЕООД, при независимо съпричиняване с Пламен Н., причинил смъртта на повече от едно лице и е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Осъдени са солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетения за причинени неимуществени вреди. Признати за невиновни и оправдани изцяло са останалите подсъдими.

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната, като Валентин П. и Виолета Д. са признати за виновни в това, че поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност причинили смъртта на четири лица и са осъдени на 3 г. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. Признат е за виновен и Мехнур М. за това, че поради немарливо изпълнение на дейността на технически ръководител причинил смъртта на четири лица, като е осъден на 1 г. и 6 м. „лишаване от свобода“ с 3 г. изпитателен срок. За виновен е признат и Валентин Т. за това, че поради немарливо изпълнение на дейностите на координатор по здравословни и безопасни условия на труд причинил смъртта на четири лица. Наложено му е наказание от 2 г. „лишаване от свобода“, отложено с 3 г. изпитателен срок. Присъдата е изменена в гражданско-осъдителната част, подсъдимите са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци по 100 000 лв. обезщетение. Потвърдена е присъдата в частта, с която е оправдан Йовко Р.

С решение по наказателно дело № 117/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена в частта, с която Валентин П., Виолета Д., Валентин Т. и Мехнур М. са осъдени по чл. 123, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, както и в частта, с която е изменена първоинстанционната присъда по отношение на Пламен Н. и Георги Г. Присъдата е отменена в гражданско-осъдителната ú част и е оставена в сила в потвърдителната ú част относно Йовко Р. Делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Варна. При новото разглеждане въззивният съд потвърждава първоинстанционната присъда по отношение на Валентин П., Виолета Д., Валентин Т., Мехнур М., Пламен Н. и Георги Г.

Тричленният състав на ВКС приема касационните жалби на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г. за неоснователни.

Според върховните съдии касационният протест и касационните жалби на частните обвинители и граждански ищци са частично основателни спрямо потвърждаването на присъдата на окръжния съд относно оправдаването на подсъдимите Виолета Д. и Валентин П., респективно отхвърлянето на гражданските претенции спрямо тях, и относно увеличаването на уважените граждански искове.

По отношение на оправдаването на Виолета Д. и Валентин П. въззивният съд се е ограничил да посочи, че не е налице твърдяната от прокурора връзка между действията на четиримата подсъдими за причиняването на съставомерния резултат. Мотивирал е становището си с общия извод, че настъпването му се дължи само на действията на подсъдимите Пламен Н. и Георги Г., а останалите подсъдими лица нямат принос за смъртта на пострадалите, защото тя е настъпила от срутването на сградата, което е по причина на неправилното ръчно разрушаване на 8 април, поради което извършените от Валентин П. и Виолета Д. нарушения са ирелевантни спрямо обвинението и деянието за тях е несъставомерно. В съответствие с установените по делото факти, пряка причина за срутването на сградата, довела до смъртта на пострадалите работници, са от една страна, действията по ръчно рязане на носещи конструктивни елементи, извършени на 8 април 2015 г., и от друга – липсата на адекватна проектна документация за отделните етапи на процеса по разрушаване на хотел „Вероника“ до кота 0 и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при тяхната реализация. В решението на тричленния състав на ВКС се подчертава, че съгласно фактическите изводи на въззивния съд вторият фактор, допринесъл за настъпването на вредоносния резултат, е от компетентността на подсъдимите Валентин П. и Виолета Д. като управител и експерт от дружеството „Инекс консулт“ ЕООД, което е имало договор с изпълнителя на строежа „Бултранспорт груп“ ЕООД. Според върховните съдии в тази част на обвинението АС – Варна е приел нови фактически положения, в разрез с установените от окръжния съд (за началото на строежа и ангажиментите на подсъдимите в тази дейност), при което е било необходимо да изложи надлежни мотиви по правната страна на обвинението за оправдаването на подсъдимите, в съответствие с приетите нови факти. Решението в тази му част е постановено при липса на надлежни мотиви, поради което са налице предпоставки за неговата отмяна и връщане на делото в отменената част за ново разглеждане от друг състав на апелативния съд.

Въззивното решение следва да се измени в частта по отношение на гражданските ищци, предвид занижения размер на присъденото обезщетение за неимуществени вреди, който не отговаря на критериите за справедливост съгласно чл. 52 от ЗЗД, се казва в решението на ВКС. Според съдебния състав претърпените от гражданските ищци болки и страдания от загубата на 27-годишния им син, с когото са поддържали изключително близки отношения, а след смъртта му са осиновили и трите му деца, са изключително тежки, поради което за справедливото им възмездяване следва да се присъди обезщетение в размер на по 150 000 лв. за всеки един от тях.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура