Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС връща на Апелативен съд – Варна за ново разглеждане делото за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.

С Решение № 172/16.03.2021 г. по наказателно дело № 662/2020 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата от 09.03.2020 г. на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 354/2019 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда от стадия на съдебното заседание. Решението не подлежи на обжалване.

​ Делото пред ВКС е образувано по касационен протест, жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П. и жалба на частните обвинители и граждански ищци срещу присъдата на Апелативен съд – Варна, с която подсъдимият Нено С. е признат за невиновен и оправдан изцяло за отвличането и убийството през 2008 г. на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и подсъдимите Станислав М., Стоян П. и Стоян К. да са извършили деянието в съучастие с Нено С. В останалата част, с която Стоян П., Станислав М. и Стоян К. са признати за виновни в извършването на престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 7 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 НК, а подсъдимият Галин К. е признат за невиновен и е оправдан изцяло, първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Бургас е потвърдена.

​ Касационното производство е второ поред, след като с решение от 04.10.2019 г. ВКС отменя присъда от 30.11.2018 г. на Апелативен съд – Варна заради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, включително и от категорията на абсолютните. Указанията по отстраняване на процесуалните недостатъци, допуснати при мотивиране на съдебния акт, генерално са се отнасяли до няколко категории съществени процесуални нарушения: относно начина на формиране на вътрешното убеждение по фактите, липса на мотиви и в частност липса на убедителен и ясен отговор по доводите и възраженията на страните; липса на яснота по фактите и дали те са идентични с тези, възприети от първоинстанционния съд; липса на детайлен, съвкупен и прецизен анализ на доказателствените източници както от гледна точка на тяхната допустимост, така и от гледна точка на изискванията за обосноваване на тяхната достоверност във възприетите от съда части; липса на яснота относно доказателственото значение на отвеждането от подсъдимия Стоян П. на служители на ГДБОП до мястото, където е бил заровен трупът на убития; боравене с предположения относно редица възприети със сигурност или при вероятност фактически положения.

​ При новото разглеждане на делото от въззивния съд значителна част от указанията на ВКС са останали неизпълнени, а друга част – само формално са били обект на вниманието му, като в съдържателен план доводите му не се отличават с убедителност и задълбоченост, което на собствено основание е довело до сериозни недостатъци в мотивировката, на практика предпоставящи извод за „липса на мотиви“ по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК, пишат върховните съдии. Приетите като несъмнено установени и безспорни фактически положения са резултат от непълен, формален и частичен анализ на доказателствените материали. Игнорирани са сериозни противоречия в доказателствените източници, като част от тях са останали извън обхвата на аналитичното обсъждане, въпреки изричните съображения на страните, а друга част – неубедително и декларативно са приети за несъществени. Освен това, значителна част от фактите са изведени на базата на доказателствени средства, събрани на досъдебното производство, в отклонение на принципите на състезателност, устност и непосредственост, което е налагало съдът с изключително внимание и задълбоченост, в детайли да проследи тяхното съответствие както помежду им, така и с останалите доказателствени източници.

​ Според тричленния състав на ВКС констатираните пороци не позволяват на касационната инстанция да вземе отношение и по правилността на съдебните актове, с които двама от подсъдимите са изцяло оправдани по предявените им обвинения. „Производството се развива по обвинителен акт за сложна престъпна дейност, с различни форми на съучастие, което предполага, че изведените в резултат на незаконосъобразна процесуална дейност фактически обстоятелства засягат и оправданите подсъдими. Следователно пороците обуславят необходимост от отмяна на съдебния акт във всичките му части“, категорични са върховните съдии. Те указват: „При новото разглеждане следва да се отстранят всички констатирани нарушения, като след извършване на съвкупен и задълбочен анализ на доказателствената съвкупност по делото, се даде убедителен и задълбочен отговор на възраженията на страните.“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура