Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС сигнализира, че в ЕИСС липсват съществени за работата на съда функционалности, което възпрепятства внедряването на системата от 01.06.2021 г.

В писмо, изпратено до членовете на Висшия съдебен съвет с копие до „Информационно обслужване“ АД, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) информира за редица проблеми, свързани с внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във ВКС. Той сигнализира, че е възпрепятствано изпълнението на решението от 17.12.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) относно възобновяването на образуването на дела в ЕИСС от 01.06.2021 г. за ВКС и провеждането на задължително обучение на съдиите и съдебните служители от обучители и „Информационно обслужване“ АД преди възобновяване на работата със системата.

В писмо от 16.02.2021 г. от изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД са признати констатираните несъответствия и необходими оптимизации, които трябва да бъдат извършени преди въвеждането на системата в употреба от ВКС, като е посочено, че „те текущо се работят, като информацията за тях ще бъде налична в новините за следващите версии“. До момента няма данни да са оптимизирани тези функционалности и да е представена следваща версия на продукта.

„Върховният касационен съд е поставен в позиция да бъдат използвани формалните процедури, които възпрепятстват разглеждането по същество на исканията за изпълнение на задълженията на „Информационно обслужване“ АД по проекта, като по Заявка № 1 „Управление на работния поток за образуване и насрочване на дела от председател отделение във ВКС“, Заявка № 2 „Случайно разпределение на съставите в Наказателна колегия на ВКС“ и Заявка № 3 „Призоваване с „Държавен вестник“ на страните по дела на ВКС“ не са предприети реални действия, а се шиканира внасянето им с абсурдни извинения. Затова се налага да подчертая, че неизпълнението на задълженията на изпълнителя или на администрацията на ВСС не трябва да бъде в тежест на работата на съдиите от Върховния касационен съд“, категоричен е председателят на съда.

Той допълва, че това бездействие осуетява и провеждането на необходимите обучения на съдиите и служителите за работа с ЕИСС, тъй като те трябва да бъдат обучени да работят с функционалности, които обаче не съществуват. Това, от своя страна, води до невъзможност да бъдат осъществени нормалните подготвителни действия по внедряване на продукта (вече отлагано по вина на изпълнителя) в определения от ВСС срок. „Нормалният ритъм на работа във ВКС изисква своевременната реализация на нужните функционалности и съответна подготовка на работещите с реален, готов и тестван продукт, отговарящ на спецификите на дейността на съда“, подчертава председателят на ВКС. Затова той настоява за предприемане на незабавни координирани действия, за да бъде спазен определеният срок – 01.06.2021 г., за внедряване на ЕИСС във Върховния касационен съд. Прилага към писмото си хронология на събитията, свързани с възникналите проблеми, които възпрепятстват изпълнението от страна на ВКС на решението от 17.12.2020 г. на Пленума на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура