Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС сигнализира, че в ЕИСС липсват съществени за работата на съда функционалности, което възпрепятства внедряването на системата от 01.06.2021 г.

В писмо, изпратено до членовете на Висшия съдебен съвет с копие до „Информационно обслужване“ АД, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) информира за редица проблеми, свързани с внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) във ВКС. Той сигнализира, че е възпрепятствано изпълнението на решението от 17.12.2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) относно възобновяването на образуването на дела в ЕИСС от 01.06.2021 г. за ВКС и провеждането на задължително обучение на съдиите и съдебните служители от обучители и „Информационно обслужване“ АД преди възобновяване на работата със системата.

В писмо от 16.02.2021 г. от изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД са признати констатираните несъответствия и необходими оптимизации, които трябва да бъдат извършени преди въвеждането на системата в употреба от ВКС, като е посочено, че „те текущо се работят, като информацията за тях ще бъде налична в новините за следващите версии“. До момента няма данни да са оптимизирани тези функционалности и да е представена следваща версия на продукта.

„Върховният касационен съд е поставен в позиция да бъдат използвани формалните процедури, които възпрепятстват разглеждането по същество на исканията за изпълнение на задълженията на „Информационно обслужване“ АД по проекта, като по Заявка № 1 „Управление на работния поток за образуване и насрочване на дела от председател отделение във ВКС“, Заявка № 2 „Случайно разпределение на съставите в Наказателна колегия на ВКС“ и Заявка № 3 „Призоваване с „Държавен вестник“ на страните по дела на ВКС“ не са предприети реални действия, а се шиканира внасянето им с абсурдни извинения. Затова се налага да подчертая, че неизпълнението на задълженията на изпълнителя или на администрацията на ВСС не трябва да бъде в тежест на работата на съдиите от Върховния касационен съд“, категоричен е председателят на съда.

Той допълва, че това бездействие осуетява и провеждането на необходимите обучения на съдиите и служителите за работа с ЕИСС, тъй като те трябва да бъдат обучени да работят с функционалности, които обаче не съществуват. Това, от своя страна, води до невъзможност да бъдат осъществени нормалните подготвителни действия по внедряване на продукта (вече отлагано по вина на изпълнителя) в определения от ВСС срок. „Нормалният ритъм на работа във ВКС изисква своевременната реализация на нужните функционалности и съответна подготовка на работещите с реален, готов и тестван продукт, отговарящ на спецификите на дейността на съда“, подчертава председателят на ВКС. Затова той настоява за предприемане на незабавни координирани действия, за да бъде спазен определеният срок – 01.06.2021 г., за внедряване на ЕИСС във Върховния касационен съд. Прилага към писмото си хронология на събитията, свързани с възникналите проблеми, които възпрепятстват изпълнението от страна на ВКС на решението от 17.12.2020 г. на Пленума на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура