Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Обявление за провеждане на процедура по подбор на кандидати за български съдия в Европейския съд по правата на човека

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е международен съд със седалище в Страсбург, Франция, юрисдикцията на който се разпростира върху всички държави членки на Съвета на Европа, ратифицирали Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи („Конвенцията“), в сила за България от 1992 година. Броят на съдиите в ЕСПЧ е същият като на държавите страни по Конвенцията. Съдиите биват избирани за мандат от девет години и не могат да бъдат преизбирани.

Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г., Министерството на правосъдието повторно обявява процедура по подбор на кандидати за нов български съдия в ЕСПЧ.

Процедурата по подбор на кандидати за съдия в ЕСПЧ включва следните основни етапи:

1) публикуване на обявление за провеждане на процедура по подбор;

2) подаване на заявление и документите от кандидатите;

3) допускане по документи на кандидатите;

4) писмен тест по английски и френски език за удостоверяване на степента на владеене на съответния чужд език за кандидатите, които не са удостоверили владеенето на езика с документи;

5) публично събеседване, включително на английски и френски език, с издържалите писмения тест по чужд език кандидати и с кандидатите, освободени от неговото полагане;

6) оценяване, класиране и обявяване на определените от Комисията кандидати в основен списък по азбучен ред и в резервен списък съобразно класирането;

7) приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на националните кандидати в основен и резервен списък.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, както и документите, които следва да представят, са посочени в приложената Заповед № ЛС-04-139 от 20.04.2023 г. на министъра на правосъдието. Заповедта е съобразена с Препоръките, Резолюциите и Насоките на Съвета на Европа, както и докладите на Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ.

Кандидатите подават заявлението и необходимите документи за участие в подбора в срок до 17.00 ч. на 29 май 2023 г., в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска“ № 1 или по електронна поща на адрес: priemna@justice.government.bg .

Имената на класираните от Комисията по подбора кандидати в основен и резервен списък ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието.

Списъците с имената на класираните кандидати се съгласуват по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и се одобряват с решение на Министерския съвет.

Имената на одобрените кандидати и техните автобиографии се изпращат до Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ. Консултативната група е създадена от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 10 ноември 2010 г. (Резолюция CM/Res(2010)26) с цел да съветва държавите страни по Европейската конвенция за правата на човека относно и дали кандидатите за съдия в ЕСПЧ отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 1 от Конвенцията. Съгласно условията на член 5, параграф 1 от гореспоменатата резолюция, преди да представят списък с кандидати на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), държавите страни по Конвенцията трябва да препратят имената и автобиографиите на кандидатите на Консултативната група, за да получат нейното мнение. Съдиите се избират от ПАСЕ от списък от трима кандидати, предложени от всяка държава.

Заповед на министъра на правосъдието с приложения

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура