Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС бившият заместник-кмет на София Евгени Крусев е оправдан по обвинението за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“

С Решение № 86/27.05.2022 г. по наказателно дело № 358/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 329/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивния акт на АСНС, с който е потвърдена присъда на Специализирания наказателен съд. С нея Евгени Крусев е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.06.2018 – 05.12.2018 г. в качеството си на зам.-кмет на Столичната община, като възложител нарушил служебните си задължения, предприемайки действия за съществено изменение на договор за обществена поръчка с цел да набави облага за „Джи Пи Груп“ АД и от това са настъпили значителни вреди последици за Столичната община (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 от НК).

В съдебното заседание пред ВКС представителят на Върховната касационна прокуратура не поддържа протеста.

В мотивите към решението върховните съдии уточняват: „...касационният протест не се поддържа пред настоящата инстанция, но поради обстоятелството, че не се и оттегля, е необходимо да се вземе отношение по него“. Погледнат по същество в обсъдимата му част, протестът е неоснователен.

Съдебният състав на ВКС подробно анализира в мотивите си оплакванията за съществено ограничаване на процесуалните права на прокуратурата за доказване на повдигнатото и поддържано обвинение, като ги приема за неоснователни.

По отношение на твърденията за нарушение на материалното право в решението на ВКС се посочва, че при очертаната и неоспорвана от прокуратурата фактология, вменена по обвинителния акт на Евгени Крусев, той правилно е оправдан, тъй като тя е приета за непрестъпна. Конструкцията на обвинението е такава, че е налице както времево и по същество излизане извън конкретно вменените обстоятелства с предложените от прокуратурата изводи, препращащи към сключване на договора за обществена поръчка между дееца като възложител и „Джи Пи Груп“ АД, така и несъмнено невъздигнато по надлежен процесуален ред на подсъдимия нарушение на нормата на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

В решението на ВКС се констатира, че в протеста са омаловажени няколко важни обстоятелства, касаещи относими към конструкцията на обвинението факти. Те, макар и установени, практически са игнорирани при формулиране на поведение на Крусев, за което се претендира да е престъпно.

1) Едва след започване изпълнението на договора, сключен след провеждане на неатакувана и неоспорвана от държавното обвинение обществена поръчка, е било установено, че залегналите като реквизити в поръчката определен вид виброизолационни подложки и предвиден вид релси при завоя на ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“, предложени по възложения от общината проект, не следва да бъдат полагани, най-просто казано, поради тяхна неефективност за конкретните цели. И затова се е наложило да се премине към спешни действия по промяна на тези елементи при транспортно блокиран център на столицата и множество изнервени и разгневени граждани в качеството им на пешеходци, пасажери на градския транспорт, водачи на МПС, магазинери, клиенти и т. н. „В този смисъл е основателно възражението на защитата, изтъкнато пред ВКС, до какви съществени неблагополучия би се стигнало, ако подсъдимият би прекратил договорните отношения с „Джи Пи Груп“ АД като възложител (с уточнението, че липсва такова обвинение) и дали тогава той не би бил подведен под наказателна отговорност точно в тази връзка“, се казва в решението.

2) В общата хронология на събитията, както са приети от решаващите съдилища и неоспорени от държавното обвинение, не е отдадено значение на обстоятелството, че в сбъдването на посочените по-горе неблагоприятни фактори съществено значение има поведението на свидетеля проектант Борисов. Точно той е човекът, който в хода на изпълнение на проекта и след негово първоначално съгласуване с представители на експлоатационните дружества, е променил заложените параметри относно спецификите на виброизолационните подложки. По необяснени по производството причини очертаните промени не са съгласувани с експлоатационното столично електротранспортно дружество, по спешни доклади на представители на което след демонтиране на релсите се е наложила и проектна промяна (при отказ на проектанта да промени проекта) със съответните административни последици. Промяната е касаела освен подложките и предложените в частта на завоя от ул. „Алабин“ към площад „Гарибалди“ вид релси за трамвайното трасе, които се е установило впоследствие, че биха предпоставили транспортни опасности. Тези фактори са отнесени все към противоправно поведение на подсъдимия в светлината на отношенията му с „Джи Пи Груп“ АД, без надлежен анализ от страна на прокуратурата.

3) Установено е, че за всяка стъпка, предприета от Крусев, за която той бива обвиняван в нарушение, е подхождано по съответния предвиден ред, след вземане на отношение на професионални технически експерти и прилагане на дължими административни алгоритми.

Споделяйки принципно аргументацията на АСНС, съдебният състав на ВКС обобщава: „В крайна сметка процедурно вярно е изведено, че предприетите по договора за обществена поръчка отклонения, което е и най-важното наказателноправно порицание, отправено от прокуратурата към Крусев, не засягат неговия предмет и обем, доколкото са свързани само с частта за релсовия път.“. Що се касае до вменените настъпили вредни последици за Столичната община и съответно набавена облага за „Джи Пи Груп“ АД, предвид съдебно назначената експертиза, установено е, че такива липсват, включително и относно претендираните метри релси, които са заменени. И това е така, тъй като последните са били актувани и заприходени в активите на Столичен електротранспорт ЕАД, поради което могат да бъдат ползвани занапред.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура