Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на САС, с което на Александър Донов и Патрик Първев (причинили тежка телесна повреда на малолетния Христо Татеосян) им е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 г.

С Решение № 15/22.03.2018 г. по наказателно дело № 1120/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението от 07.06.2017 г. по в.н.о.х.д. № 405/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС) срещу Александър Донов и Патрик Първев, причинили тежка телесна повреда на малолетния Христо Татеосян. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу решението по в.н.о.х.д. № 405/2017 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 10.02.2017 г. по н.о.х.д. 4862/2016 г. на Софийския градски съд подсъдимите Донов и Първев са признати за виновни в това, че на 20.07.2015 г. за времето между 18.00 ч. и 21.20 ч. в гр. София в съучастие (съизвършителство) са причинили на малолетния Христо Татеосян тежка телесна повреда – престъпление по 131, ал. 1, т. 4 вр. чл. 128, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 54 от НК им е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години при първоначален строг режим в затвор от закрит тип. На основание чл. 304 от НПК са оправдани по първоначалната квалификация по чл. 116, ал. 1, т. 4, 5 и 6 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК. Подсъдимите са осъдени да заплатят на гражданския ищец Христо Татеосян, чрез неговия законен представител, сумата от 60 000 лв. – обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди.

С решението на САС първоинстанционната присъда е изменена единствено във връзка с определеното място за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

Според тричленния състав на ВКС касационните жалби са неоснователни. По предявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК и оспорването на вида на причиненото телесно увреждане върховните съдии приемат, че въззивният съд правилно го е квалифицирал като тежка телесна повреда по смисъла на чл. 128 от НК. Видът на телесното увреждане е преценен съобразно промяната в здравословното състояние на малолетния Христо Татеосян, настъпила веднага след инцидента и изразена в остър кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка и хигром, експертно определена като постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота на пострадалия. Вещите лица са защитили своето становище, възприето и от инстанционните съдилища, че без проведената спешна, адекватна и високоспециализирана оперативна интервенция в болнично заведение закритата тъпа травма на главата неминуемо е щяла да доведе до смъртта на детето. „Даденото от тях заключение правилно е съобразено от съдебните състави със законовия текст на чл. 128, ал. 2 от НК, а видът на увреждането е точно определен“ – категорични са върховните съдии.

По отношение на предявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК твърденията на жалбоподателите за недоказаност на деянието не могат да бъдат разгледани в касационното производство, тъй като приетите от въззивната инстанция факти по случая са окончателни. В решението си САС мотивирано е изследвал събраните по делото доказателствени източници. Доводи за съвместния принос на двамата подсъдими в причиненото от тях телесното увреждане са изложени в актовете на предходните съдебни инстанции, поради което касационната проверка приема правната теза на тези съдилища за единна. Възражението за допуснато съществено процесуално нарушение с отказа на въззивната инстанция да събере нови доказателства, се приема от върховните съдии за неоснователно. Според тричленния състав на ВКС отказът на въззивния съд да назначи нова съдебно-медицинска експертиза за здравословно състояние на малолетния Христо Татеосян след проведената оперативна интервенция (в подкрепа на тезата им за друго телесно увреждане, различно от приетото с присъдата) не е повлиял върху правилността на обжалвания съдебен акт и правата на подсъдимите не са били накърнени.

По предявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК (за явна несправедливост на наказанието) съставът на ВКС намира искането на подсъдимия Първев за неоснователно. Въззивният съд е подкрепил изложените от първата инстанция съображения при индивидуализацията на санкцията, където са посочени всички смекчаващи и отегчаващи обстоятелства за конкретната обществена опасност на извършеното деяние и личността на двамата подсъдими. Според съдебния състав на ВКС санкцията, наложена на подсъдимия Първев, е съответна на тежестта на престъплението и на личностовата му характеристика, поради което е справедлива. Направеното в съдебно заседание искане за намаляване на наказанието на подсъдимия Донов, което не е предявено в касационната му жалба, не подлежи на касационна проверка. Съдът приема, че отсъства необходимост от занижаване на санкцията в интерес на този подсъдим, наложена от други, служебно изведени от съдебния състав, обстоятелства.

Тричленният състав на ВКС приема, че правилно е преценено като справедливо и присъденото обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди в размер на 60 000 лева, дължими от всеки от подсъдимите.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура