Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС определи дело срещу Ценко Ч. да бъде разгледано от Районен съд – Плевен заради отводи на съдиите от Районен съд – Бяла Слатина

С Определение № 24/27.02.2019 г. по частно наказателно дело № 222/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща прекратеното н.о.х.д. № 61/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина за разглеждане от Районен съд – Плевен. Определението не подлежи на обжалване.

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност за разглеждане на н.о.х.д. № 61/2019 г. на Районен съд – Бяла Слатина.

Делото е образувано по внесен в Районен съд – Бяла Слатина обвинителен акт срещу Ценко Ч. (бивш кмет на село Галиче, общ. Бяла Слатина) с обвинение за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК (документно престъпление при условията на продължавано престъпление, извършено от длъжностно лице, което в кръга на службата си съставяло официални документи, в които удостоверявало неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за тези обстоятелства или изявления).

С разпореждане от 20.02.2019 г. на председателя на Районен съд – Бяла Слатина делото е изпратено на ВКС поради невъзможност съдът, на който делото е подсъдно, да образува състав, тъй като всички съдии от този съд са се отвели от разглеждане на делото и съдебното производство по него е прекратено.

Всички съдии от състава на съда са се отвели поради наличие на основанията по чл. 29, ал. 1, т. 7 и по чл. 29, ал. 2 от НПК – поради родствени отношения с прокурор по делото, поради близки и родствени отношения с пострадали и поради публикации в медиите, в които е изразено съмнение в безпристрастността на магистратите в съдебния район, по повод на които е започнала проверка от ТД „Национална сигурност“.

Тричленният състав на ВКС приема, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно по правилата на местната подсъдност, то следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – Районен съд – Плевен, който географски е разположен в териториална близост, а от друга страна се явява и независим по правилата на функционалната подсъдност.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура