Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС определи дело срещу Ценко Ч. да бъде разгледано от Районен съд – Плевен заради отводи на съдиите от Районен съд – Бяла Слатина

С Определение № 24/27.02.2019 г. по частно наказателно дело № 222/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпраща прекратеното н.о.х.д. № 61/2019 г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина за разглеждане от Районен съд – Плевен. Определението не подлежи на обжалване.

Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност за разглеждане на н.о.х.д. № 61/2019 г. на Районен съд – Бяла Слатина.

Делото е образувано по внесен в Районен съд – Бяла Слатина обвинителен акт срещу Ценко Ч. (бивш кмет на село Галиче, общ. Бяла Слатина) с обвинение за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК (документно престъпление при условията на продължавано престъпление, извършено от длъжностно лице, което в кръга на службата си съставяло официални документи, в които удостоверявало неверни обстоятелства или изявления, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателства за тези обстоятелства или изявления).

С разпореждане от 20.02.2019 г. на председателя на Районен съд – Бяла Слатина делото е изпратено на ВКС поради невъзможност съдът, на който делото е подсъдно, да образува състав, тъй като всички съдии от този съд са се отвели от разглеждане на делото и съдебното производство по него е прекратено.

Всички съдии от състава на съда са се отвели поради наличие на основанията по чл. 29, ал. 1, т. 7 и по чл. 29, ал. 2 от НПК – поради родствени отношения с прокурор по делото, поради близки и родствени отношения с пострадали и поради публикации в медиите, в които е изразено съмнение в безпристрастността на магистратите в съдебния район, по повод на които е започнала проверка от ТД „Национална сигурност“.

Тричленният състав на ВКС приема, че предвид невъзможността за образуване на състав в съда, на който делото е подсъдно по правилата на местната подсъдност, то следва да бъде изпратено за разглеждане от друг, еднакъв по степен съд, а именно – Районен съд – Плевен, който географски е разположен в териториална близост, а от друга страна се явява и независим по правилата на функционалната подсъдност.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура