Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

В Съдебната палата се изпълняват всички препоръки за ограничаване на разпространението на COVID-19, а насрочените в открито съдебно заседание дела във ВКС ще продължат да бъдат разглеждани в нормалния си график

Съдебните състави на Върховния касационен съд ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела, а страните и/или техните процесуални представители по делата, по които липсва законово регламентирано задължително присъствие в съдебното заседание, могат да представят писмени защити.

Ако се наложи промяна в графика на заседанията съобразно динамично развиващата се епидемична обстановка в държавата, страните по делата и обществеността ще бъдат уведомени своевременно.

В Съдебната палата в София се изпълняват всички препоръки за ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция. След разпореждане от 26 февруари 2020 г. на главния секретар на Върховния касационен съд (ВКС) са предприети нужните превантивни мерки с оглед предпазване на съдиите и служителите в съда, както и на всички посетители на Съдебната палата, от зараза и разпространяване на инфекция от коронавирус. В изпълнение на разпореждането са закупени необходимите дезинфекциращи препарати на алкохолна основа и са поставени във всички санитарно-сервизни помещения в сградата. От 9 март 2020 г., който е първият работен ден след официалното обявяване на случаи в страната с положителен тест за коронавирусната инфекция COVID-19, в Съдебната палата се извършва дезинфекция на общите коридори и съдебните зали. Дезинфекцират се кабинетите и помещенията, в които има поток от хора, като неколкократно на ден се обработват с дезинфектант на алкохолна основа работните места на гишетата за работа с адвокати и граждани.

Поддържа се постоянна връзка с лекаря в Съдебната палата и своевременно се предоставят на работещите в съда дадените от медика препоръки за предпазване от коронавирусна инфекция. Тези препоръки са предоставени от лекаря в Съдебната палата на всички ръководители на звената на съдебната система (съдилища и прокуратури), настанени в сградата.

След приемането на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 10 март 2020 г., свързано с епидемичната обстановка в страната, в изпълнение на дадените с него указания е издадено разпореждане на главния секретар на ВКС от 10 март 2020 г. за допълнителни мерки. С документа се разпорежда:

​ - да се преустанови провеждането на обучения, семинари и други мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място във Върховния касационен съд;

​ - общите части на сградата на Съдебната палата и помещенията, в които се приемат и обслужват граждани, да се дезинфекцират по четири пъти на ден;

​ - да се осигурят предпазни средства на съдиите и съдебните служители;

​ - в съдебните зали и помещенията да се дезинфекцират и обработват с дезинфектант бюрата, дръжки на входни и преходни врати, асансьорни кабини и сервизни помещения, на всеки два часа да се проветряват помещенията и да се осигурява достъп на свеж въздух в тях, да не се допуска струпване на хора пред деловодствата/регистратурата на ВКС и подстъпите пред тях;

​ - служителите, които пряко работят с граждани, да носят предпазни маски и ръкавици;

​ - на входовете на сградата на Съдебната палата да се поставят дезинфектанти за посетителите;

​ - да се поставят дезинфектанти на алкохолна основа в работните кабинети на съдиите и служителите на ВКС, както и във всички санитарни помещения;

​ - да се ограничи достъпът на граждани до съдебните зали, като се допускат до тях само в случаите, когато са призовани за разглеждането на конкретно дело;

​ - да се ограничат в максимална степен командировките и пътуванията на служители в страните, засегнати от вирусни инфекции, в т. ч. от COVID-19;

​ - да се избягва близък контакт на лица с грипоподобна симптоматика и физическо неразположение, кашлица или сълзене на очите.

​ С разпореждането са запознати всички съдии и служители във ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура