Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

От 16 март 2020 г. (понеделник) се отлагат насрочените за разглеждане дела във ВКС за периода на извънредното положение в страната заради коронавирусната инфекция COVID-19

В изпълнение на приетото на 15 март 2020 г. решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет делата, насрочени за разглеждане във Върховния касационен съд за периода 16 март – 13 април 2020 г., няма да бъдат разглеждани. Страните по делата ще бъдат уведомени допълнително за датата, за която съответното дело е пренасрочено.
С решението на Съдийската колегия се определят следните мерки за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.:
1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл. 270 от НПК;
- Делата по чл. 66 от НПК;
- Делата по чл. 67 от НПК;
- Делата по чл. 69 от НПК;
- Делата по чл. 70 от НПК;
- Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от НПК;
- Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от НПК;
- Делата по чл. 427 от НПК;
- Делата по Раздел II от Закона за здравето;
- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;
- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;
- Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
- Дела по чл. 355 от НК;
- Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165, всички по НПК;
- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.
2. Да се преустанови разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;
- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;
- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;
- Делата за обезпечаване на доказателства.
3. Да се преустанови разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:
- Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
- Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.
4. Всички останали дела, извън посочените по т. т. 1, 2 и 3, да се отсрочат за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.
5. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т. т. 1, 2 и 3.
6. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
7. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайтовете на съдилищата, или по електронен път на обявените от тях електронни адреси.
8. Задължава органите на съдебна власт да публикуват на официалните си електронни страници информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.
9. Свидетелства за съдимост се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.
10. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. т. 1, 2 и 3.
11. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да създадат организация за обезпечаване работата на съдилищата, като утвърдят графици за дежурства на съдиите, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебните служители.
12. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпът на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители в съдебните сгради, с изключение на ангажираните по дежурства съобразно графика за работа, изготвен от административните ръководители на органите на съдебна власт.
13. УКАЗВА на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като административните ръководители трябва да създадат съответната организация за това. Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.
14. След отпадане на извънредното положение ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители да изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.
15. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“, физически разположено максимално близо до входа на съдебната сграда, като осигурят непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.
16. ЗАДЪЛЖАВА административните ръководители на съдилищата да организират ползването на съдебна зала (по възможност само една), находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, и я обезпечат с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията. Ако в една сграда има повече от един орган на съдебна власт, по възможност да се ползва само една съдебна зала.
17. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. т. 1, 2 и 3 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.
18. Призовките и съобщенията за делата по т. т. 1, 2 и 3 да се извършват по телефон или по електронен път.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура