Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС бивш общински съветник в Плевен ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г. за изнудване, принуда и побой над човек, ловил риба в стопанисван от подсъдимия язовир до с. Каменец

С Решение № 112/17.10.2019 г. по наказателно дело № 467/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението на Апелативен съд – Велико Търново по в.н.о.х.д. № 388/2018 г. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложеното от съда наказание.

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от Методи Петков срещу решението на Апелативен съд – Велико Търново, с което е изцяло потвърдена присъда по н.о.х.д. № 508/2017 г. на Окръжен съд – Плевен.

С първоинстанционната присъда Методи Петков (бивш общински съветник в Плевен) е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения за грабеж, придружен със средна телесна повреда, извършен като извършител в съучастие с други лица, включително и Асен Панов, и за хулиганство, извършено като извършител в съучастие с други лица, включително и Асен Панов. Признат е за виновен в извършването на престъпления по чл. 213а, ал. 1 от НК (изнудване), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и „глоба“ в размер на 2000 лв., по чл. 143, ал. 1 от НК (принуда), за което е осъден на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, и по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК (причиняване другиму средна телесна повреда, извършено в съучастие като извършител), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца. На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години, към което е присъединена глобата от 2000 лв. Със същата присъда подсъдимият Асен Панов е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите обвинения.

Тричленният състав на ВКС приема касационния протест за неоснователен. Освен доводи, формулирани по най-общ начин, преимуществено той съдържа оплаквания за необоснованост и представя несъгласието на прокурора с оценката за недостоверност на част от показанията на пострадалия Даниел Дереков. Според върховните съдии апелативният съд самостоятелно, задълбочено и аналитично е обсъдил показанията на пострадалия, които е преценявал както отделно, така и при съпоставка с останалите доказателствени източници според тяхната логическа зависимост и с помощта на експертните заключения. В съответствие с правомощията си на съд по същество не е открил подкрепа за участието на подсъдимия Панов, отчитайки, че заявените общи белези не позволяват идентифицирането му като едно от лицата, нанесли побой на пострадалия. В същностната си част тези доводи и възражения, залегнали отново в касационния протест, са били представени на вниманието на въззивния съд, който ефективно ги е разгледал и ги е отхвърлил, аргументирайки се с пространни и логични съображения. В мотивите на ВКС пише още: „Като се има предвид, че въззивният съд не е установил подсъдимият Панов да е участвал в някое от деянията, поради което е приел недоказаност по несъмнен начин на повдигнатото обвинение (юридически равнозначно на доказана невиновност), законосъобразно е потвърдил в тази ú част присъдата на Плевенския окръжен съд. Искането за отмяна и връщане на делото за ново разглеждане следва да бъде оставено без уважение“, категоричен е тричленният състав на ВКС.

Според върховните съдии жалбата на подсъдимия Петков също е неоснователна. Подобно на протеста в нея се откриват поредица от доводи за необоснованост. Въпросите какво се установява от едни или други свидетелски показания и дали възприетите фактически обстоятелства са в съгласие със събраните по делото доказателства представляват въпроси от фактическо естество, които се решават от съда, разглеждащ делото по същество. При установяване на правно значимите факти Великотърновският апелативен съд не е допуснал нарушения на процесуалните правила, които регулират събирането, проверката и оценката на доказателствата като елементи от доказателствената дейност, предназначени да обезпечат достоверността на направените изводи. Мотивите разкриват аналитична преценка на целия обем от доказателствени материали. Липсва игнориране, избирателност и неясно предпочитание към едни доказателствени средства за сметка на други.

Тричленният състав на ВКС приема, че не е налице и касационното основание, сочено в протеста и в жалбата на подсъдимия, за явна несправедливост на наложеното наказание. В мотивите на решението се казва: „При индивидуализация на наказанието за всяко от престъпленията са взети предвид обстоятелствата с отегчаващо влияние, както и значимите смекчаващи отговорността, относими към личността, върху които се акцентира от касационния жалбоподател (брачно съжителство и полагани грижи за две деца, трудова ангажираност и усилия за повишаване на образователното равнище). Относителната тежест на релевантните обстоятелства е обусловила наказание за всяко от извършените престъпления, което не разкрива белези на явна несправедливост, респективно не обуславя намеса на Върховния касационен съд.“

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура