Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС върна за ново разглеждане на Окръжен съд – Разград делото срещу Бисер М. за закана с убийство през 2018 г. в гр. Русе и хулиганство при опасен рецидив

С Решение № 60163/19.10.2021 г. по наказателно дело № 615/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя частично въззивната присъда по в.н.о.х.д. № 71/2021 г. на Окръжен съд – Разград и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Делото е образувано по касационна жалба на Бисер М. срещу въззивната присъда.

С присъда на Районен съд – Русе подсъдимият е признат за невиновен по обвинението за закана с убийство на Е. К. и Е. С. на 01.11.2018 г. в гр. Русе пред денонощен магазин. Признат е за невинен и по обвинението за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост, извършено при условията на опасен рецидив. На основание чл. 1, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство му е наложено административно наказание – задържане за срок от 15 денонощия в структурно звено на ОДМВР.

С въззивната присъда частично е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която подсъдимият е признат за виновен по повдигнатите му обвинения за закана с убийство, като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

Според тричленния състав на ВКС касационната жалба е основателна. Окръжният съд е постановил присъдата си, без да събере възможните и допустими доказателства и доказателствени средства. Той е приел единствено, с оглед на твърденията на двамата пострадали, конституирани като частни обвинители, и на приятеля им – свидетеля Д., че при пристигането на Бисер М. с куче пред магазина той не прави опит да влезе в търговския обект, говори нещо на пострадалите, след което се насочва към Е. К., опасно скъсява дистанцията и явно го заплашва. Тази обстановка е приета, въпреки че в записите от камерите отсъства звук, т. е. не се чуват отправените реплики между участниците в инцидента, а от кадрите не се вижда моментът на нанасяне на удар от подсъдимия към Е. С. и не е установено каквото и да е агресивно поведение от страна на Бисер М., т. е. заявеното от тримата свидетели, както изрично е отбелязано в мотивите, е „в унисон с веществените доказателства“. Макар да е отчел безспорната заинтересованост на тримата от изхода на делото и въпреки констатираните противоречия в заявеното от тях в хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, въззивният състав не е намерил основание да не кредитира показанията им, включително и относно обстоятелствата, че подсъдимият е нанесъл удар в главата на Е. С. и е насъскал кучето срещу него с думите „късай“. Тъй като от двете съдебномедицински експертизи по делото, данните в амбулаторния лист, показанията на лекаря, извършил първоначалния преглед на пострадалия в нощта на инцидента, и от разясненията на вещото лице в съдебно заседание не са установени видими следи от увреждания от нанесен удар от подсъдимия в главата на Е. С., въззивният съд е приел, че е възможно ударът да не е оставил такива. Възможно е обаче най-малкото още едно обяснение, а именно – изобщо да не е имало удар. По отношение на визираните обстоятелства не са налице други доказателствени източници, а коментираните не са достатъчни за разкриването на обективната истина, посочват върховните съдии. Наличието на няколко версии сочи най-малкото на неустановеност по несъмнен начин на значими за правилното решаване на делото въпроси. Предложеното от Бисер М. развитие на събитията е повърхностно отхвърлено от въззивния състав с декларативното изявление, че записите, за които е безспорно установено, че са без звук, изцяло кореспондират с твърденията на пострадалите. Без дължимата в случая проверка са останали възраженията на подсъдимия, че е употребил израза „Ще ви набия“, а не „Ще ви убия“, което е от съществено значение за предмета на доказване. Без детайлен анализ са останали и обстоятелствата, че непосредствено след инцидента двамата пострадали не са подали сигнал до полицията, а четири дни по-късно жалба е постъпила само от адвоката, представляващ Е. С., като в хода на продължилата повече от година предварителна проверка Е. К. е твърдял единствено, че подсъдимият „ще му разбие зъбите, че където го срещнел щял да го бие“. Едва в хода на образуваното година и три месеца след инцидента досъдебно производство за хулиганство е споменал вече, че е заплашен с убийство.

Тричленният състав на ВКС намира, че допуснатите от въззивния съд в процеса на анализ и оценка на доказателствените материали нарушения на основните принципи на наказателния процес, довели до липса на обективно, всестранно и пълно изясняване на всички обстоятелства, значими за разкриване на обективната истина, са в основата на незаконосъобразно формираното му вътрешно убеждение, което съставлява касационно основание по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК и налага отмяна на обжалваната въззивна присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.

Вторият въззивен състав следва да положи необходимите усилия за попълване на доказателствената съвкупност, да анализира поотделно и в съвкупността им всички доказателства, като формира изводите си за наказателната отговорност на подсъдимия и приложимия материален закон въз основа на обективно установените релевантни факти по делото, се казва в решението на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура