Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС потвърди решението на САС по делото за причиняване на смъртта на Деница Ч. и Петрина Х. при срутването на сграда на ул. „Алабин“ в София през 2006 г.

С Решение № 32/07.05.2021 г. по наказателно дело № 68/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 321/2019 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не може да се обжалва.

Делото е образувано по протест и по жалби на частните обвинители и граждански ищци срещу решението на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2065/2016 г. на Софийския градски съд. С нея подсъдимите Георги Кирчев – собственик на сграда в гр. София, ул. „Алабин“, обявена за паметник на културата, Петър Петров – контролирал ремонта на сградата като изпълнител по договор, сключен с „А-3 архитектура и изпълнения“ ООД, Николай Симеонов – управител на „А-3 архитектура и изпълнения“ ООД, и Манчо Иванов – собственик на фирмата за ремонти ЕТ „Медия – Манчо Антонов“, са признати за невиновни при условията на независимо съпричиняване да са причинили на 19.09.2006 г. смърт по непредпазливост на повече от едно лице – Деница Ч. и Петрина Х., поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Тричленният състав на ВКС приема, че касационните жалби и протест са неоснователни. Не са допуснати претендираните съществени процесуални нарушения, които да са основание за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане. Доказателствената дейност на САС се отличава със задълбоченост, аналитичност и следва очертания от правилата на формалната логика път. Доколкото на касационна проверка подлежи само спазването на процесуалните правилата при оценката на доказателствения материал от решаващия съд, а не и резултатът от тази дейност, ВКС не констатира допуснати нарушения, които да поставят под съмнение правилността на формиране на вътрешното му убеждение. Фактическите изводи, до които е достигнал апелативният съд не са произволни, а резултат от сериозен, задълбочен и внимателен анализ на всички доказателства по делото, разгледани както поотделно, така и в тяхната логическа връзка и съвкупност.

Според съдебния състав на ВКС прочитът на диспозитива на обвинителния акт показва, че на четиримата подсъдими са били инкриминирани обвинения за това, че при условията на независимо съпричиняване, поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, са нарушили конкретно посочени разпоредби от нормативни актове, с което са допуснали възлагане (за Кирчев, Петров и Симеонов), а за Иванов – че е възложил строително-ремонтни работи на работници, разрушили стени, от което е последвало срутване на сградата, строителни елементи от която са причинили смъртта на Петрина Х. и Деница Ч. Върховните съдии пишат: „С други думи, разрушаването на стени е единствената инкриминирана дейност в диспозитива на обвинителния акт, в резултат на изпълнението на която и то в нарушение на нормативните изисквания, се твърди да е настъпил съставомерният резултат“. В мотивите на ВКС се подчертава, че по делото липсват доказателства за разрушаване на стени не само от посочените в диспозитива четирима работника, но и от когото и да е било. Причините за падането на южната фасадна стена на сградата са комплексни – конструктивни недостатъци, лошо експлоатационно състояние и използването на къртачна техника за свалянето на мазилката, довело до трептения в гредите и в носещите зидове, като тези трептения се пренасят посредством връзката греда – стена, вследствие на което тази връзка отслабва. Според ВКС се налага извод, че именно конструктивните и експлоатационни проблеми в сградата са основните водещи фактори за срутването на южната фасадна стена, а дейността по махане на мазилките чрез ударно-вибрационна техника само е подпомогнало падането ú, но не е основна причина за това (разяснения на вещите лица от шесторната експертиза). При друга ситуация – ако сградата не е била на 92 години с генетично заложени конструктивни недостатъци и появили се такива в процеса на нейната многогодишна експлоатация без поддръжка, извършваните в сградата дейности сами по себе си не биха довели до рухването на южната фасадна стена. „След като начинът на извършване на дейността по сваляне на мазилката в сградата е допринесъл за намаляване на стабилитета ú, респективно е подпомогнал падането на южната фасадна стена, от значение е изясняването на въпроса дали подсъдимите са знаели за конструктивните недостатъци на сградата преди рухването ú, което да е налагало вземането на мерки за въздържане от използването на ударно-вибрационна техника при премахване на мазилката на първи и втори етаж от сградата, включително и от калканната стена. Доказателствата по делото, подробно обсъдени от въззивната инстанция, не сочат на тяхно знание“, категорични са върховните съдии. Подсъдимият Кирчев не е бил уведомен от пълномощника на предишните собственици на сградата за извършения оглед от НИПК през 2003 г., нито за дадените предписания от кмета на СО – район „Средец“ със заповед от 09.12.2003 г., нито му е предал документите. Посочените документи не са били връчени на подсъдимия Кирчев след закупуване на сградата нито от СО – район „Средец“, нито от „БКС – Средец“ ЕООД. Освен това, при застраховането на сградата (договор от 22.08.2006 г.) е било отбелязано, че тя е в добро състояние. Доколкото подсъдимият Кирчев не е знаел за конструктивните проблеми на сградата, което незнание не може да му се вмени във вина, той не е споделил за тях и с подсъдимия Симеонов, с чието дружество е сключил договор за ремонт. Подсъдимият Манчо Иванов, чийто ЕТ „Медия – Манчо Антонов“ е сключил договор за ремонт, макар и да е работил на обекта, също не е знаел за проблеми в конструкцията на сградата по посочените причини. По делото липсват доказателства състоянието на сградата (извън конструкцията ú) да е давало основание на подсъдимия Иванов да прецени, че не следва да използва ударно-вибрационна техника. Подсъдимият Петър Петров е осъществявал наблюдение и контрол върху дейността на бригадата на Иванов, въз основа на консултантски договор от 25.08.2006 г. Обстоятелството, че той е инженер по образование, не е достатъчно, с оглед изложените съображения, за да е в състояние той да направи преценка за конструктивните проблеми на сградата.

Съдебният състав на ВКС изцяло споделя извода на САС, че липсват доказателства, установяващи по несъмнен и категоричен начин наличието на пряка причинно-следствена връзка между извършваните в сградата дейности и настъпилия вредоносен резултат. Това е така, тъй като инкриминираната дейност по разрушаване на стени изобщо не се установява. Дейността по отстраняване на мазилка чрез ударно-вибрационна техника не води пряко до срутване на южната фасадна стена, а само до дестабилизиране на сградата. Освен това начинът на извършването на тази дейност не се дължи на виновно поведение на който и да е било от четиримата подсъдими. Ето защо, с признаването на подсъдимите за невиновни и тяхното оправдаване по инкриминираните им престъпления, не е допуснато нарушение на материалния закон.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура