Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Андрей Иванов е окончателно оправдан по делото за престъпление по служба в качеството му на началник на катедра и на клиника във ВМА

С Решение № 60180/12.04.2022 г. по наказателно дело № 584/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението на Военно-апелативния съд по в.н.о.х.д. № 53/2018 г.

Делото е образувано по протест срещу въззивното решение, с което е потвърдена присъда от 02.05.2018 г. на Софийския военен съд. С нея подсъдимият Андрей Иванов е признат за невиновен по повдигнатото обвинение за престъпление по служба (чл. 282 от НК) – за това, че в периода от 10.02.2005 г. до 31.12.2014 г. във Военномедицинската академия (ВМА) в качеството си на длъжностно лице – доцент, началник на Катедра „Образна диагностика“ и началник на Клиника „Компютърна томография и магнитно-резонансна томография“ в МБАЛ – София към ВМА, е превишил правата си и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави за себе си облага (заплати от Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Астра“ АД) и облага за другиго – „Астра“ АД, като от деянието са настъпили неимуществени и имуществени вредни последици за ВМА в размер на 17 865 978,61 лева, престъплението представлява особено тежък случай и е извършено от лице, заемащо отговорно служебно положение.

Съдебният състав на ВКС приема протеста за неоснователен. Върховните съдии посочват, че въпросът за изначалната неяснота и вътрешна противоречивост на предявеното срещу подсъдимия обвинение е бил поставен на обсъждане още пред първоинстанционния съд, който го е обсъдил напълно формално и повърхностно. Съдът обаче е пропуснал да съобрази, че в обвинението се съдържа вътрешна противоречивост, която се отнася до централните въпроси, подлежащи на разглеждане в наказателния процес – в какво се състои деянието (действие, бездействие, съвкупност от действия или бездействия, налице ли е фактическо усложнение при изпълнението на деянието и пр.), а оттам и в какво се изразява неговата противоправност и обществена опасност, как деецът се е отнасял към извършеното и към последиците му (т. е. в какво се изразява субективното му отношение) и не на последно място в какво се изразяват вредните последици и какъв е техният размер. Според тричленния състав на ВКС прокурорът е използвал подход при формулиране на обвинението, който не само е утежнил излишно фактологията с многократното ѝ пренасяне чрез техниката на copy-paste, но и практически е допуснал нееднозначност при описание на изпълнителните деяния по отделните пунктове, дефинирайки част от тях чрез друга форма на изпълнително деяние по чл. 282 от НК, при сериозно смесване и припокриване в обвинителните твърдения в кои от случаите се касае до задължения, права и/или правомощия на подсъдимия, без ясно да е отграничено по силата на кой източник на позитивно уредени правила за поведение по служба деецът е действал в разрез с тях за всяко едно от деянията, посочени като елементи от престъпната му дейност.

Подсъдимият не е годен субект на вмененото му престъпление по чл. 282 от НК, поради което законосъобразно е оправдан от контролираните инстанции, пише в съдебното решение. Осъществяваната от него дейност по служба, която е предмет на обвинение, не е публична по своя характер, в нея не се съдържат елементи с публично-правен характер, предполагащи реализиране на властнически правомощия. По естество и съдържание в конкретния случай тя не може да доведе до накърняване на защитимия обект по гл. VІІІ, раздел ІІ на НК – „ Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции” – „Престъпления по служба“. Касае се за медицинска дейност и ресурс, необходим за реализирането ѝ, а той е бил предмет на договаряне в частно-правни облигационни отношения, по които подсъдимият не е бил страна нито в качеството си на началник на клиника или катедра във ВМА, нито в качеството си на представител на „Астра“ АД. Правилно е заключението на въззивния съд, че като началник на катедра и клиника подсъдимият отговаря на критериите за длъжностно лице по чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК, тъй като фактически е изпълнявал ръководна работа. Но длъжностното качество на дееца е само един от елементите, които следва да се преценяват при обмислянето въобще на въпроса извършено ли е престъпление по служба и по-конкретно такова по чл. 282 от НК. Когато инкриминираната дейност, упражнявана от дееца, притежава различни характеристики от публичните, независимо от това че той е длъжностно лице, той не следва да носи отговорност за престъпление по чл. 282 от НК, категорични са върховните съдии. Осъществяваната от подсъдимия дейност като началник на катедра и като началник на клиника по правило е ръководно- организационна, но не по повод публичен ресурс, а по повод медицинската дейност и в частност – диагностично-лечебната дейност, научно-изследователската и обучителната дейност, развивани в посочените две звена на ВМА. Затова, независимо от длъжностното качество на подсъдимия, той не е годен субект на престъпление по чл. 282 от НК при така предложената от държавното обвинение конструкция на престъпление по служба.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура