Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 07.07.2023 г. чрез ЕИСС ще бъде разпределена преписка на принципа на случайния подбор измежду съдиите в списъка, одобрен от Общото събрание на НК на ВКС във връзка с реда по НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник

С Разпореждане № 1408/06.07.2023 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия (НК на ВКС) Лада Паунова е разпоредено Преписка № ГП – 1/2023 г. (№ 7754/2023 г. в ЕИСС) и присъединената към нея Преписка № ГП – 10/2023 г. (№ 7763/2023 г. в ЕИСС) да се разпредели на принципа на случайния подбор измежду съдиите, включени в списъка по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, одобрен с решение на Общото събрание на НК на ВКС. Разпределението да се извърши в ЕИСС.

В мотивите се посочва, че със ЗИД на НПК в Глава тридесет и първа „а“ са въведени Особени правила за разглеждане на дела за престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник. Съобразно нормата на чл. 411а, ал. 2 от НПК ръководителят на НК на ВКС е компетентен да се произнесе по въпроса за иницииране на разследване по реда на Особените правила или за изпращане на уведомлението на Софийската градска прокуратура (СГП) за разглеждане по общия ред. Особените правила са приложими, когато ръководителят на НК на ВКС е уведомен за наличие на законен повод за разследване срещу главния прокурор или срещу заместник на главния прокурор (на основание чл. 411з, ал. 1 от НПК), както и в случаите на чл. 212, ал. 2 от НПК. По-нататък е необходимо да се установи наличието на две законово установени предпоставки:

- уведомлението (съобщението) да сочи наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник – лице, което към момента на извършване на преценката по чл. 411а, ал. 1 – 3 от НПК има посоченото качество;

- уведомлението (съобщението) да съдържа данни за извършено престъпление, които да не са явно необосновани.

По реда на чл. 411а, ал. 1 от НПК на 07.06.2023 г. с писмо от прокурор при СГП до ръководителя на НК на ВКС са изпратени материалите по преписка по описа на СГП, съдържащи сигнал срещу директора на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, като е образувана Преписка № ГП – 1/2023 г. На 14.06.2023 г. с писмо от прокурор при СГП са изпратени допълнителни материали, имащи отношение към изпратения вече сигнал, като по тях е образувана Преписка № ГП – 10/2023 г. С разпореждане на ръководителя на НК на ВКС материалите по тази преписка са присъединени към Преписка № ГП – 1/2023 г.

В разпореждането на ръководителя на НК на ВКС се констатира, че постъпилото уведомление (съобщение), преценено във връзка с приложените към него материали, сочи на наличие на законен повод по смисъла на чл. 208 и сл. от НПК. Данните в съобщението сочат, че се отнася до законен повод за започване на разследване срещу заместник на главния прокурор.

„Съобразно уредената в чл. 411а, ал. 1 и ал. 2 от НПК компетентност ръководителят на НК на ВКС при наличие на законен повод за разследване срещу главния прокурор или негов заместник следва да изпрати съобщението на СГП за произнасяне по общия ред само в хипотезата, когато съобщението по чл. 209 от НПК не съдържа данни за извършено престъпление или данните са явно необосновани. Това са случаите, когато в съобщението изобщо не се съдържат данни и твърдения за извършено престъпление или те са напълно голословни и произволни. В останалите хипотези при наличие на законен повод за започване на разследване срещу главния прокурор или негов заместник и когато не е налице изключението по чл. 411а, ал. 2 от НПК, ръководителят на НК на ВКС следва да пристъпи към разпределение на преписката съобразно чл. 411а, ал. 3 от НПК“, се подчертава в разпореждането. В този смисъл преценката на ръководителя на НК на ВКС не може да замести тази, която дължи прокурор при образуване на досъдебно производство, по отношение на това дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление.

Според ръководителя на НК на ВКС тези съображения, отнесени към Преписка № ГП – 1/2023 г., дават основание да се направи извод, че не е налице хипотезата на чл. 411а, ал. 2 от НПК, доколкото в съобщението се съдържат индиции за извършено престъпление, а преписката следва да бъде разпределена на принципа на случайния подбор на съдия, определен по реда на чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, който да се назначи за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

С Разпореждане № 1409/06.07.2023 г. на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия е разпоредено Преписка № ГП – 2/2023 г. да се изпрати на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред.

С оглед разпоредбата на чл. 411а, ал. 1 от НПК на 08.06.2023 г. във ВКС е получено писмо от прокурор при СГП, с което са изпратени материалите по преписка, съдържащи адресирани до СГП жалба и молба от Здравко С., преценени от прокурора като съобщение по чл. 209 от НПК срещу главния прокурор на Република България. Здравко С. е подал „касационна жалба“ с вх. № 502872/08.06.2023 г., която с резолюция е приложена към преписката. Подателят на тези сигнали излага твърдения за бездействие на бившия главен прокурор.

Данните в уведомлението до ръководителя на НК на ВКС сочат, че тези сигнали се отнасят до законен повод за започване на разследване срещу бившия главен прокурор. С Указ № 95 на президента на Република България, издаден на 15 юни 2023 г., е постановено неговото освобождаване от длъжността главен прокурор на Република България.

В мотивите на разпореждането се казва, че спрямо бившия главен прокурор не следва да се прилагат Особените правила по Глава тридесет и първа „а“ от НПК, доколкото той не притежава качеството на главен прокурор. Тези правила са приложими само по отношение на действащ главен прокурор или негов заместник. Изложените съображения обосновават извод, че разследване срещу бившия главен прокурор следва да се осъществи по общия ред. Доколкото правомощията на ръководителя на НК на ВКС в тази процедура са лимитирани в чл. 411а, ал. 2 и ал. 3 от НПК, съобщението следва да бъде изпратено по компетентност на СГП.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура